Cauta in aceasta categorie:

Ipotecă. Nulitate pentru lipsa consimţământului.

Ipotecă. Nulitate pentru lipsa consimţământului. Art. 948 cod civil consacră consimţământul valabil al părţii care se obligă, ca pe o condiţie esenţială pentru validitatea unei convenţii. Art. 948 cod civil consacră consimţământul valabil al părţii care se obligă, ca pe o condiţie esenţială pentru validitatea unei convenţii. Dovedirea împrejurării că reclamantul...

Citeste mai mult...

Retragere asociat. Societate comercială cu răspundere limitată. Constatare judecătorească.

Retragere asociat. Societate comercială cu răspundere limitată. Constatare judecătorească. Cererea de retragere din societate este admisibilă în condiţiile în care unul dintre asociaţi constată că se află în imposibilitate de a participa la activitatea societăţii. S.C. MM  S.R.L. s-a înfiinţat, în temeiul actului constitutiv autentificat sub nr. 2752/ 03.09.1999, având ca...

Citeste mai mult...

. Decizie a Consiliului de administraţie. Acţiune în anulare.

Decizie a Consiliului de administraţie. Acţiune în anulare. Nu se poate pretinde anularea, în raport de dispoziţiile art. 131 din Legea nr. 31/1990, a deciziei Consiliului de administraţie al societăţii pârâte, luate în privinţa majorării capitalului social, pe considerentul că această măsură este contrară legii şi că se substituie voinţei adunării generale a...

Citeste mai mult...

Cesiune de părţi sociale. Acţiunea în simulaţie.

Cesiune de părţi sociale. Acţiunea în simulaţie. În materia raporturilor societare, asociaţii nu pot invoca existenţa unor acte aparente, care consacră un alt acord de voinţă la momentul constituirii societăţii sau al modificării actelor constitutive, faţă de cel reflectat în actele autentice. Reclamanta – asociat al S.C. P S.R.L. Constanţa a solicitat...

Citeste mai mult...

Dizolvare. Societate comercială cu răspundere limitată. Dovada sediului.

Dizolvare. Societate comercială cu răspundere limitată. Dovada sediului. Potrivit art. 232 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990 republicată, dizolvarea societăţii comerciale poate fi pronunţată de tribunal, când societatea nu are sediu cunoscut, la cererea oricărei persoane interesate. Potrivit art. 232 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990 republicată,...

Citeste mai mult...

Excludere asociat. Lipsa aportului social.( ii )

Excludere asociat. Lipsa aportului social.( II ) Textul art. 217 alin.1 lit. a din Legea nr. 31/1990 republicată are aplicabilitate doar în situaţia exprimării acordului asociatului de a aduce aportul, urmat de neexecutare, iar nu şi în cazul în care acesta se opune prin vot negativ unei majorări a participaţiei sale la capitalul...

Citeste mai mult...

Hotărâre a adunării generale a asociaţilor. Acţiune în anulare. Suspendarea executării

Hotărâre a adunării generale a asociaţilor. Acţiune în anulare. Suspendarea executării. Suspendarea executării hotărârii adunării generale a asociaţilor, pe temeiul art. 132 din Legea nr. 31/1990 republicată, poate fi cerută în cazul în care valorificarea dispoziţiilor actului atacat prin acţiune în anulare conduce la vătămarea drepturilor reclamantului ori la statuarea definitivă a...

Citeste mai mult...

Excludere asociat. Lipsa aportului social.( i )

Excludere asociat. Lipsa aportului social.( I ) Potrivit art. 217alin.1 lit. a din Legea nr. 31/1990 republicată, va putea fi exclus din societatea cu răspundere limitată asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat. Asociaţii au prevăzut în actul adiţional, privind cooptarea asociatului pârât, scopul acestei asocieri, iar...

Citeste mai mult...

Excludere asociat. Neînţelegeri grave între asociaţi. Condiţii de admisibilitate a cererii de excludere.( ii )

Excludere asociat. Neînţelegeri grave între asociaţi. Condiţii de admisibilitate a cererii de excludere.( II ) Potrivit art. 217 alin. 1 lit. d). din Legea nr. 31/1990 republicată, poate fi exclus dintr-o societate de persoane asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau care se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social...

Citeste mai mult...

Dividende. Stabilirea lor în raport de data de referinţă. Cesiunea acţiunilor.( ii )

Dividende. Stabilirea lor în raport de data de referinţă. Cesiunea acţiunilor.( II ) Potrivit art. 1097 cod civil, plata făcută cu bună-credinţă, aceluia ce are creanţa în posesia sa, este valabilă chiar dacă, după aceasta, posesorul ar fi evins. Potrivit art. 1097 cod civil, plata făcută cu bună-credinţă, aceluia ce are creanţa...

Citeste mai mult...

Radierea unei menţiuni din evidenţa registrului comerţului. Majorarea capitalului social. Inexistenţa unei acţiuni în anulare.

Radierea unei menţiuni din evidenţa registrului comerţului. Majorarea capitalului social. Inexistenţa unei acţiuni în anulare. Radierea unei menţiuni înscrise la registrul comerţului, referitoare la majorarea capitalului social, nu poate fi solicitată mai înainte de sesizarea tribunalului cu acţiunea în anularea actului prin care s-a hotărât majorarea de capital. Reclamantul DA, acţionar al...

Citeste mai mult...

Cerere de efectuare de menţiuni.Condiţiile înregistrării la registrul comerţului.

Cerere de efectuare de menţiuni.Condiţiile înregistrării la registrul comerţului. Absenţa unor acte sau neîndeplinirea lor în conformitate cu legea determină restituirea cererii de de efectuare a înregistrărilor emise de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Cererile care se depun la Oficiul Registrului Comerţului şi care sunt conforme dispoziţiilor legale se înregistrează în...

Citeste mai mult...

Societate comercială cu răspundere limitată. Verificarea registrelor societăţii

otărâre a adunării generale a acţionarilor. Opoziţie. Acţionar, titular al căii de atac. În cazul în care reclamă producerea unui prejudiciu printr-o hotărâre a adunării generale a acţionarilor societăţii, acţionarul are posibilitatea de a sesiza tribunalul cu o acţiune în anulare, în condiţiile art. 131 din Legea nr. 31/1990, nefiindu-i deschisă calea procesuală...

Citeste mai mult...

. Opoziţie la proiectul de divizare. Societate comercială supusă privatizării. Termen de exercitare a acţiunii.

Cerere de efectuare de menţiuni.Condiţiile înregistrării la registrul comerţului. Absenţa unor acte sau neîndeplinirea lor în conformitate cu legea determină restituirea cererii de de efectuare a înregistrărilor emise de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Cererile care se depun la Oficiul Registrului Comerţului şi care sunt conforme dispoziţiilor legale se înregistrează în...

Citeste mai mult...

Dividende. Stabilirea lor în raport de data de referinţă. Cesiunea acţiunilor.( i )

Dividende. Stabilirea lor în raport de data de referinţă. Cesiunea acţiunilor.( I ) Dreptul la dividende fiind un drept societar fundamental al oricărui acţionar, nu poate fi înstrăinat decât prin acord expres al părţilor contractului de cesiune. În aceste condiţii, cesiunea acţiunilor nu determină implicit şi o cesiune a drepturilor referitoare la...

Citeste mai mult...

Hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Opoziţie. Majorare ,,în principiu’’ a capitalului social. Dovada prejudiciului.

Hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Opoziţie. Majorare ,,în principiu’’ a capitalului social. Dovada prejudiciului. Majorarea,, în principiu’’ a capitalului social al societăţii nu constituie o măsură definitivă, iar această hotărâre a adunării generale a asociaţilor nu va putea fi pusă în executare, astfel că ea nu apare ca prejudiciantă pentru creditori. ...

Citeste mai mult...

. Hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Opoziţie. Acţionar, titular al căii de atac.

Hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Opoziţie. Majorare ,,în principiu’’ a capitalului social. Dovada prejudiciului. Majorarea,, în principiu’’ a capitalului social al societăţii nu constituie o măsură definitivă, iar această hotărâre a adunării generale a asociaţilor nu va putea fi pusă în executare, astfel că ea nu apare ca prejudiciantă pentru creditori. ...

Citeste mai mult...

Radierea unei menţiuni din evidenţa registrului comerţului.Societate comercială cu răspundere limitată. Asociat unic în cadrul mai multor societăţi.

Radierea unei menţiuni din evidenţa registrului comerţului.Societate comercială cu răspundere limitată. Asociat unic în cadrul mai multor societăţi. Potrivit art. 25 din Legea nr. 26/1990 modificată, oricine se consideră prejudiciat printr-o înmatriculare sau printr-o menţiune din Registrul Comerţului, are dreptul să ceară radierea ei. Dacă dizolvarea, iar ulterior radierea societăţii comerciale cu...

Citeste mai mult...

Modificarea actelor constitutive. Constatare judecătorească. Admisibilitate

Modificarea actelor constitutive. Constatare judecătorească. Admisibilitate. Constatarea pe cale judecătorească a situaţiei societăţii, conform voinţei exprimate de asociaţi, pe considerentul că administratorul refuză în mod nejustificat să îşi exercite obligaţiile legale, constituie o acţiune inadmisibilă. Modificarea actelor constitutive ale societăţii comerciale urmează regimul juridic stabilit prin Legea nr. 31/1990 şi prin O.U.G....

Citeste mai mult...