Anulare hotărâre aga. Invocarea dispoziţiilor art. 117 alin. 6 şi 7 din Legea Societăţilor Comerciale, a dreptului de preferinţă şi a principiului egalităţii în drepturi a acţionarilor de a subscrie la majorarea capitalului social.


Urmare a obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 137/2002 si nu cele ale Legii nr. 297/2004, cu privire la majorare. Dispozitiile legii speciale (cum este cazul Legii nr. 137/2002) nu se pot completa decât cu cele ale unei legi generale (în speta Legea nr. 31/1990) în nici un caz cu cele ale unei alte legi speciale.

Potrivit art. 12 alin 5, 51 si 52 din legea nr. 137/2002, în cazul în care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmata, anterior privatizarii, de majorarea corespunzatoare a capitalului social sau daca certificatul se elibereaza dupa privatizare, capitalul social se majoreaza de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerata aport în natura al statului sau al unei unitati administrativ-teritoriale, dupa caz, în schimbul careia se vor emite actiuni suplimentare ce vor reveni de drept institutiei publice implicate. Institutia publica implicata, ca urmare a obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre societatea comerciala, are obligatia de a vinde aceste actiuni actionarilor existenti la data înregistrarii în raport de cota de participare la capitalul social. Aceste actiuni fac obiectul dreptului de preferinta al actionarilor.

Prin sentinta nr. 8 din 27 februarie 2009, pronuntata de Tribunalul Dolj – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 16436/63/2008, s-a respins cererea formulata de reclamanta BIL, având ca obiect anularea hotarârii nr. 4 a AGEA a SC A SA.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, Tribunalul a retinut ca publicarea în Monitorul Oficial din data de 12 mai 2008 a convocarii, îndeplineste cerintele prevazute de art. 117 alin. 6 si 7 din Legea nr. 31/1990, întrucât reda în mod  explicit si detailat, problemele înscrise pe ordinea de zi a AGEA din 17.06.2008, a SC A SA.

Astfel, la pct. 1 al  convocarii, este precizata valoarea totala a majorarii capitalului social – de 2132,50 lei, precum si numarul de actiuni – 853 si valoarea nominala a fiecareia – 2.50 lei, în favoarea statului român (AVAS), în conformitate  cu dispozitiile art. 12 din  Legea nr. 137/2002.

În ceea ce priveste încalcarea dreptului  de preferinta si a principiului egalitatii între actionari, instanta de fond a retinut ca, în situatia în care majorarea de capital social s-a realizat ca urmare a  obtinerii  certificatelor  de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, sunt aplicabile dispozitiile Legii 137/2002 si nu cele ale  Legii nr. 297/2004, iar reclamanta a subscris, în mod real, un nr. de 10595 de actiuni, în conditiile în care au fost emise doar 853 de actiuni, depasind astfel procentul detinut înainte de majorare, ceea ce contravine dispozitiilor art. 12 alin. 6 din Legea nr. 137/2002 si ale art. 2 din  Hotarârea AGEA nr. 4 din 17 iunie 2002.

Împotriva sentintei pronuntate de Tribunalul Dolj, a declarat apel, în termen  legal, reclamanta BIL, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

În motivele de apel, apelanta reclamanta BIL  a invocat faptul ca instanta de fond a facut o aplicare gresita a legii, întrucât dispozitiile Legii nr. 297/2004, respectiv ale art. 224 alin. 1, nu contravin celor prevazute de Legea nr. 137/2002, ce fac trimitere expresa la respectarea dreptului de preferinta, aceasta având caracter de lege speciala în raport cu prima.

O alta critica invocata de apelanta reclamanta BIL se refera la faptul ca în mod gresit instanta de fond a retinut  ca a fost respectat dreptul de preferinta al actionarilor de a  subscrie la majorarea capitalului social, astfel cum prevad dispozitiile art. 216 din Legea Societatilor Comerciale, întrucât prevederile alin. 6 al art. 12 din Legea nr. 137/2002, nu sunt aplicabile în speta, reglementând situatia ulterioara înregistrarii majorii de capital. De asemenea, a sustinut apelanta reclamanta BIL, ca nu au fost respectate nici dispozitiile art. 224 alin. 2 din legea nr. 297/2004, care prevad ca actionarii au drepturi egale de a subscrie la majorarea capitalului social, astfel încât societatea trebuia sa aprobe majorarea cu un numar suficient de actiuni care sa permita tuturor actionarilor sa subscrie în raport de cota de participare la capitalul social, care trebuie pastrata si ulterior acestei operatiuni.

O ultima critica invocata de apelanta reclamanta, se refera la faptul ca instanta de fond în mod gresit a retinut ca nu au fost încalcate dispozitiile art. 117 alin. 6 si 7 din Legea Societatilor Comerciale. Astfel, sustine apelanta reclamanta, convocarea nu îndeplineste cerintele legale, fiind lipsita de informatii clare, complete si precise privind cuantumul emisiunii de actiuni, valoarea initiala a capitalului social, limita maxima a capitalului social în cazul subscrierii complete în exercitarea dreptului de preferinta, etc.

Curtea a constatat ca apelul este nefondat, pentru urmatoarele considerente:

Astfel, la data de 12 mai 2008 a fost publicata, în Monitorul Oficial partea a IV-a,(fila nr. 8 din dosarul nr. 16436/63/2008 a Tribunalului Dolj), convocarea consiliului de administrare al SC A SA la întrunirea adunarii generale extraordinare a actionarilor, pentru data de 17 iunie 2008, ora 12.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati la registrul actionarilor la data de 30 mai 2008. În convocare, ordinea de zi a fost urmatoarea: 1 – aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu valoarea de 2132,50 lei, ca urmare a emiterii de catre Consiliul Judetean Dolj a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru SC A SA. Ca urmare a majorarii se va emite un numar de 853 actiuni la valoarea nominala de 2,50 lei/actiune în favoarea statului român (AVAS). 2 – actionarii existenti la data de înregistrare îsi pot exercita dreptul de preferinta pentru a subscrie la majorarea capitalului social în functie de numarul de actiuni anterioare majorarii, în vederea pastrarii procentului din capitalul social.

Ulterior, la data de 17 iunie 2008, adunarea generala extraordinara a actionarilor de la SC A SA, a adoptat hotarârea numarul 4 cu toate punctele înscrise pe ordinea de zi.

Potrivit acestei hotarâri, astfel cum reiese din examinarea procesului verbal de sedinta încheiat la acea data (fila nr. 36 din dosarul nr. 16436/63/2008 al Tribunalului Dolj), s-a aprobat cu unanimitate de catre actionarii prezenti, majorarea capitalului social al societatii.

La punctul 1, s-a hotarât majorarea capitalului social cu valoarea de 2132,50 lei, ca urmare a emiterii de catre Consiliul Judetean Dolj a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru SC A SA si emiterea unui numar de 853 actiuni, la valoarea nominala de 2,50 lei/actiune, în favoarea statului român (prin reprezentant AVAS), potrivit dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 137/2002.

La punctele 2 si 3 din hotarârea nr. 4 s-a aprobat ca actionarii sa-si exercite dreptul de preferinta pentru a subscrie la majorarea capitalului social, în functie de numarul de actiuni detinute anterior, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul oficial, si ca data de 2 iulie 2008, sa fie data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele acestei hotarâri.

Prin actiunea introductiva apelanta reclamanta BIL, a invocat trei motive de nulitate a hotarârii umarul 4 din 17 iunie 2008 si anume: încalcarea dispozitiilor art. 117 alin. 6 si 7 din Legea Societatilor Comerciale, a dreptului de preferinta si a principiului egalitatii în drepturi a actionarilor de a subscrie la majorarea capitalului social.

În ceea ce priveste critica referitoare la încalcarea dispozitiilor art. 117 alin. 6 si 7 din Legea societatilor comerciale, Curtea a constatat ca este nefondata, instanta de fond apreciind corect ca norma legala a fost respectata.

Astfel, conform dispozitiilor art. 117 alin. 6 si 7 din Legea societatilor comerciale, convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. În cazul în care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va mentiona ca lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putând fi consultata si completata de acestia. Când pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Or, în speta, asa cum a reiesit din examinarea convocarii publicata în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 5011 din 12 septembrie 2008 (filele 6-9 din dosarul nr. 16436/63/2008), Curtea a constat ca, în cuprinsul acesteia, problemele prezentate în ordinea de zi, ce urmau a fi dezbatute în AGEA, au fost mentionate în mod explicit si detaliat. Aceasta contine informatii clare, complete si precise în ceea ce priveste valoarea majorarii capitalului social – 2132,50 lei, numarul actiunilor ce urmeaza a fi emis – 853, valoare nominala a fiecarei actiuni – 2,50 lei, exercitarea dreptului de preferinta de catre actionari si termenul.

De asemenea, Curtea a constatat ca si criticile privind încalcarea dreptului de preferinta prevazut de dispozitiile art. 6 si 7 din Legea nr. 137/2002 si a principiului egalitatii în drepturi a actionarilor de a subscrie, reglementate de prevederile art. 242 alin. 2 din Legea nr. 297/2004 sunt nefondate. A sustinut apelanta reclamanta ca nu s-a acordat în mod explicit si realizabil dreptul de preferinta, ca  nu au fost emise actiuni pentru exercitarea acestui drept, ci doar actiuni ce reveneau AVAS.

Curtea a retinut ca, Legea societatilor comerciale reprezinta dreptul comun în materia societatilor comerciale, reglementând constituirea si functionarea acestora. Legea nr. 297/2004 reglementeaza piata de capital cuprinzând dispozitii speciale pentru societatile admise la tranzactionare, inclusiv pentru majorarile de capital social. Legea nr. 137/2002, privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, contine, de asemenea, dispozitii cu privire la majorarea de capital social, respectiv cu valoarea terenurilor pentru care s-a obtinut ulterior privatizarii certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Or, în conditiile în care majorarea de capital social s-a efectuat, în speta, ca urmare a obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, este evident ca sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 137/2002 si nu cele ale Legii nr. 297/2004, cu privire la majorare. Dispozitiile legii speciale (cum este cazul Legii nr. 137/2002) nu se pot completa decât cu cele ale unei legi generale (în speta Legea nr. 31/1990) în nici un caz cu cele ale unei alte legi speciale, dupa cum sustine apelanta reclamanta.

În acest sens, potrivit art. 12 alin 5, 51 si 52 din Legea nr. 137/2002, în cazul în care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmata, anterior privatizarii, de majorarea corespunzatoare a capitalului social sau daca certificatul de elibereaza dupa privatizare, capitalul social se majoreaza de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerata aport în natura al statului sau al unei unitati administrativ-teritoriale, dupa caz, în schimbul careia se vor emite actiuni suplimentare ce vor reveni de drept institutiei publice implicate.

Prin urmare, Curtea a apreciat ca hotarârea numarul 4 din 17 iunie 2008, a fost luata cu respectarea dispozitiilor legale (art. 12 alin. 6 si 7 din Legea nr. 137/2002) neputându-se retine ca actionarilor le-a fost încalcat dreptul de preferinta, ori principiul egalitatii în drepturi al actionarilor, prin emiterea celor 853 de actiuni în favoarea statului (AVAS).

În ceea ce priveste critica reclamantei în legatura cu lipsa efectiva a actiunilor oferite actionarilor, Curtea a apreciat ca nu poate fi retinuta. Conform art. 12 din Legea nr. 137/2002, institutia publica implicata, careia i se cuvin actiunile emise, ca urmare a obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre societatea comerciala, are obligatia de a vinde aceste actiuni actionarilor existenti la data înregistrarii în raport de cota de participare la capitalul social, asa cum s-a aprobat la punctul 2 al hotarârii numarul 4 din 17.06.2008. Or, tocmai aceste actiuni fac obiectul dreptului de preferinta al actionarilor, inclusiv al reclamantei.

De altfel, apelanta reclamanta BIL si-a si exercitat aceste drepturi, asa cum în mod corect a retinut instanta de fond, subscriind un numar de 10595 actiuni. Prin aceasta subscriere, chiar apelanta reclamanta ar fi încalcat dreptul celorlalti actionari, întrucât ar fi depasit procentul detinut înainte de majorarea capitalului social (de la 4,2419% la 9,5058%), dublându-si cota de participare.