Îmbogăţire fără just temei. Îmbunătăţiri aduse imobilului unui terţ


Îmbogăţire fără just temei. Îmbunătăţiri aduse imobilului unui terţ.

Îmbunătăţirile aduse imobilului unui comerciant, de către un altul, în vederea desfăşurării ulterioare a unor activităţi comerciale comune, pot fi recuperate – în măsura imposibilităţii punerii în practică a proiectului de colaborare – pe calea îmbogăţirii fără just temei.

Reclamanta a adus îmbunătăţiri şi modernizări activului ,,Vraja mării’’, ce aparţine societăţii pârâte, în perspectiva încheierii ulterioare a unui contract de asociere în participaţiune.

Raportul contractual nu s-a mai finalizat, însă pârâta nu a acceptat plata contravalorii acestor lucrări, pe considerentul unei supraevaluări în documentele justificative.

Procesele-verbale încheiate între reprezentanţii părţilor, corespondenţa şi documentele depuse în susţinerea acţiunii probează în mod netăgăduit că lucrările au fost efectuate de reclamantă.

Împrejurarea că societatea nu a emis pârâtei factură pentru suma pretinsă nu  poate fi reţinută în cauză, întrucât reclamanta a probat existenţa unui fapt juridic care a condus la mărirea patrimoniului pârâtei, pe seama reducerii patrimoniului său, cu valoarea îmbunătăţirilor aduse imobilului.

În absenţa unei convenţii între părţi care să permită atragerea răspunderii civile contractuale, precum şi a oricărui alt mijloc juridic de recuperare a pierderii suferite, acţiunea întemeiată pe îmbogăţirea fără just temei este fondată.

(sentinţa civilă nr. 1283 COM/ 22.05.2001. Prin decizia civilă nr. 547/ 2001, Curtea de Apel-secţia comercială a admis recursul şi a modificat în parte sentinţa, ca urmare a reducerii cuantumului pretenţiilor, prin plăţile efectuate.)