Acţiune în anulare act. Excepţie de la principiul resoluto jure dantis resolvitur jus accipiensis. Aplicare


Regula de drept potrivit careia nevalabilitatea titlului de proprietate al  transmitatorului atrage si nulitatea titlului subdobânditorului nu functioneaza în cazul în care actul a fost încheiat cu titlu oneros, adica atunci când tertul dobânditor a dat  un bun material, eventual o suma de bani, pentru dobândirea dreptului de proprietate.

Regula de drept potrivit careia nevalabilitatea titlului de proprietate al  transmitatorului atrage si nulitatea titlului subdobânditorului nu functioneaza în cazul în care actul a fost încheiat cu titlu oneros, adica atunci când tertul dobânditor a dat  un bun material, eventual o suma de bani, pentru dobândirea dreptului de proprietate.

Prin actiunea civila înregistrata la data de  1.07.2011 reclamantul P.Ge.L. a chemat în judecata pe  pârâtii S…S.A. Tg-Jiu, E…Rosia si Consiliul Judetean Gorj si a solicitat instantei sa se constate nulitatea absoluta partiala a procesului-verbal de predare-primire nr. 1170/10.12.2004, încheiat între S…S.A. Tg-Jiu si subunitatea sa E…Rosia, pe de o parte, în calitate de predator si C.J. Gorj, pe de alta parte, în calitate de primitor, pentru suprafata de 2500 m.p.

Prin sentinta nr. 11186 din 23.12.2011 s-a respins  exceptia lipsei de interes ridicata de catre pârâtul C. J. Gorj.

S-a respins  exceptia lipsei calitatii procesuale active ridicata de catre pârâta E…Rosia.

A fost respinsa actiunea formulata de reclamanti.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca  reclamantii au interes sa conteste procesul verbal de predare primire deoarece doresc sa intre în posesia terenului pe care l-au revendicat, actiunea în revendicare fiind admisa prin sentinta civila nr. 2790/13.04.2009 pronuntata de Judecatoria Tg.Jiu.

Ca, pentru a obtine terenul au formulat o noua actiune prin care au solicitat obligarea pârâtei E.C. Rosia la plata daunelor cominatorii pentru nepunerea în executare a dispozitivului sentintei civile nr. 2790/13.04.2009 a Judecatoriei Tg.Jiu, si prin sentinta civila nr. 3256/29.04.2010 pronuntata de Judecatoria Tg -Jiu a fost admisa cererea dar prin decizia civila nr. 2156/29.09.2010 Tribunalul Gorj a admis recursul si a respins actiunea pe considerentul ca pe terenul în cauza este amplasat drumul judetean DJ674.

Instanta a respins si exceptia lipsi calitatii procesuale active ridicata de catre pârâta E.C. Rosia deoarece nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes.

De asemenea s-a retinut ca procesul-verbal a carui nulitate absoluta partiala se solicita a fi constatata, a fost încheiat în anul 2004 iar rezolutiunea contractului nr. 1322/21.03.1997 s-a dispus prin sentinta civila nr. 2325/29.03.2010.

Ca, prin procesul-verbal nr. 1170 S…SA si E.M.C. Rosia au predat tronsonul de drum judetean ca urmare a îndeplinirii conditiilor stabilite prin proiect si nota de constatare, si pârâta S…SA a învederat ca noul traseu al drumului judetean DJ 674 a fost aprobat de Consiliul Judetean Gorj în anul 1998 (nr. 3683/23.06.1998) si clasificat prin HG nr. 540/2000, intrând în domeniul public al Judetului Gorj în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 3 din Legea nr. 213/1998.

S-a apreciat ca obtinerea unui titlu executoriu, în urma promovarii unei actiuni în revendicare, de catre adevaratul proprietar al suprafetei de teren ocupate în prezent de drumul reconstruit, reprezinta o împrejurare care se circumscrie riscului pe care S…SA si l-a asumat prin încheierea initiala a unui contract de vânzare-cumparare cu un non proprietar.

Împotriva sentintei a declarat apel reclamantul, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Apelantul a invocat ca actiunea a fost respinsa în mod gresit întrucât s-a dispus rezolutiunea contractului de vânzare cumparare nr. 1322/1997 si partile au fost repuse în situatia anterioara si nu se mai poate vorbi  de o predare primire valabila  a suprafetei de teren  întrucât EMC Rosia nu a  avut un just titlu  pentru a proceda în acest sens.

Considera apelantii ca desfiintarea actului principal de dobândire a proprietatii de EMC Rosia are ca efect anularea actelor subsecvente.

O alta critica se refera la faptul ca actiunea formulata este imprescriptibila, întrucât actul contestat este lovit de nulitate absoluta si se tinde la ocrotirea unui interes general.

De asemenea se invoca faptul ca s-a nesocotit sentinta nr. 2790/13.04.2009 cât si dispozitiile art. 1200 Cod civil, astfel ca nu se mai putea pune în discutie ca suprafata de teren din litigiu ar fi ocupata de DJ 674, de îndata ce  s-a admis actiunea în revendicare a apelantilor, ca s-a interpretat gresit legea cu privire la faptul ca s-a admis actiunea în revendicare si ca S… SA si-a asumat un risc prin încheierea initiala a unui contract de vânzare cumparare cu un nou proprietar.

Prin decizia civila nr. 164/28.03.2011 pronuntata de Tribunalul Gorjs-a respins apelul ca nefondat.

Tribunalul a apreciat ca nu  este fondat motivul de apel prin care  se sustine ca desfiintarea actului de proprietate al transmitatorului conduce la desfiintarea actelor subsecvente, în speta a procesului verbal de primire nr. 1170/10.12.2004.

Este adevarat ca, în principiu, anularea titlului de proprietate al transmitatorului cu titlu oneros al unui bun este de natura  sa atraga desfiintarea actului în ceea ce-l priveste pe tertul achizitor, însa în cazul în care acesta din urma este de buna credinta, acest principiu nu se aplica.

Numai în situatia în care tertul achizitor cu titlu oneros a cunoscut, sau cu diligente  minime ar fi trebuit sa cunoasca nevalabilitatea titlului de proprietate al vânzatorului, fiind de rea credinta, actul subsecvent ar fi lovit de nulitate.

S-a apreciat ca din probatoriul administrat în fata instantei de fond nu rezulta ca  intimatul C. J. Gorj ar fi avut cunostinta de nevalabilitatea titlului de proprietate al transmitatorului, dimpotriva  executia drumului judetean DJ 674 s-a pus în discutie înca din anul 1999, situatie rezultata din adresa nr. 6757/11.01.1999, între aceleasi parti, iar titlul de proprietate al reclamantilor a fost emis la data de 19.06.2001, astfel ca nu se poate pune în discutie existenta relei credinte, situatie ce trebuia sa fie dovedita în mod cert si nu se prezuma.

Existenta sentintei civile 2970/13.04.2009, prin care s-a admis actiunea în revendicare a reclamantilor cu privire la terenul în litigiu, nu atrage aplicabilitatea dispozitiilor art. 1200 Cod civil, în raport de destinatia terenului din litigiu, deoarece aceasta stare de fapt nu a fost contrazisa prin sentinta apelata, ci dimpotriva s-a stabilit aceeasi situatie în sensul ca terenul în litigiu este ocupat de drumul judetean 674, drum care a facut obiectul procesului verbal de predare a carei nulitate se solicita. 

Motivul de apel prin care se sustine ca actiunea promovata nu este supusa prescriptiei extinctive  a fost considerat strain de natura pricinii, deoarece cauza nu a fost solutionata prin retinerea exceptiei prescrierii dreptului la actiune, ci pe fond.

S-a concluzionat ca procesul verbal de predare primire nr. 1170/10.12.2004 nu este lovit de motive de nulitate absoluta, întrucât el consfinteste o stare de fapt, respectiv existenta unei cai de acces ce apartine domeniului public al judetului Gorj, reclamantii sunt terti fata de acest act si de îndata ce nu s-a dovedit reaua credinta a partilor cu privire la executia lucrarilor pe terenul în litigiu, în detrimentul drepturilor reclamantilor, nu se poate retine ca motivul invocat ar reprezenta un motiv de nulitate absoluta.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul,  sustinând ca predarea primirea suprafetei de teren între pârâti nu este valabila  ca  efect al rezolutiunii titlului transmitatorului si al repunerii partilor în situatia anterioara. S-a invocat aplicabilitatea principiilor accesorium sequitur principalem si resoluto jure dantis resolvitur jus accipiensis, s-a  aratat ca titlul pârâtei EMC Rosia a fost desfiintat.

S-a sustinut ca actiunea în constatarea nulitatii absolute este imprescriptibila, aspect de care tribunalul trebuia sa tina cont, asa încât nu prezinta relevanta faptul ca rezolutiunea contractului de vânzare cumparare a intervenit în anul 2010.

Recurentul a aratat ca s-a încalcat puterea de lucru judecat a sentintei civile 2790 din 13.04.2009, litigiul privind revendicarea terenului fiind inadmisibil sa mai fie adus în fata instantelor, au invocat gresita aplicare  a legii cu privire la efectele admiterii actiunii în revendicare promovata de reclamant împotriva pârâtei S…SA. S-a sustinut ca pârâtii S…SA si EMC Rosia au încheiat contractul de vânzare cumparare  în absenta unor masuri normale de precautie pentru aflarea adevaratului proprietar, ceea ce distruge ideea de conduita legitima si de buna credinta.

Intimatii pârâti au formulat întâmpinari, solicitând respingerea recursului.

Recursul este nefondat si urmeaza a fi respins pentru urmatoarele considerente. .

Reclamantul este proprietarul terenului în suprafata de 2500 m.p. situat în comuna F., tarlaua 2, parcela 24/11, pentru care s-a eliberat titlul de proprietate nr. 1355766/19.06.2001

Cu privire la acest teren pârâtii S…SA SI EMC Rosia au  avut  un drept de proprietate dobândit prin contractul de vânzare cumparare nr.1322/21.03.1997. Prin procesul-verbal de predare-primire nr. 1170/10.12.2004, încheiat între S…SA si subunitatea sa E.C. Rosia, pe de o parte, si C.J. Gorj s-a transmis acestuia din urma terenul în suprafata de 2500 m.p. în vederea construirii drumului judetean 674.

Prin sentinta civila 2325 din 29.03.2010 pronuntata de Judecatoria Tg. Jiu s-a dispus rezolutiunea contractului de vânzare cumparare aut. sub nr. 1322/21.03.1997.  Rezolutiunea unui contract sinalagmatic consta în desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea partilor în situatia avuta anterior încheierii contractului, ceea ce în speta a dus la readucerea terenului în patrimoniul vânzatoarei si iesirea dreptului de proprietate din patrimoniul S…SA .

Rezolutiunea contractelor, ca si nulitatea acestora, produce efecte nu numai pentru viitor, dar si pentru trecut, adica are loc înlaturarea efectelor actului care s-au produs între momentul încheierii  lui si cel al desfiintarii efective. În temeiul retroactivitatii efectelor desfiintarii contractului se ajunge la situatia în care partile nu ar fi încheiat actul juridic.

Consecinta repunerii partilor în situatia anterioara încheierii contractului o constituie nu numai restituirea prestatiilor reciproce ale cocontractantilor (principiul restitutio in integrum), ci si desfiintarea titlului prin care tertii au dobândit  bunul în cauza ( principiul resoluto jure dantis resolvitur jus accipiensis) acestia din urma având obligatia de a restitui bunul celui care a redevenit proprietar .

Desfiintarea unui contract  produce, asadar, efecte juridice fata de parti dar si fata de terti, justificat  si de aplicarea principiului nemo dat quod non habet, adica  daca se dovedeste ca transmitatorul unui bun nu putea transmite un drept deoarece s-a desfiintat titlul sau, nici subdobânditorul nu putea dobândi mai mult, anularea actului primar ducând la anularea actului subsecvent datorita legaturii sale cu primul.

Acest principiu cunoaste si exceptii, instituite pentru protejarea drepturilor dobândite de tertii de buna credinta.

Tertii s-ar putea opune la restituire iar titlul lor ar ramâne valabil numai daca bunul a fost între timp dobândit prin uzucapiune,  sau ca efect al posesiei de buna credinta asupra unor bunuri mobile, sau în cazul dobândirii cu buna credinta si titlu oneros  a bunurilor imobile.

Din enuntarea acestor reguli de drept rezulta ca instantele de fond au facut o corecta  aplicare a principiului  resoluto jure dantis  în sensul ca au apreciat  corect ca exceptia de la principiul  anularii actelor subsecvente unei vânzari desfiintate juridic se aplica si în cazul actului a carui nulitate se cere în speta.

Procesul verbal de predare primire încheiat între pârâti în anul 2004 a fost un act juridic cu titlul oneros, din continutul acestuia rezultând ca suprafata de teren în litigiu a fost transmisa  de S…SA si subunitatea sa dupa ce au primit, ca  o contraprestatie cu continut economic, o alta suprafata de teren., aspect subliniat de parti prin  primul alineat al conventiei. Astfel, C.J. Gorj a cedat S…SA o suprafata de teren inclusa în  DJ 674, drum deviat în zona carierei Rosia Jiu prin dezafectarea tronsonului F.-R.- C. si a primit terenul în litigiu,  deoarece s-a trasat un alt tronson al drumului judetean, incluzând drumul de exploatare al carierei Rosia Jiu pe o lungime de 4,1 km.

În atare situatie, instanta trebuie sa analizeze existenta bunei credinte a partilor care au încheiat procesul verbal, respectiv depunerea unor minime diligente  cu privire la calitatea de proprietar a transmitatorului, pentru valabilitatea actului fiind suficient ca  acela care a primit terenul sa fie de buna credinta.

Se constata astfel ca  reclamantul nu a adus la cunostinta C.J. existenta titlului sau de proprietate anterior anului  2004, ca  noul traseu al drumului judetean a fost aprobat în anul 1998, data la care  s-a si dat terenul la schimb de la C.J. la S…SA, asa cum rezulta din adresa 3683 din 23.06.1998, si ca prin HG 540/2000 traseul drumului judetean a fost inclus în domeniul public al judetului Gorj, anterior datei la care reclamantii au dobândit titlul de proprietate. Data la care acestia pot invoca faptul ca sunt proprietari este data eliberarii titlului de proprietate de catre comisia judeteana de aplicare a legii fondului funciar, adica anul 2001.

În atare situatie,  C. J. Gorj a fost de buna credinta la încheierea procesului verbal, nefiind dovedita în speta reaua sa credinta.

Recurentii fac referire la puterea de lucru judecat a sentintei civile 2790 din 13.04.2009  prin care s-a admis actiunea lor în revendicare fata de S…SA. Prin respingerea actiunii de fata nu se aduce atingere puterii de lucru judecat , deoarece prin cererea în constatarea nulitatii absolute a actului de transmitere catre un tert a terenului asupra caruia reclamantii au un drept de proprietate  se pune în discutie un alt raport juridic, o  alta cauza si un alt obiect.

În timp ce pentru pronuntarea sentintei civile 2790 din 2009 instanta a  analizat titlul reclamantilor care revendicau un bun aflat în posesia altei persoane, în speta se analizeaza daca  principiul resoluto jure dantis este aplicabil actului  cu titlu oneros prin care un subdobânditor de buna credinta a primit un bun imobil.

Analiza bunei credinte  a pârâtei E… Rosia la încheierea contractului de vânzare cumparare facuta în considerentele sentintei 2790 din 2009 nu echivaleaza cu analiza bunei credinte  a subdobânditorului C. J. Gorj, în speta fiind necesar sa se constate daca acesta a actionat cu buna credinta la data încheierii protocolului, act juridic asimilat unui contract de schimb.

Prin  întâmpinarea formulata în recurs, intimatul C.J. Gorj a  sustinut faptul ca reclamantii nu justifica un interes practic, material, în promovarea actiunii de fata, în sensul ca bunul nu s-ar întoarce în posesia reclamantilor chiar daca s-ar constata nulitatea procesului verbal de predare primire a terenului.

Aceeasi exceptie a fost ridicata de pârât si în fata primei instante iar prin sentinta nr. 11186 din 23.12.2011 s-a respins exceptia lipsei de interes, retinându-se ca  reclamantii au interes sa conteste procesul verbal de predare primire deoarece doresc sa intre în posesia terenului pe care l-au revendicat, actiunea în revendicare fiind admisa prin sentinta civila nr. 2790/13.04.2009 pronuntata de Judecatoria Tg.Jiu în dosarul nr. 3623/318/2009.

Împotriva acestei sentinte pârâtii nu au declarat apel, astfel ca solutia pronuntata asupra  exceptiei a devenit irevocabila prin neapelare, iar în calea de atac promovata doar de reclamanti nu se poate înrautati situatia acestora, prin admiterea  unei exceptii care a fost deja respinsa de prima instanta. Ca urmare, exceptia ridicata în recurs de pârâtul C.J. Gorj nu mai poate face obiectul  caii extraordinare de atac.

De asemenea, recurentul reclamant a invocat în recurs caracterul imprescriptibil al actiunii în constatarea nulitatii absolute, însa instantele anterioare nu au respins cererea sa pe considerentul ca ar fi prescrisa, astfel ca punerea în discutie  a acestei exceptii este lipsita de interes si nu are legatura cu cauza.

Apreciind ca decizia din apel este legala si ca nu sunt incidente motive de nelegalitate în sensul art. 304 cod procedura civila, recursul se va respinge ca nefondat, în conditiile art. 312 cod procedura civila.

1