Anulare hotărâre agoa admisă


R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR. 72/CC

Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 15 ianuarie 2013 

Completul compus din:

Preşedinte – M. L.

Grefier – I. T.

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cererii formulată de reclamanta SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE „TRANSILVANIA” SA (SIF Transilvania) în contradictoriu cu pârâta SC S. C. SA

La apelul nominal făcu în şedinţă, la pronunţare se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 8 ianuarie 2013  când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 15 ianuarie 2013.

 

TRIBUNALUL

Constată că prin cererea formulată la data de şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. de mai sus, reclamanta SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE „TRANSILVANIA” SA (SIF Transilvania) a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC S. C. SA –în insolvenţă, să se dispună anularea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC S. C. SA nr.55/11.04.2012 publicata in Monitorul Oficial nr. 1796/14.05.2012, prin care s-au aprobat:

– raportul de gestiune al consiliului de administraţie pe anul 2011;

– raportul auditorului pe acelaşi an;

– bilanţul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2011;

– descărcarea de gestiune pe anul 2011;

– la punctul 7 pe ordinea de zi, majorarea capitalului social al societăţii, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii se arată că Hotărârea AGOA nr. 55 din 11.04.2012, în întregime, este lovita de nulitate absoluta întrucât a fost adoptata cu încălcarea dispoziţiilor legale imperative privitoare la convocarea si desfăşurarea adunărilor generale, deoarece: adunarea generala a acţionarilor nu a fost convocata si condusa de către persoana abilitata de lege cu aceasta calitate, în condiţiile în care SC S. C. SA se afla în insolvenţă, procedura fiind deschisă în data de 27.01.2011, administrator judiciar fiind desemnat B. SPRL, iar administrator special dl. Rosu Ion, dar din textul hotărârii publicate în Monitorul Oficial rezultă că la şedinţa AGA au  participat acţionarul majoritar al societăţii, membrii consiliului de administraţie si contabilul sef, administratorul judiciar neparticipând la şedinţa.

O alta încălcare a dispoziţiilor legale privitoare la convocarea adunărilor generale ale acţionarilor se identifică în indicarea în convocatorul şedinţei a unei date de referinţa în contradicţie cu textul art. 123 al Legii nr. 31/1990, în condiţiile în care data de referinţă prevăzuta în convocator este 31.01.2012 iar convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial în data de 08.03.2012. Încălcarea legii fiind evidenta, sancţiunea care se impune este anularea hotărârii AGOA pentru acest motiv.

Pe de altă parte, potrivit art. 117 alin. (7) al Legii nr. 31/1990 în ipoteza în care pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.  Punctul 7 al convocatorului nu conţine nicio referire la suma cu care urmează a se majora capitalul social sau la natura aporturilor ce urmează a fi aduse, astfel că se încalcă dreptul la informare al acţionarilor prin neindicarea în mod clar a ordinii de zi este de natura să atragă nulitatea absolută a hotărârii AGA.

Hotărârea AGOA de majorare a capitalului social a fost adoptata cu încălcarea limitelor de competenţă ale adunărilor generale ale acţionarilor. Potrivit dispoziţiilor art. 113 lit. f) Legii nr. 31/1990 aprobarea majorării capitalului social este atributul exclusiv al adunării generale extraordinare a acţionarilor. Atât convocatorul şedinţei cât şi hotărârea AGA atacata precizează expres ca suntem în prezenţa unei hotărâri a adunării generale ordinare a acţionarilor şi nu a uneia extraordinare, aşa cum prevede, în mod imperativ, sub sancţiunea nulităţii absolute, textul articolului 113 al Legii nr. 31/1990.

Se mai arată că Hotărârea AGA de majorare a capitalului social este lovita de nulitate întrucât încalcă dispoziţiile specifice acestei operaţiuni:

Din analiza convocatorului adunării şi din textul hotărârii se desprinde ideea că acţionarii întruniţi în şedinţa din 11.04.2012 au aprobat o majorare de capital prin incorporarea in capitalul social al diferenţelor rezultate din reevaluarea patrimoniului societăţii, cu încălcarea art. 210 alin. (3) la Legii nr. 31/1990.

Hotărârea adoptata încalcă flagrant dispoziţiile art. 215 din Legea nr. 31/1990 deoarece numirea experţilor lipseşte cu desăvârşire, iar hotărârea nu cuprinde nici descrierea aporturilor, nici numele persoanelor ce îl efectuează şi nici numărul de acţiuni emise în schimb, încălcarea legii fiind evidentă.

De asemenea, potrivit art. 216 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 este anulabila orice majorare a capitalului social făcut fără respectarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, iar Hotărârea AGA din 11.04.2012 nu doar ca nu prevede vreun termen în care s-ar putea exercita dreptul de preferinţă dar nici nu prevede motivele pentru care s-a ridicat dreptul de preferinţă aşa cum ar impune art. 217 al Legii nr. 31/1990.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.132 din Legea nr.31/1990, republicata şi articolele de lege invocate în acţiune.

În probaţiune au fost depuse la dosar înscrisuri.

Pârâta nu a formulat întâmpinare, deşi a fost legal citată, dar, la cererea instanţei, administratorul judiciar al acesteia, General Group Expert SPRL a depus la dosar actele care au stat la baza emiterii Hotărârii contestate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE „TRANSILVANIA” SA (SIF Transilvania) este acţionar al societăţii pârâte SC S. C. SA.

Adunarea generală ordinară a acţionarilor societăţii pârâte a fost convocata pentru data de 10/11.04.2012 (f.9) având înscrisă pe ordinea de zi:

1. prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administraţie pentru anul 2011;

2.  prezentarea şi aprobarea raportului auditorului;

3.  prezentarea şi aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere pe anul 2011;

4.  prezentarea situaţiei din teren după trecerea iernii violente 2011-2012;

5.  descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2011;

6.  prezentarea situaţiei economico-financiare a societăţii şi discutarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012;

7.  aprobarea majorării capitalului social prin reevaluarea patrimoniului societăţii şi prin aport de capital al unuia dintre acţionari, având la baza lucrările efectuate de S.C. M. C. S.R.L. Brasov.

Reclamanta nu a participat la lucrările şedinţei a AGOA din data de 10.04.2012 şi contestă legalitatea Hotărârii nr.55/11.04.2012, în temeiul art.132 din Legea nr.31/1990, invocând mai multe motive de nulitate.

Din actele de la dosar, instanţa reţine în primul rând că Adunarea generală a acţionarilor nu a fost convocată şi condusă de către persoana abilitată de lege deoarece societatea pârâtă S. C. SA se află în insolvenţă, fiind deschisă procedura din data de 27.01.2011, când a fost numit administrator judiciar B. S.P.R.L., iar din data de 20.06.2011 a fost numit ca administrator special dl. R. I.. Or, din textul hotărârii publicate în Monitorul Oficial (f.6-7) rezultă că la şedinţa AGA au  participat acţionarul majoritar al societăţii, membrii consiliului de administraţie şi contabilul şef, administratorul judiciar neparticipând la şedinţă. Astfel, au fost încălcate dispoziţiile art. 20 alin.1 lit. g al Legii nr.85/2006, potrivit cărora atributul convocării, prezidării şi asigurării secretariatului şedinţelor adunărilor creditorilor sau ale acţionarilor aparţine în mod exclusiv, administratorului judiciar.

Convocarea adunării generale a acţionarilor nu respectă nici dispoziţiile  art. 123 alin.2 din Legea nr. 31/1990, potrivit cărora data de referinţă va fi ulterioară publicării convocatorului şi nu va depăşi 60 de zile înainte de data la care adunarea generala este convocată pentru prima dată, în condiţiile în care data de referinţă prevăzută în convocator este 31.01.2012, iar convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial în data de 08.03.2012.

Este întemeiat şi motivul cu privire la încălcarea dreptului la informare al acţionarilor prin neindicarea în mod clar în ordinea de zi, la punctul 7, a sumei cu care urmează a se majora capitalul social sau natura aporturilor ce urmează a fi aduse, nefiind respectate dispoziţiile art. 117 alin.7 al Legii nr. 31/1990.

Un alt motiv de nulitate, invocat în mod temeinic de reclamantă, priveşte nerespectarea  dispoziţiilor art. 113 lit. f al Legii nr.31/1990, potrivit cărora aprobarea majorării capitalului social este atributul exclusiv al adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile în care, în speţă, atât convocatorul şedinţei cât şi hotărârea AGA atacată precizează expres că suntem în prezenţa unei hotărâri a adunării generale ordinare a acţionarilor şi nu a uneia extraordinare.

Hotărârea AGOA de majorare a capitalului social este lovită de nulitate şi pentru că încalcă dispoziţiile specifice acestei operaţiuni. Astfel, din analiza convocatorului adunării şi din textul hotărârii rezultă că acţionarii întruniţi în şedinţa din 11.04.2012 au aprobat o majorare de capital prin încorporarea în capitalul social al diferenţelor rezultate din reevaluarea patrimoniului societăţii, deşi dispoziţiile art. 210 alin.3 din Legea nr. 31/1990 arată că „diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.”

De asemenea, au fost încălcate prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990, deoarece majorarea capitalului social cu aport în natură s-a făcut fără a se înainta propunerea judecătorului delegat pentru numirea unuia sau mai multor experţi pentru evaluarea aporturilor în natura, în condiţiile art. 38 si 39 din lege, în speţă lipsind o asemenea numire a experţilor, raportul de evaluare fiind întocmit de către auditorul financiar al societăţii. De asemenea, au fost încălcate dispoziţiile alineatul 4 al art. 215 din Legea nr. 31/1990, deoarece Hotărârea AGOA din 11.04.2012 de majorare a capitalului social nu cuprinde nici descrierea aporturilor, nici numele persoanelor ce îl efectuează şi nici numărul de acţiuni emise în schimb.

Potrivit art. 216 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 este anulabilă orice majorare a capitalului social făcut fără respectarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, iar în speţă Hotărârea AGOA din 11.04.2012 nu numai că nu prevede vreun termen în care s-ar putea exercita dreptul de preferinţă, dar nici nu prevede motivele pentru care s-a ridicat dreptul de preferinţa aşa cum ar impune art. 217 din aceeaşi lege.

Pentru toate aceste considerente de fapt şi de drept şi în temeiul art.132 din Legea nr.31/1990, instanţa apreciază fondată cererea reclamantei SIF Transilvania de constatare a nulităţii absolute a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC S. C. SA nr.55/11.04.2012, astfel că o va admite, conform celor de mai jos.

Cheltuielile de judecată constând în taxa de timbru şi timbru judiciar vor fi acordate în temeiul art.274 C.pr.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamanta SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE „TRANSILVANIA” SA (SIF Transilvania), cu sediul în  Braşov str. x nr.x, în contradictoriu cu pârâta SC S. C. SA –în insolvenţă, cu sediul în  C. str.x nr.x jud.Braşov, reprezentată prin administrator judiciar SC G. G. E.t SPRL, cu sediul în Bucureşti str.x nr.x bl.x sc.x et.x ap.x,sect.x, şi în consecinţă:

Constată nulitatea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC S. C. SA nr.55/11.04.2012.

Dispune publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 39,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică  azi, 15.01.2013.

PREŞEDINTE, GREFIER,

M. L. I. T.

Red. M.L./08.03.2013

Dact. I.T./13.03.2013

 –  4 ex. –