Reprezentarea persoanei juridice. Administrator social. Delegarea atribuţiilor prin contract de mandat. Nulitate.


Reprezentarea persoanei juridice. Administrator social. Delegarea atribuţiilor prin contract de mandat. Nulitate.

Potrivit art. 71 alin. 1 din Legea nr. 31/ 1990 republicată, administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu-l pot transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres.

Mandatul prin care administratorul în exerciţiu acordă unui terţ dreptul de a-i îndeplini atribuţiile specifice şi de a reprezenta interesele societăţii, fără acceptul celorlalţi asociaţi şi fără o prevedere similară în actul constitutiv, este nul.

Reclamanta S.C GSI S.R.L., prin administrator, a chemat în judecată pe pârâţii RN şi HG, solicitând ca prin hotărârea care se va pronunţa să se constate nulitatea absolută a contractului de mandat autentificat sub nr. 4396 / 29.09.1999 la B.N.P. Mariana Iosif, în partea privitoare la transmiterea calităţii de administrator.

S-a susţinut că prin actul adiţional nr. 1/1999, RN a fost cooptată ca asociată la această societate, revenindu-i un număr de 6 părţi sociale din totalul de 20. Actul prevedea, în acelaşi timp, ca asociatul cooptat să îndeplinească şi atribuţiile administratorului.

Pârâta RN a încheiat ulterior un contract de mandat cu pârâtul HG, prin care acesta din urmă a fost mandatat să–i reprezinte interesele în cadrul societăţii şi totodată, să-i îndeplinească şi atribuţiile specifice calităţii de administrator, pe durata existenţei mandatului.

Societatea reclamantă invocă nulitatea absolută a procurii speciale, actul fiind încheiat în lipsa acordului prealabil al celorlalţi asociaţi.

Acţiunea este întemeiată.

Potrivit art. 71 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicată, administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu-l pot transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres.

Alin. 2 prevede că în cazul încălcării acestor dispoziţii, societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operaţiuni, iar alin. 3 statuează asupra răspunderii solidare a administratorului substituit nelegal cu cel care i-a preluat în această modalitate obligaţiile, pentru eventualele prejudicii produse societăţii.

Întrucât prin actul adiţional, pârâta RN a fost aleasă prin votul asociaţilor să reprezinte societatea şi să îndeplinească atribuţii de administrator, acest mandat nu poate fi ulterior delegat unui terţ, fără a fi încălcate prevederile actului constitutiv privind modalitatea de formare a voinţei societare.

Nefiind prevăzut, prin actele constitutive, posibilitatea mandatării unei alte persoane pentru administrarea societăţii de către administratorul desemnat de asociaţi, acţiunea urmează a fi admisă, cu consecinţa constatării nulităţii contractului de mandat încheiat între pârâţi.

(sentinţa civilă nr. 1763 COM/ 27.06.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 921 COM/ 2000 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Notă : Având în vedere principiul relativităţii efectelor contractului, s-ar putea aprecia că încheierea contractului de mandat nu este opozabilă asociaţilor. În consecinţă, din perspectiva societăţii, sancţiunea aplicabilă mandatului convenţional este inopozabilitatea, pârâtul mandatat neavând posibilitatea exercitării drepturilor conferite prin mandat. Interesul promovării acţiunii a fost însă motivat prin lipsirea de efecte juridice ex tunc a unui act pe baza căruia societatea ar putea fi angajată în raporturi juridice cu terţii, de către pârâtul mandatat ca administrator, având în vedere dispoziţiile art. 54 alin. 1 din Legea nr. 31/ 1990 republicată.