Administrator. Societate comercială cu capital majoritar de stat. Concurs de selecţie, urmat de contestarea rezultatelor.


Administrator. Societate comercială cu capital majoritar de stat. Concurs de selecţie, urmat de contestarea rezultatelor.

Tribunalul va analiza, într-un litigiu comercial, legalitatea desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiei de administrator al societăţii comerciale cu capital majoritar de stat, fără însă a verifica întrunirea condiţiilor de eligibilitate, impuse de grila de selecţie.

Reclamantul TM s-a adresat, la 08.11.1999, Curţii de Apel Constanţa, cu o acţiune în contencios administrativ, solicitând anularea hotărârii nr. 19/14.10.1999 emise de F.P.S. Bucureşti – Comisia de soluţionare a contestaţiilor, prin care s-a dat un răspuns negativ sesizării sale, legate de organizarea şi derularea concursului de administrator al S.C. PALAS S.A. Constanţa.

În considerente s-a arătat că reclamantul a participat la concursul organizat la 07.10.1999 de instituţia publică, pentru funcţia menţionată, însă selecţia a fost marcată de o serie de disfuncţionalităţi.

Astfel, deşi comisia de selecţie a constatat, cu ocazia deschiderii celor două oferte prezentate, lipsa unor documente din dosarul contracandidatului său, acesta din urmă a fost acceptat în mod ilegal pentru etapa a II-a; în plus, comisia de audiere a fost modificată intempestiv de către F.P.S.

Rezultatele au evidenţiat în final o departajare în defavoarea reclamantului, cu toate că participantul declarat câştigător nu întrunea condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea unui asemenea post.

Prin sentinţa civilă nr. 40CA/11.04.2000, Curtea a apreciat că litigiul nu are o natură care să-i atragă competenţa ca instanţă de contencios administrativ, fiind un proces comercial, de competenţa Tribunalului.

În soluţionarea cauzei, instanţa sesizată în condiţiile art. 158 alin. 3 cod proc.civilă a reţinut următoarele considerente :

La concursul organizat la 07.10.1999 de către pârâtul Fondul Proprietăţii de Stat – Direcţia Teritorială Constanţa, pentru ocuparea funcţiei de administrator al S.C. PALAS S.A. – societate cu capital majoritar au fost prezentate două oferte, între care şi cea a reclamantului.

Conform procesului-verbal întocmit de comisie la acea dată rezultă că după deschiderea plicurilor s-a constatat lipsa, din oferta contracandidatului reclamantului, a documentelor care urmau să ateste inexistenţa revocării sale dintr-o funcţie similară. Comisia a apreciat, însă, că în raport de celelalte acte depuse (copii ale cărţii de muncă, declaraţiile pe proprie răspundere şi curicullum vitae) această condiţie este îndeplinită.

Etapa a II-a a concursului, care a constat în interviul candidaţilor, a condus potrivit grilei de punctaj la departajarea lor, reclamantul fiind declarat necâştigător.

Potrivit art. 4 din H.G. nr. 364/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/ societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, adunarea generală a acţionarilor hotărăşte constituirea unei comisii de selecţie, formată din cel mult cinci membri.

Conform art. 6 alin.1, cererea de ofertă şi criteriile de selecţie se elaborează într-o formă preliminară în termen de cinci zile de la data constituirii comisiei, pe baza obiectivelor şi criteriilor de performanţă.

Art. 9 lit. b din acelaşi act normativ prevede explicit, ca o condiţie de participare la concurs, prezentarea dovezii eliberate de registrul comerţului, în sensul neînscrierii candidatului pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile acestora.

Sancţiunea neîndeplinirii condiţiilor obligatorii este prevăzută de art. 12, în sensul respingerii ofertei candidatului respectiv.

În speţă, cerinţa depunerii de către ambii candidaţi a actelor obligatorii nu a fost îndeplinită, fapt consemnat în procesul-verbal.

Împrejurarea depunerii altor înscrisuri decât cele reglementate de textul legal şi aprecierea comisiei asupra echivalenţei lor cu certificatul emis de Oficiul Registrului Comerţului nu poate fi conformă legii.

Pe de altă parte, conform grilei de selecţie şi de evaluare aprobată de A.G.A., punctajul fiecărui criteriu de departajare urma a fi stabilit de către fiecare dintre cei cinci membrii ai comisiei, însă pe toată perioada de desfăşurare a concursului unul dintre membri a lipsit, însuşindu-şi punctul de vedere al celorlalţi la sfârşitul evaluării candidaţilor.

Neîndeplinirea integrală a cerinţelor legale privind prezentarea ofertelor, constituirea comisiei şi punctarea candidaţilor conduce la concluzia că modalitatea de desfăşurare a concursului nu a fost în măsură să asigure corectitudinea rezultatului concursului.

În aceste condiţii, reţinând că obiectul prezentului litigiu nu poate fi raportat decât la aspectele privind legalitatea măsurii de selecţionare a candidaţilor, iar nu şi cele de oportunitate a departajării lor pe baza documentelor prezentate în ofertă, acţiunea reclamantului va fi admisă, cu consecinţa anulării hotărârii nr. 19/1999 a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

(sentinţa civilă nr. 1645 COM/14.06.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 951/2000 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială, irevocabilă conform deciziei civile nr. 2666/2001 a C.S.J.-secţia comercială)