CIVIL:Admisibilitate cerere transe suplimentare vechime profesori-art 50 alin.1,2 din Lg.128/1997


Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei sub nr. 2719/114/2008 reclamantul S Î P în numele petenţilor T.C., P.L.şi Spiridon Floarea, a chemat în judecată pe pârâţii CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BUZĂU şi CENTRUL FINANCIAR CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU, solicitând pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună obligarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău să acorde petenţilor T.C., P.L.şi S.F.tranşele suplimentare de vechime şi drepturile salariale corespunzătoare prevăzute de art. 50 alin. 1 şi 2 din Legea 128/1997, precum şi să fie obligat acesta la plata către petenţi a drepturilor salariale neacordate, reprezentând contravaloarea tranşelor suplimentare pentru vechimea de 30 şi 35 de ani în învăţământ, actualizate cu rata inflaţiei, pentru perioada 01.02.2007 – data depunerii acţiunii. Totodată s-a solicitat obligarea Centrului financiar Casa Corpului Didactic Buzău la plata către petenţi a drepturilor salariale neacordate – reprezentând contravaloarea tranşelor suplimentare pentru vechimea de 30 şi 35 de ani în învăţământ conform art. 50 alin.2 din Legea nr. 128/1997, actualizate în funcţie de rata inflaţiei, astfel: P.L. şi S.F. pentru perioada 20.07.2005 – 31.01.2007, iar T.C. pentru perioada 01.09.2005 – 31.01.2007. 

În motivarea acţiunii s-a arătat că petenţii T.C. – profesor logoped, P.L.– profesor psihopedagog şi S.F.– profesor logoped au funcţionat până la data de 01.02.2007 la unităţile şcolare din judeţul Buzău, aparţinând de Centrului financiar Casa Corpului Didactic Buzău, astfel cum rezultă din înscrierile în carnetele de muncă. Începând cu data de 01.02.2007 petenţii au fost preluaţi prin transfer de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău.

Mai arată că Legea nr.128/1997 prevede la art. 50 că personalul didactic beneficiază de tranşe de vechime la salarizare, iar în mod suplimentar de trei tranşe care se acordă  la 30, la 35 şi la peste 40 de ani de activitate în învăţământ şi pentru fiecare tranşă suplimentară de vechime se acordă o creştere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranşei anterioare de vechime.

Petenţii îndeplinesc condiţiile privind vechimea în învăţământ impuse de lege, aşa cum reiese din adeverinţele eliberate de unităţile unde aceştia au funcţionat, însă nu le-a fost acordată creşterea coeficientului de ierarhizare cu 1/25  din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranşei anterioare de vechime, fapt ce rezultă din înscrierile din carnetele de muncă, unde nu este cuprinsă nici o majorare determinată de aplicarea art. 50 alin.2 din Legea nr. 128/1997. Totodată nici în alte acte normative prin care au fost sau sunt stabilite drepturile salariale (majorările salariale) ale personalului din învăţământ sau în nici o metodologie de calcul a drepturilor salariale ale personalului din învăţământ nu se face menţiunea acordării, pentru personalul didactic cu o vechime în învăţământ de minim 30 de ani, a creşterilor salariale menţionate, deşi această prevedere legală exista încă de la apariţia Legii 128/1997.

În dovedire, s-au depus tabelul cu semnăturile membrilor de sindicat – petenţii în numele cărora s-au formulat pretenţiile şi, în fotocopie, adeverinţele nr. 179/09.05.2008, nr. 182/12.05.2008 şi nr. 196/22.05.2008 eliberate de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău cu dovada vechimii în învăţământ, extras din carnetele de muncă ale petenţilor şi actul normativ invocat – Legea nr. 128/1997.

Deşi legal citaţi, pârâţii nu au depus la dosar întâmpinare prin care să îşi expună apărările şi să indice mijloacele de dovadă pe care se sprijină acestea.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Petenţii T.C. – profesor logoped, P.L.– profesor psihopedagog şi S.F.– profesor logoped au funcţionat până la data de 01.02.2007 la unităţile şcolare din judeţul Buzău, aparţinând de Centrului financiar Casa Corpului Didactic Buzău, aşa cum rezultă din înscrierile făcute în carnetele de muncă depuse la dosar. Începând cu data de 01.02.2007 petenţii au fost preluaţi prin transfer de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău.

Din adeverinţele eliberate coroborate cu extrasele din carnetele de muncă rezultă că petenţii sunt încadraţi la tranşa de vechime 30 – 35 de ani şi nu au primit diferenţa de tranşă.

Având în vedere că Legea nr.128/1997 prevede la art. 50 că personalul didactic beneficiază de tranşe de vechime la salarizare şi în mod suplimentar de trei tranşe care se acordă  la 30, la 35 şi la peste 40 de ani de activitate în învăţământ, iar pentru fiecare tranşă suplimentară de vechime se acordă o creştere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranşei anterioare de vechime, şi văzând că petenţii îndeplinesc condiţiile legale de vechime care îi îndreptăţesc la tranşa suplimentară de vechime, precum şi faptul că această tranşă nu le-a fost acordată, Tribunalul constată acţiunea întemeiată.

Nu în ultimul rând, niciun act normativ prin care au fost sau sunt stabilite drepturile şi majorările salariale ale personalului din învăţământ şi nici o metodologie de calcul a drepturilor salariale ale personalului din învăţământ nu face menţiunea acordării, pentru personalul didactic cu o vechime în învăţământ de minim 30 de ani,  a creşterilor salariale menţionate la art. 50 alin.2  din Legea nr. 128/1997, cu toate că această prevedere legală există încă din anul 1997 dar nu a fost niciodată respectată. Astfel, petenţii sunt îndreptăţiţi la plata acestor drepturi salariale neacordate, reprezentând contravaloarea tranşelor suplimentare pentru vechimea de 30 – 35 de ani în învăţământ, conform art. 50 alin.2 din Legea nr. 128/1997, sume ce urmează a fi reactualizate cu indicele de inflaţie la zi, ţinându-se cont şi de termenul general de prescripţie de 3 ani pentru care aceste drepturi vor fi acordate şi de perioada solicitată.

Văzând şi prevederile art. 289 din Codul Muncii,

 

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamantul SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR, în contradictoriu cu pârâţii CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BUZĂU, cu sediul în municipiul Buzău, str. Horticolei, nr.56, judeţul Buzău şi CENTRUL FINANCIAR CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU, cu sediul în municipiul Buzău, str. Independenţei, nr.42, judeţul Buzău.

Obligă pârâta CENTRUL FINANCIAR CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU la plata către petenţii P.L., S.F.şi T.C. a drepturilor salariale reprezentând contravaloare tranşe suplimentare de vechime conform art. 50 din Legea nr. 128/1997, actualizate cu indicele de inflaţie, după cum urmează:

– P.L.şi S.F.pentru perioada 20.07.2005 – 31.01.2007

–  T.C. pentru perioada 01.09.2005 – 31.01.2007.

Obligă pârâta CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BUZĂU la plata către aceiaşi petenţi a drepturilor salariale restante, reprezentând contravaloarea tranşelor suplimentare de vechime conform art. 50 din Legea nr. 128/1997, actualizate cu indicele de inflaţie pe perioada 01.02.2007 – 15.07.2008. 

Executorie de drept.

1