Anulare parţială hcj


Prin acţiunea înregistrată sub nr. 947/316/2010 din  10.05.2010, la Judecătoria T. B, reclamanta  SC SINGAMA SRL  în contradictoriu cu pârâţii Comisia Judeţeană pentru stabilirea  dreptului  de  proprietate de pe lângă Prefectura G, Comisia Locală  pentru stabilirea dreptului  de  proprietate de pe lângă Primăria  O , O A, ş.a., a solicitat anularea parţială a hotărârilor nr. 6/08.02.2006 şi hotărârea nr. 539/23.07.2007 emise de pârâta Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată a terenurilor prin care s-a validat anexa 24 b, care cuprinde suprafeţe de teren situate sub luciul de apă al amenajării piscicole.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că este proprietar al imobilului ferma Ş  (teren şi construcţii), al imobilului  staţia de pompe (teren şi construcţii) şi al tuturor utilităţilor aferente desfăşurării activităţii piscicole respectiv: amenajare piscicolă – baltă, eleşteu creştere vara a II-a, bazin circular 1 şi 2, bazin prematurare, bazin depozitat reproducere pepinieră, reţea linie telecomunicaţii, drum de acces cu platformă, reţele electrice, instalaţie aducţiune pompă apă, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …/06.09.2001.

Se arată de către reclamantă că a concesionat de la Agenţia Domeniilor Statului suprafaţa de 244,85 ha aflată sub luciul de  apă şi 22,68 ha teren neagricol.

Susţine reclamanta că a mai formulat plângere împotriva H.C.J. nr. 6/2006 şi HCJ nr. 539/2007 la Judecătoria T. B, iar prin sentinţa civilă nr. 57/28.01.2009 au fost admise plângerile, iar ulterior Tribunalul G prin Decizia civilă nr. 350/03.05.2010 a respins plângerile, invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive exclusive pe motivul că reclamanta nu a chemat în judecată şi persoanele înscrise în anexa 24 b a hotărârilor atacate.

Apreciază reclamanta că nu se poate invoca autoritate de lucru judecat deoarece plângerile au fost respinse pe excepţie şi nu pe fond, iar termenul de prescripţie a fost întrerupt astfel că termenul de 30 zile începe să curgă din nou de la data de 03.05.2010 dată la care s-a pronunţat decizia nr. 350/2010 a Tribunalului G.

De asemenea, reclamanta arată că anexa 24 b în care au fost înscrise persoanele care au solicitat retrocedarea terenurilor, a fost întocmită ilegal deoarece din verificările efectuate numai 34 de persoane au acte doveditoare ale dreptului de proprietate.

Susţine reclamanta că pârâta Comisia Locală de aplicare a legii fondului funciar a întocmit anexa 24 b doar pentru vechile amplasamente deşi nu avea temei legal în acest sens şi trebuia să acorde persoanelor îndreptăţite terenuri în compensare.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 4 alin. 1 şi art. 12 alin. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

În dovedirea acţiunii reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri şi a depus la  dosarul cauzei HCJ nr. 6/2006 şi nr. 539/2007.

Acţiunea este scutită de taxă judiciară de timbru conform disp. art. 42 din legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.

La termenul de judecată din data de 02.06.2010 pârâta C A a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia tardivităţii formulării plângerii şi a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Prin încheierea de şedinţă din data de 17.06.2010 s-a admis cererea de abţinere a domnului judecător N N şi cauza a fost repartizată la completul C 2 şi a fost înregistrată sub nr. 1233/316/2010 din data de 23.06.2010.

Prin încheierea de şedinţă din data de 12.10.2010 s-a dispus suspendarea cauzei în temeiul disp. art. 155 ind. 1 Cod procedură civilă.

La data de 21.09.2011 reclamanta a solicitat repunerea pe rol a cauzei şi s-a arătat că a fost soluţionată şi plângerea împotriva rezoluţiei procurorului de netrimitere în judecată a primarului comunei O, care a fost acuzat de săvârşirea infracţiunii de uz de fals şi abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Se arată că dosarul penal nr. 683/316/2011 s-a soluţionat prin respingerea plângeri.

S-a solicitat judecarea în lipsă de către pârâta C S.

De asemenea, reclamanta a precizat numele şi adresele moştenitorilor pârâţilor care au decedat pe parcursul procesului.

S-a depus la dosarul cauzei în copie xerox decizia nr. 350/03.05.2010 a Tribunalului G, sentinţa civilă nr. 466/2010 a Judecătoriei T. B.

La termenul de judecată din data de 01.11.2011, Comisia Locală  O a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Comisiei Locale O de fond funciar şi a Comisiei Judeţene de aplicare a legii fondului funciar, excepţia autorităţii de lucru judecat şi excepţia prescripţiei dreptului la acţiune.

Arată pârâta că în temeiul disp. art. 52 alin. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 comisiile locale şi judeţene au calitate procesuală pasivă sau după caz activă, numai în cazurile şi condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege, iar anularea Hotărârii privind stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor nu intră în sfera de aplicare a prevederilor art. 52 alin. 2 din Legea 18/1991.

În motivarea excepţiei autorităţii de lucru judecat, pârâta arată că prin decizia nr. 350/03.05.2010 a Tribunalului G a admis recursul pârâtei Comisia Locală pentru aplicarea legii fondului funciar privind HCJ nr. 6/2006 şi nr. 539/2007 şi a respins acţiunea reclamantei privind anularea acestor hotărâri astfel că s-a judecat definitiv şi irevocabil pretenţiile reclamantei.

Pe excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, pârâta a motivat că dreptul la acţiune al reclamantei s-a prescris deoarece acţiunea trebuia introdusă în termen de 30 zile de la data emiterii hotărârii.

Ori se arată că reclamanta a formulat plângere în termen legal însă prin  decizia Tribunalului nr. 350/03.05.2010 s-a soluţionat definitiv şi irevocabil plângerea prin respingerea acesteia şi o nouă plângere motivat de faptul că s-a întrerupt prescripţia nu poate opera.

Se arată că prescripţia se întrerupe prin introducerea unei cereri de chemare în judecată chiar şi la un organ necompetent, însă nu se întrerupe dacă s-a pronunţat încetarea procesului sau dacă cererea a fost respinsă.

La termenul din data de 29.11.2011 pârâtul O A a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat să se constate nulitatea absolută a contractului de concesiune al reclamantei şi întâmpinare prin care a invocat excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, excepţia autorităţii de lucru judecat, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei.

În motivarea excepţiilor se arată că există autoritate de lucru judecat faţă de decizia nr. 350/2010 a Tribunalului G prin care s-a soluţionat definitiv şi irevocabil plângerea reclamantei privind anularea HCJ nr. 6/2006 şi HCJ nr. 539/2007, de asemenea este prescris dreptul la acţiune al reclamantei motivat de faptul că nu a fost întreruptă prescripţia, deoarece acţiunea introdusă a fost respinsă şi astfel, nu mai poate curge un nou termen de prescripţie.

Pe excepţia lipsei calităţii procesuale active s-a motivat de către pârât că au dreptul la formularea unei plângeri împotriva hotărârii Comisiei Locale de stabilire a drepturilor de proprietate privată numai persoanele care au vocaţie potrivit Legii nr. 18/1991 şi respectiv să li se  reconstituie un drept de proprietate prevăzut de lege şi justifică un interes legitim în promovarea acţiunii, ori reclamanta arată pârâta, are numai un contract de concesiune asupra terenului în care există clauză privind reconstituirea dreptului de proprietate.

La termenul de judecată din data de 11.01.2012 reclamanta a formulat întâmpinare la cererea reconvenţională şi a solicitat respingerea acesteia ca netimbrată, iar  pe fond respingerea ca neîntemeiată.

La termenul de judecată din data de 08.02.2012 s-a formulat cerere de intervenţie în favoarea reclamantei de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, cerere care a fost respinsă prin încheiere de şedinţă.

Prin încheierea de şedinţă din data de 17.04.2012 cauza a fost repartizată ciclic la Completul C3 ca urmare a admiterii cererii de transfer a judecătorului iniţial, Completul C2.

Având în vedere cererea de abţinere a completului C3, cauza a fost repartizată la completul C4 cu prim termen de judecată la data de  18.06.2012.

Pe parcursul judecăţii au fost introduşi în cauză moştenitorii pârâţilor decedaţi în timpul procesului.

S-a dispus de către instanţă ca pârâta Comisia Locală de aplicare a Legii nr. 18/1991 O să depună la dosarul cauzei documentaţia care a stat la baza întocmirii anexei 24 b inclusiv copii de pe registrul agricol.

La dosarul cauzei au fost depuse înscrisurile solicitate.

La primul termen cu procedură completă instanţa a pus în  discuţie toate excepţiile invocate, respectiv: excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, excepţia autorităţii de lucru judecat, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei,  excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor,  excepţia lipsei de interes, excepţia necompetenţei materiale a instanţei, excepţia tardivităţii precum şi s-a acordat cuvântul pe fondul cauzei.

Conform disp. art. 137 alin. 2 Cod procedură civilă, excepţiile vor putea să fie unite cu fondul dacă pentru judecarea lor este nevoie să se administreze dovezi în  legătură cu dezlegarea pricinii în fond.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa, în baza disp. art. 137 Cod procedură civilă, se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor care fac de prisos cercetarea în fond a cauzei.

Având în vedere faptul că la termenul de judecată din data de 02.10.2012 a fost primul termen cu procedură completă, iar părţile  nu au mai avut alte cereri nici pe fondul cauzei, instanţa a unit excepţiile cu fondul şi a dat cuvântul părţilor atât pe excepţii cât şi pe fondul cauzei.

Codul de procedură civilă nu arată în ce ordine trebuie soluţionate excepţiile invocate concomitent înaintea instanţei astfel că în doctrină s-a arătat că judecătorul trebuie să deducă ordinea de soluţionare a excepţiilor din caracterul şi efectele pe care le produc.

Astfel excepţia de necompetenţă materială a instanţei invocată de pârâtul O A urmează a fi respinsă pentru următoarele considerente:

Potrivit disp. art. 8 din Legea nr. 18/1991 stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor se face prin reconstituirea dreptului de proprietate.

Art. 53 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 prevede că Hotărârile Comisiilor Judeţene asupra contestaţiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate se comunică celor interesaţi cu confirmare de primire, iar la alin. 2 prevede că împotriva hotărârii Comisiei Judeţene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul.

În speţa dedusă judecăţii, reclamanta  SC SINGAMA SRL a formulat plângere împotriva HCJ nr. 6/2006 şi HCJ nr. 539/2007 privind validarea hotărârilor comisiei locale prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru persoanele cuprinse în anexa 24 b la HCJ.

Hotărârile Comisiei Judeţene de aplicare a Legii 18/1991 nu fac parte din actele administrative ce trebuie atacate în contencios administrativ.

Legea fondului funciar este o lege specială care derogă de la regula generală astfel că şi litigiile ivite cu aplicarea dispoziţiilor acestei legi au o natură specială de contestare şi soluţionare.

Având în vedere dispoziţiile legale menţionate prin care se arată că plângerile împotriva hotărârilor comisiei de aplicare a legii fondului funciar se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială se află situat terenul, iar terenul în litigiu se află  situat în com. O, judeţul G, care se află pe raza de competenţă a Judecătoriei T. B, deci actul atacat nefiind un act administrativ, instanţa apreciază că excepţia de necompetenţă materială este nefondată, Judecătoria T. B este competentă să soluţioneze cauza.

Referitor la excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâţi, instanţa urmează să o respingă, având în vedere următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 57/28.01.2009 pronunţată de Judecătoria T. B s-a admis acţiunea formulată de către reclamanta SC SINGAMA SRL împotriva HCJ nr. 6/2006 şi HCJ nr. 539/2007 şi s-au anulat aceste hotărâri.

Împotriva acestei sentinţe s-a declarat recurs de către Comisia Locală de aplicare a legii fondului funciar O, iar prin decizia nr. 350/03.05.2010 pronunţată de Tribunalul G s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive exclusive pe motivul că plângerea nu a fost formulată şi împotriva persoanelor cuprinse în anexa 24 b la hotărâre şi s-a respins acţiunea.

Având în vedere că soluţia irevocabilă a fost dată pe o excepţie şi nu pe fondul cauzei, instanţa apreciază că  în cauză nu poate opera autoritatea de lucru judecat.

Autoritatea de lucru judecat operează numai atunci când există o hotărâre definitivă şi irevocabilă în ceea ce priveşte fondul cauzei şi există triplă identitate de obiect, cauză şi părţi.

Faţă de aceste considerente excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâţi urmează a fi respinsă.

Referitor la excepţia lipsei  calităţii procesuale active a reclamantei  SC SINGAMA SRL, instanţa apreciază că şi această excepţie este nefondată având în vedere disp. art. 53 din legea nr. 18/1991, care prevede că împotriva hotărârii comisiei judeţene de aplicare a legii fondului funciar poate face plângere orice persoană interesată.

Ori, SC SINGAMA SRL este persoană interesată, având în vedere că terenul retrocedat îi aparţine în baza unui contract de concesiune, iar pentru o parte din aceste terenuri are contract de vânzare-cumpărare.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor instanţa  urmează să respingă această excepţie pentru următoarele considerente:

Conform disp. art. 52 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 Comisia Judeţeană şi cea Locală au în limitele competenţei lor şi prin derogare de la dispoziţiile Codului de procedură civilă calitate procesuală pasivă sau activă, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar.

Mai mult prin decizia irevocabilă pronunţată de Tribunalul G nr. 350/2010 s-a respins acţiunea reclamantei tocmai pentru că nu s-a judecat în contradictoriu şi cu persoanele cuprinse în anexa 24 b la HCJ. Deci atât comisiile locale şi judeţene, cât şi persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate au calitate procesuală pasivă.

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, instanţa apreciază că această excepţie este întemeiată pentru următoarele considerente:

Potrivit disp. art. 53 din legea nr. 18/1991 Hotărârea Comisiei prin care s-a stabilit reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor se comunică celor interesaţi prin scrisoare recomandată.

Împotriva acestor hotărâri se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, în termen de 30 zile de la comunicare.

Reclamanta  SC SINGAMA SRL a formulat plângere împotriva HCJ nr. 6/2006 şi HCJ nr. 539/2007 în termen legal la Judecătoria T. Bujor, plângere care s-a soluţionat definitiv şi irevocabil prin admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive exclusive  a pârâţilor şi s-a respins acţiunea reclamantei prin decizia nr. 350/2010 a Tribunalului G.

Prin introducerea prezentei acţiuni se tinde spre soluţionarea aceleiaşi cauze, dar în contradictoriu cu toţi pârâţii, ori termenul de 30 zile a fost depăşit.

Nu pot fi reţinute susţinerile reclamantei potrivit cărora termenul de prescripţie a fost întrerupt prin introducerea plângerii în anul 2007 ce a făcut obiectul dosarelor nr. 854/316/2007 şi 1159/316/2007 conexate deoarece această plângere a fost soluţionată prin respingerea acţiunii pe excepţie, având în vedere dispoziţiile Decretului Lege nr. 167/1958, care prevede expres că întreruperea prescripţiei operează prin introducerea unei acţiuni chiar şi la un  organ jurisdicţional necompetent cu condiţia ca această acţiune să fie admisă şi nu poate opera întreruperea prescripţiei în cazul în care acţiunea a fost retrasă sau respinsă.

Având în vedere că acţiunea/plângerea reclamantei a fost respinsă chiar şi pe excepţie, există culpa reclamantei şi un nou termen de prescripţie nu poate opera în acest caz.

Reclamanta va avea posibilitatea să solicite anularea titlurilor de proprietate ale pârâţilor dacă terenurile retrocedate îi încalcă dreptul de proprietate obţinut legal.

Conform actelor, respectiv documentaţiei care a stat la baza emiterii HCJ nr. 6/2006 şi HCJ nr. 539/2007, ataşată la dosarul cauzei, toate persoanele menţionate în  anexa 24 b au formulat cereri de retrocedare iar terenurile solicitate sunt menţionate ca fiind terenuri neproductive, respectiv baltă sau luciu de apă.

Faţă de toate aceste considerente instanţa apreciază că acţiunea reclamantei SC SINGAMA SRL a fost introdusă după expirarea termenului legal de depune a plângerii, astfel că va fi admisă excepţia prescripţiei dreptului la acţiune şi se va respinge acţiunea ca fiind prescrisă.