Apel. cheltuieli de judecată. motivare. cuantum.


APEL. CHELTUIELI DE JUDECATĂ. MOTIVARE.

CUANTUM.

Motivarea în fapt şi în drept a hotărârii judecătoreşti

este un element esenţial care permite verificarea criteriilor care

au format convingerea instanţelor, în sensul admiterii ori

respingerii unor pretenţii sau apărări.

Obligarea uneia dintre părţi la plata cheltuielilor de

judecată în baza art.274 Cod procedură civilă, într-un

cuantum nemotivat, echivalează cu nemotivarea hotărârii sub

acest aspect, nefiind suficientă numai motivarea în drept a

soluţiei pronunţate.

(Decizia civilă nr.995/R din 8 decembrie

2004 a Curţii de Apel Piteşti).

Prin încheiere, Judecătoria Costeşti a admis în parte acţiunea

reclamanţilor şi, tot astfel, cererea reconvenţională şi a constatat deschisă

succesiunea defunctei, moştenitorii legali, cotele ce se cuvin acestora şi

compunerea masei succesorale.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, au formulat apel

reclamanţii, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cale de atac

respinsă de Tribunalul Argeş prin decizia civilă nr.1263/8 septembrie 2003,

obligându-i pe apelanţi la 9.000.000 lei cheltuieli de judecată.

Această decizie a fost atacată de către reclamanţi cu recurs şi

criticată pentru motivele prevăzute de art.304 pct.7 şi 10 Cod procedură

civilă.

În dezvoltarea acestora s-a arătat în esenţă că, instanţa de apel nu a

motivat în nici un fel de unde rezultă cuantumul cheltuielilor de judecată,

făcând doar referire la dispoziţiile art.274 Cod procedură civilă, ignorând

chitanţa ce reprezenta onorariul de avocat în sumă de 3.000.000 lei.

Recursul a fost privit ca fondat şi admis ca atare în temeiul art.312

pct.3 Cod procedură civilă, cu consecinţa modificării în parte a deciziei, în

sensul reducerii cheltuielilor de judecată efectuate în apel la 3.000.000 lei,

menţinând în rest dispoziţiile deciziei.

În considerentele deciziei, instanţa de recurs a reţinut că, potrivit

art.261 Cod procedură civilă, hotărârea va cuprinde şi motivele de fapt şi de

drept care au format convingerea instanţei, cum şi cele pentru care s-au

înlăturat cererile părţilor.

Obligarea uneia dintre părţi la plata cheltuielilor de judecată în

baza art.274 Cod procedură civilă, într-un cuantum nemotivat, echivalează

cu nemotivarea hotărârii sub acest aspect, nefiind suficientă numai

motivarea în drept a soluţiei pronunţate.

În speţă, tribunalul a obligat pe apelanţi la 9.000.000 lei cu titlu de

judecată către intimaţi, în baza art.274 Cod procedură civilă, fără a motiva de

unde rezultă cuantumul şi fără a analiza actele depuse de intimaţi pentru

justificarea acestora.

La dosar, se află chitanţa ce dovedeşte achitarea onorariului de avocat în sumă

de 3.000.000 lei, singurul act justificativ al cererii formulate de către intimaţi,

act ce nu a fost analizat de către instanţa de apel, motiv pentru care, sub acest

aspect, s-a pronunţat o hotărâre nelegală.