Cadre didactice învăţământ preuniversitar. Drepturi salariale. Aplicare h.g. nr. 538/2001. Conform h.g. nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat cheltuielile unităţilor de învăţămân…


Prin sentinţa civilă nr. 108 din 07.02.2008 a Tribunalului Vrancea a fost admisă în parte  acţiunea  civilă  a reclamantei S.M.

Au fost obligaţi pârâţii I.S.J. Vrancea, Ş.M.A. Adjud, P. Adjud şi C.L. Adjud la plata diferenţelor salariale către reclamantă calculate pe perioada 29 oct.2004 – 31.06.2006 reprezentând  contravaloarea  muncii prestate în plus  de 2 (două) ore săptămânal  faţă de  norma didactică  actualizate în raport de rata inflaţiei la  data plăţii.

S-a constatat ca fiind prescrisă acţiunea civilă a reclamantei privind plata drepturilor băneşti pentru perioada 01.09.2003 – 29.10.2004.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa a reţinut următoarele:

Reclamanta a lucrat în calitate de educatoare titulară la Ş. „M.A.” Adjud, având o vechime de peste 25 de ani şi gradul didactic I, fiind pensionată la data de 31.06.2006.

Potrivit art. 45 din Legea nr. 128/1997 personalul didactic de predare şi instituire practică din învăţământ  cu vechime de peste 25 de ani cu gradul didactic I beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal fără diminuarea salariului.

Cum, pârâta nu a beneficiat de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului, lucrând norma întreagă, tribunalul a constatat că acţiunea este întemeiată în parte, astfel că în temeiul art. 283 lit. c Codul muncii a obligat pe pârâţi să-i achite reclamantei drepturile salariale începând cu 29.10.2004 – 31.06.2006, reprezentând contravaloarea muncii prestate în plus de 2 ore săptămânal faţă de norma didactică, sume ce se vor reactualiza în raport de rata inflaţiei la data plăţii efective.

Cât priveşte drepturile solicitate pentru perioada 01.09.2003 – 29.10.2004, având în vedere dispoziţiile aceluiaşi text de lege instanţa de fond a constatat că acestea sunt prescrise.

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâţii C.L. Adjud şi P. Adjud considerând-o nelegală  şi netemeinică:

În motivarea recursului declarat de pârâţi s-a arătat că prin Normele  metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat aprobat  prin H.G. nr. 2192/2004, art. 16 şi 17, s-a stabilit că  responsabilităţile privind asigurarea surselor de finanţare a învăţământului preuniversitar din bugetul de stat, bugetul judeţean.

Nu există  vreo obligaţie  privind asigurarea  sumelor  de plată sau stabilirii necesarului cheltuielilor de  personal  în sarcina  consiliilor locale, au mai arătat  recurenţii pârâţi.

Au solicitat admiterea  recursului şi modificarea  hotărârii instanţei de fond  în sensul respingerii acţiunii civile faţă de aceştia.

În drept şi-au întemeiat recursul pe disp. art. 304 pct. 9 şi art. 3041 Cod procedură civilă.

Prin decizia civilă nr. 249/R/14.04.2008 au fost respinse ca nefondate recursurile declarate de pârâţii C.L. Adjud şi P. Adjud împotriva sentinţei civile nr. 108 din 7.02.2008 pronunţată în dosarul nr. 63/91/2008 de Tribunalul Vrancea.

Au fost avute în vedere următoarele: 

În motivarea  recursului pârâţii au invocat dispoziţiile  H.G. nr. 2192/2004 prin care au fost  aprobate  Normele metodologice privind  finanţarea şi administrarea  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat – respectiv  art. 16 şi 17.

Ori, prin aceste norme  – art. 16 –  se stabilesc sursele de finanţare  a unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat şi care se asigură din  fonduri alocate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale  în a căror rază  de activitate îşi desfăşoară  activitatea –  deci de către  consiliile locale care aprobă  aceste bugete şi primarul  care este ordonator  principal  de credite.

Art. 17 din Norme menţionează că de la bugetul de stat prin M.E.C. se asigură unele cheltuieli  pentru unităţile de învăţământ preuniversitar dar în aceste sume  nu intră cele pentru  cheltuieli de personal – salarii.

Dar această hotărâre de guvern nu se aplică recurenţilor pârâţi pentru că potrivit  H.G. nr. 1942/2004 ea se aplica experimental  pentru anumite judeţe pilot, ori dintre aceste judeţe nu face parte şi judeţul Vrancea în care se află municipiul Adjud, ci pentru  judeţele Brăila, Cluj, Dolj, Harghita, Iaşi, Neamţ, Satu Mare şi Sibiu.

Recurenţilor pârâţi li se aplică HG nr. 538/2001 privind aprobarea  Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat potrivit căreia cheltuielile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, deci cheltuielile de personal, se asigură din bugetele  locale  ale unităţilor administrativ teritoriale.

De altfel potrivit contractului colectiv de muncă la nivel de ramură învăţământ pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat între consiliile locale şi unităţile de învăţământ se încheie protocoale în care este menţionată obligaţia acestuia de a repartiza fondurile necesare unităţilor de învăţământ pe care le finanţează şi de a urmări  plata la timp  a drepturilor salariale.

Ori faţă de dispoziţiile legale menţionate mai sus criticile formulate de recurenţi  nu se încadrează în disp. art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă