Cauta in aceasta categorie:

Administrator – asociat unic.Societate comercială cu răspundere limitată. Răspundere pentru obligaţiile sociale.

Administrator – asociat unic.Societate comercială cu răspundere limitată. Răspundere pentru obligaţiile sociale. Obligaţiile sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată sunt garantate cu patrimoniul său social, iar asociaţii, după caz, asociatul unic, răspund numai în limita capitalului social subscris. În toate cazurile, însă, răspunderea asociaţilor are un caracter subsidiar, intervenind numai după...

Citeste mai mult...

Forţă majoră. Intervenţia unui nou act normativ

Forţă majoră. Intervenţia unui nou act normativ.   Neexecutarea obligaţiei privind suportarea contravalorii prestaţiilor de depozitare, efectuate de către depozitar în zona liberă, nu poate fi raportată la intervenţia unui caz de forţă majoră, înţeles ca influenţă a unor noi dispoziţii normative referitoare la importul respectivelor produse. Reclamanta R.A. Administraţia Zonei...

Citeste mai mult...

Administrator. Societate comercială cu capital majoritar de stat. Concurs de selecţie, urmat de contestarea rezultatelor.

Administrator. Societate comercială cu capital majoritar de stat. Concurs de selecţie, urmat de contestarea rezultatelor. Tribunalul va analiza, într-un litigiu comercial, legalitatea desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiei de administrator al societăţii comerciale cu capital majoritar de stat, fără însă a verifica întrunirea condiţiilor de eligibilitate, impuse de grila de selecţie. Reclamantul TM...

Citeste mai mult...

Excludere asociat. Titularul acţiunii – succesor legal al asociatului defunct. Calitate procesuală activă.

Excludere asociat. Titularul acţiunii – succesor legal al asociatului defunct. Calitate procesuală activă. Decesul unui asociat în societatea cu răspundere limitată nu transferă această calitate succesorilor legali ori testamentari, transferul operând doar sub aspectul dreptului subiectiv de a pretinde contravaloarea părţilor sociale şi, eventual, a dividendelor. Succesorii vor putea notifica asociatul rămas,...

Citeste mai mult...

Reprezentarea persoanei juridice. Administrator social. Delegarea atribuţiilor prin contract de mandat. Nulitate.

Reprezentarea persoanei juridice. Administrator social. Delegarea atribuţiilor prin contract de mandat. Nulitate. Potrivit art. 71 alin. 1 din Legea nr. 31/ 1990 republicată, administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu-l pot transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres. Mandatul prin care administratorul în exerciţiu acordă unui...

Citeste mai mult...

Hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Aprobarea încheierii unui contract de asociere în participaţiune. Acţiune în anulare. Interes.

Hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Aprobarea încheierii unui contract de asociere în participaţiune. Acţiune în anulare. Interes. Asociatul care a votat împotriva încheierii unui contract de asociere în participaţiune a societăţii comerciale cu un terţ nu poate contesta hotărârea adunării generale, pe considerentul caracterului păgubitor al actului, pentru societate. Potrivit art....

Citeste mai mult...

Excludere asociat. Neînţelegeri grave între asociaţi. Condiţii de admisibilitate a cererii de excludere.( i )

Excludere asociat. Neînţelegeri grave între asociaţi. Condiţii de admisibilitate a cererii de excludere.( I ) Potrivit art. 217 alin.1 din Legea nr. 31/1990 republicată, poate fi exclus din societatea cu răspundere limitată asociatul care, pus în întârziere, nu a adus aportul la care s-a obligat, se amestecă fără drept în administraţie sau comite...

Citeste mai mult...

. Hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Modificarea datei de referinţă. Acţiune în anulare. Calitate procesuală activă.

Hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Modificarea datei de referinţă. Acţiune în anulare. Calitate procesuală activă. Potrivit art. 122 alin. 2 din Legea nr. 31/ 1990 republicată, administratorul sau consiliul de administraţie, după caz, va stabili o dată de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul adunării generale,...

Citeste mai mult...

Îmbogăţire fără just temei. Raportare la beneficiul prezumat al posesorului unui spaţiu comercial, până la data evicţiunii.

Îmbogăţire fără just temei. Raportare la beneficiul prezumat al posesorului unui spaţiu comercial, până la data evicţiunii. Reclamanta - vânzător al spaţiului comercial nu este îndreptăţită să pretindă, pe considerentul îmbogăţirii fără justă cauză, eventualul profit pe care l-a obţinut pârâta –cumpărător, cu ocazia exploatării activului achiziţionat, până la momentul evicţiunii sale...

Citeste mai mult...

Ipotecă. Refuz al creditorului obligaţiei executate, de a radia inscripţia ipotecară.S

 Ipotecă. Refuz al creditorului obligaţiei executate, de a radia inscripţia ipotecară. Potrivit art. 1774 cod civil, ipoteca convenţională nu poate fi valabilă dacă, prin actul de constituire al garanţiei, nu se specifică anume natura şi situaţia imobilului debitorului asupra căruia se consimte ipoteca, iar conform art. 1776 cod civil, aceeaşi garanţie reală nu...

Citeste mai mult...

Reprezentarea persoanei juridice.Director general. Mandat la încheierea actelor juridice ale regiei autonome.

Reprezentarea persoanei juridice.Director general. Mandat la încheierea actelor juridice ale regiei autonome. Dacă actul constitutiv prevede că managerul sau directorul general reprezintă interesele persoanei juridice în raport cu terţii se reglementează, astfel, un raport juridic de mandat, iar depăşirea limitelor mandatului nu atrage sancţiunea nulităţii absolute a actului juridic încheiat de către mandatar...

Citeste mai mult...

Dividende. Daune interese moratorii. Elemente de identificare a prejudiciului produs prin îndeplinirea cu întârziere a obligaţiei de plată.

Dividende. Daune interese moratorii. Elemente de identificare a prejudiciului produs prin îndeplinirea cu întârziere a obligaţiei de plată. Lipsa de folosinţă a sumelor de bani prezumă un prejudiciu al reclamantului – creditor al obligaţiei de plată – însă în absenţa unei reglementări privind cuantumul dobânzii legale nu poate fi reţinut orice criteriu de...

Citeste mai mult...

Reprezentarea persoanei juridice. Administrator social. Daune din activitatea desfăşurată.

Reprezentarea persoanei juridice. Administrator social. Daune din activitatea desfăşurată. În absenţa contestării deciziei organului de control, nu poate fi stabilită cu certitudine vinovăţia managerului societăţii faţă de care s-a luat măsura sancţiunii contravenţionale, în legătură cu prejudiciul produs – amenda aplicată prin actul de constatare. Societatea reclamantă a solicitat obligarea pârâtului...

Citeste mai mult...

. Cesiune de părţi sociale. Intervenţia instanţei în lipsa acordului asociaţilor societăţii în nume colectiv. Admisibilitate.

Cesiune de părţi sociale. Intervenţia instanţei în lipsa acordului asociaţilor societăţii în nume colectiv. Admisibilitate. Nu este admisibilă includerea unui nou asociat în cadrul societăţii în nume colectiv şi retragerea altuia existent, printr-o hotărâre judecătorească, întrucât în acest mod se încalcă rolul consimţământului asociaţilor. Reclamanta NC a solicitat, în contradictoriu cu pârâta...

Citeste mai mult...

Societate comercială pe acţiuni. Desemnarea unor experţi, la cererea acţionarilor, pentru verificarea activităţii societăţii.

Societate comercială pe acţiuni. Desemnarea unor experţi, la cererea acţionarilor, pentru verificarea activităţii societăţii. Un acţionar, care deţine singur sau împreună cu alţi acţionari cel puţin 10% din capitalul social, are dreptul să solicite instanţei să desemneze unul sau mai mulţi experţi, însărcinaţi să verifice anumite operaţiuni din gestiunea societăţii şi să...

Citeste mai mult...

Excludere asociat. Fraudă în dauna societăţii.( ii )

Excludere asociat. Fraudă în dauna societăţii.( II ) Lipsa profitului societăţii cu răspundere limitată nu echivalează cu fraudarea intereselor societăţii de către administrator. Acţiunea în excludere a asociatului pârât a fost formulată de fosta soţie a acestuia, asociată, la rândul său, în societatea cu răspundere limitată. În considerente s-a susţinut că...

Citeste mai mult...

Acţionar. Cesiune de acţiuni. Invocarea nulităţii faptului material al deţinerii

Acţionar. Cesiune de acţiuni. Invocarea nulităţii faptului material al deţinerii. Sesizarea instanţei nu este întemeiată dacă acţiunea are ca obiect constatarea nulităţii unui act material, respectiv a deţinerii unor acţiuni, iar nu constatarea nulităţii actului juridic anterior, de cesionare a acestor acţiuni către pârât, în cadrul PAS. Reclamanta BL a chemat...

Citeste mai mult...

Dividende. Suspendarea plăţii acestor drepturi. Nepublicarea hotărârii adunării generale a acţionarilor

Dividende. Suspendarea plăţii acestor drepturi. Nepublicarea hotărârii adunării generale a acţionarilor. Adunarea generală a acţionarilor a decis suspendarea plăţii dividendelor ce reveneau reclamanţilor, motivată prin gravele prejudicii materiale şi morale aduse de aceştia ca urmare a activităţii depuse la o societate concurentă, după încetarea raporturilor de muncă. Hotărârile prin care s-a statuat...

Citeste mai mult...

Îmbogăţire fără just temei. Îmbunătăţiri aduse imobilului unui terţ

Îmbogăţire fără just temei. Îmbunătăţiri aduse imobilului unui terţ. Îmbunătăţirile aduse imobilului unui comerciant, de către un altul, în vederea desfăşurării ulterioare a unor activităţi comerciale comune, pot fi recuperate – în măsura imposibilităţii punerii în practică a proiectului de colaborare – pe calea îmbogăţirii fără just temei. Reclamanta a adus îmbunătăţiri şi...

Citeste mai mult...