contestaţie decizie de imputare


Prin cererea înregistrată sub nr. 2521/104/2014,  pe rolul Tribunalului Olt, secţia  a- II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, reclamanţii X, în contradictoriu cu pârâta Y,  au formulat contestaţie   împotriva Deciziei nr. 1027/30.06.2014 emisă de pârâtă.
În motivare, susţine reclamanţii că decizia susmenţionată este profund nelegală şi absolut netemeinică ca o chestiune prealabilă, facem precizarea că avem calitatea de funcţionari publici în cadrul Serviciului Fiscal Orăşenesc Corabia din cadrul Direcţiei Generală Regionale a Finanţelor Publice  Craiova.
În ceea ce priveşte decizia atacată, invocă prescripţia dreptului de a emite decizia de imputare.
Astfel, potrivit dispoziţiilor exprese şi imperative ale art. 84, alin 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, „Dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite ordinul sau dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
In cauză, s-a reţinut că s-a prescris dreptul de a cere executarea silită pentru suma de 3.911 lei stabilită prin Decizia de imputare nr. 2, înregistrată sub nr. 777005 din data de 08.01.2003, emisă de Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “GA” Drăgăşani.
Aşadar, titlul executoriu pentru care se pretinde că s-a prescris dreptul de a cere executarea este Decizia de imputare nr. 2, înregistrată sub nr. 777005, din data de 08.01.2003, prin urmare, faţă de data la care s-a născut titlul executoriu – 08.01.2003 -, rezultă că dreptul de a emite decizia de imputare s-a prescris la data de 09.01.2006.
În acest sens, invocă dispoziţiile art. 405, alin. 1, prima teză din Vechiul Cod de procedură civilă, potrivit cărora “Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, …”
Dispoziţiile legale sus citate sunt aplicabile în cauză având în vedere că suma urmărită silit nu are calitatea de creanţă fiscală, astfel că nu sunt aplicabile dispoziţiile OG. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit art. 21, alin. 1, din actul normativ arătat mai sus: “Creanţele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de drept material fiscal însă, chiar şi dacă ar fi avut această calitate, vă rugăm să observaţi că a intervenit prescripţia. Astfel potrivit art. 131, alin, 1 din OG. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală “Dreptul de a cere executarea silită a creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept.
 Astfel, cunoscând faptul că dreptul de a cere executarea silită s-a născut la 08.01.2003, rezultă prescripţia intervine la 01.01.2010.
În al doilea rând, solicită  să se observe că la momentul emiterii deciziei de imputare nu a reţinut de către intimată săvârşirea vreunei abateri disciplinare.
Potrivit art. 77, alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a Îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţine şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de tec constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora”.
Or, atâta vreme cât nu s-a constatat existenţa unei abateri disciplinare urmate de sancţiune, considerăm că nu sunt îndeplinite condiţiile angajării unei astfel de răspunde patrimoniale.
Răspunderea patrimoniala intervine in cazul funcţionarilor publici numai pentru săvârşirea unor delicte, deci o răspundere civila delictuala si nu una contractuala, deoarece raporturi juridice care se stabilesc intre funcţionarul public si serviciul public in care lucrează isi au izvor in actul administrativ de numire (de investire)in funcţie, fiind raporturi de drept administrativ si  de natura contractata.
Susţine că decizia de imputare este una colectivă, emisă împotriva a 10 persoane fără să se stabilească în mod concret, pentru fiecare, elementele răspunderii. Or, după cum se ştie, răspunderea civilă delictuală este strict personală, trebuind analizate, in persoană toate elementele acesteia, respectiv fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate dintre faptă ; prejudiciu şi vinovăţia. Or, în cadrul deciziei, nu se face o analiză individuală, deşi cele 1 persoane nu au făcut parte din vreun organism colectiv de conducere, ci toate faptele imputat constituie un amalgam general.
În al treilea rând, solicită a se observa de către instanţă  că eroarea în ceea ce priveşte persoana urmărită silit nu se poate imputa tuturor funcţionarilor publici dintr-o instituţie. 
Având în vedere cele arătate mai sus, solicită admiterea contestaţiei şi anularea Deciziei de imputare nr. 1027/30.06.2014, ca fiind nelegală şi netemeinică.
În drept, şi-a întemeiat prezenta contestaţie pe dispoziţiile 85, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
În dovedirea acţiuni, a solicitat proba cu  înscrisuri, interogatoriul intimatei, precum şi orice alte probe ce vor reieşi ce necesare din dezbateri.
A solicitat judecarea cauzei chiar şi în lipsă.
La data de 20.l0.2014 pârâta a depus la  dosar întâmpinare prin care a  solicitat respingerii  acţiunii formulată de reclamanţi.
În susţinerea întâmpinării, pârâta arată că 1.în ceea ce priveşte capătul de cerere prin care se invocă prescripţia dreptului de a emite Decizia nr.1027/30.06.2014 de către pârâta, potrivit dispoziţiilor imperative ale art.85 alin.3 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, facem următoarele precizări :
Suma stabilită prin Decizia de imputare nr.777005/08.01.2003, reprezentând cheltuieli de şcolarizare nu reprezintă o creanţă a contestatorului, respectiv d-nul V. F CNP: …, ci a fiului acestuia  d-nul V F. F. M, CNP :…
Din analiza documentelor puse la dispoziţie, echipa de control intern a constatat că funcţionarii publici cu atribuţii de serviciu în recuperarea debitelor, respectiv în încasarea debitului stabilit prin Decizia de imputare nr.777005/08.01.2003 nu au întreprins măsuri de executare silită pentru titularul deciziei, singurul document întocmit fiind înştiinţarea de plată către debitor nr.765/14.01.2003 , astfel s-a creat un prejudiciu în sumă de 3.911 lei.
Suma stabilită prin Decizia de imputare nr.777005/08.01.2003, este o cheltuială de şcolarizare care nu decurge din raporturi de drept material fiscal, deci nu reprezintă o creanţă fiscală în sensul art.21 alin(1) din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală republicat cu modificările şi completările ulterioare:
Art.21, alin(1) „Creanţele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de drept material fiscal.”
Conform sentinţei civile nr. 1129 pronunţată în şedinţa publică din data de 03 iulie 2013 de către Judecătoria Bolintin în care se menţionează:
„Decizia de imputare a fost emisa în temeiul OG nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor în conformitate cu dispoziţiile art.2.alin.2.din OG.nr.121/1998 ,
“Obligarea la restituirea sumelor încasate fără drept a contravalorii bunurilor ori serviciilor nedatorate, se poate face numai în cazurile în care paguba a fost constatată în cel mult un an de la data primirii sumelor sau bunurilor ori de când au beneficiat de serviciile nedatorate. în cazul constatării pagubei după un an de la data primirii sumelor sau bunurilor ori a beneficierii de serviciile nedatorate, dar nu mai târziu de 3 ani de la aceasta dată, răspunderea materială se va stabili în sarcina celor din vina cărora s- a produs paguba”.
Prin urmare, suma de 39.105.271 lei (ROL) pentru care a fost emisă decizia de imputare nr.2/08.01.2003 reprezintă despăgubiri  materiale a fostului militar, în baza raporturilor de serviciu, raporturi contractuale, fiind o răspundere de dreptului muncii .
Or, creanţele rezultate din răspunderea materială de dreptul muncii sunt creanţe civile  şi nu se pot încadra în nici una dintre categoriile de creanţe enumerate de art.21 din Codul de procedură fiscală, ca fiind creanţe fiscale.
Aşadar, creanţa reprezentând cheltuieli de şcolarizare nu s-a născut din raporturi de drept material fiscal, ci din raporturi de serviciu, care sunt raporturi de munca în sensul larg al acestei noţiuni, astfel, că natura juridică a creanţei pusă în executare de către intimata este una civilă şi nu fiscală, în speţă nefiind aplicabile dispoziţiile art.131 art.134 din Codul de procedura fiscală.
În cuprinsul titlului executoriu, respectiv Decizia de imputare nr.777005/08.01.2003, nu a fost stabilit niciun termen de plată a cheltuielilor de şcolarizare în sumă de 3.911 lei.
Din analiza documentelor privind executarea silita , emise de A.F.P. Corabia în anii 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 se constată că acestea au fost întocmite în mod eronat deoarece au fost întocmite fără titlu de creanţă cert emis pe numele V F,.
Astfel, în Raportul de control intern se reţine faptul că pentru titlu de creanţă cert emis de Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Dragă;uni pe numele d-nul V F.  M titularul Deciziei de imputare nr. 2, înregistrată sub nr.777005 din data de 08.01.2003, s-a constatat că datorită faptului că nu au fost continuate măsurile de executare silită s-a prescris dreptul de a cere executarea silită pentru suma de 3.911 lei RON , dar totodată se constată că se continuă măsurile de executare silită, începând cu anul 2007, până în anul 2013: -Somaţia 82/17.08.2007 -Adresa înfiinţare poprire 104/19.06.2008,Adresa înfiinţare poprire 919370/07.12.2012-dosar de executare 6470. Proces-verbal de sechestru bunuri imobile nr.2346/04.02.2013, având ca obiect teren itravilan în suprafaţă de 5580 mp.
S-a întocmit titlul executoriu nr.284020014361407/03.04.2013 pentru d-nul V F CNP: …, pentru suma de 3.296 lei, (Anexa nr.112) în baza căruia s-a emis somaţia nr.284020023336514/03.04.2013.
Decizia nr.2840235461376/30.06.2013 referitoare la obligaţiile de plată accesorii în sumă de 101 lei.
Prin Raportul de control intern s-a constatat că „datorită faptului că nu au fost continuate măsurile de executare silită pentru d.nul V F.M, pentru debitul în sumă de 3911 lei s-a prescris dreptul de a cere executare silită a creanţei stabilite prin decizia de imputare nr.777005/18.01.2003 emisă de Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani.
Prin urmare, data producerii prejudiciului bugetului general consolidat este data constatării împlinirii termenului de prescripţie, respectiv data Raportului de control intern, 30.05.2014.
La acesta dată s-au aplicat dispoziţiile art.134 Cod procedură fiscală în sensul că au încetat măsurile de executare silită şi a fost scăzută creanţa din evidenţa analitică pe plătitor.
Din adresa nr.OT 568355/27.06.2014 emisă de SFO Corabia rezultă că s-a procedat la corectarea evidenţei pe plătitori fiind scăzută din evidenţă suma.
Solicită să se  constate că până la această dată suma se afla în evidenţa SFO Corabia, care a continuat măsurile de executare silită până în anul 2013.
Paguba se produce efectiv la data de 27.06.2014, dată la care SFO Corabia a procedat la corectarea în evidenţa fiscală pe plătitor pentru contribuabilul Văluga Florea CNP 1530317282208, pentru care au fost întreprinse măsuri de executare silită fără titlu de creanţă cert, ca urmare a măsurilor stabilite prin Raportului de control intern nr.CV 11583/30.05.2014 întocmit de către DGRFP Craiova, respectiv Măsura 3: “Conducerea Administraţiei Finanţelor Publice a Judeţului OLT va întreprinde demersurile legale astfel încât S.F.O.Corabia să procedeze la corectarea în evidenţa fiscală pe plătitor pentru contribuabilul V F CNP:… având în vedere faptul că formele de executare silită au fost întreprinse fără titlu de creanţă cert.
Conducerea Administraţiei Finanţelor Publice a Judeţului OLT va întreprinde demersurile necesare astfel încât S.F.O.Corabia să aplice măsurile legale pentru îndreptarea erorilor săvârşite.
După cum se poate observa prin adresa AJFP Olt – OT 568355/27.06.2014, înregistrată la DGRFP Craiova sub nr.44781/27.06.2014, se menţionează că SFO Corabia a procedat la corectarea în evidenţa fiscală pe plătitor pentru contribuabilul V. F CNP .., pentru care au fost întreprinse măsuri de executare silită fără titlu de creanţă cert, acesta figurând în evidenţele fiscale cu suprasolvire în sumă de 2548 lei.
 Prin urmare, opinează că paguba produsă în prezenta cauză devine certă, directă, actuală la momentul constatării ei de către echipa de control, respectiv data încheierii RCI nr. CV 11583/30.05.2014, urmată de momentul când s-a procedat la corectarea în evidenţa fiscală pe plătitor pentru contribuabilul V F CNP …., data emiterii adresei AJFP Olt – OT 568355/27.06.2014, înregistrată la DGRFP Craiova sub nr.44781/27.06.2014.
În concluzie, se susţine că data de la care trebuie calculat termenul de prescripţie a dreptului de a emite decizia de imputaţie este data emiterii RCI nr.CV 11583/30.05.2014, întrucât la această dată s-a constatat prescripţia dreptului de a cere executare silită, urmată de scăderea debitului din evidenţă şi de producerea efectivă a prejudiciului.
Nu se poate reţine că prejudicial s-a produs la data la care s-a împlinit termenul de prescripţie, întrucât, debitul s-a aflat în evidenţă şi a fost continuată executarea silită, bugetul general consolidate nefiind prejudiciat decât la momentul scăderii din evidenţa analitică pe plătitori.
Din aceste considerente, solicită să se constate că decizia de impunere a fost emisă în termenul de prescripţie impus de art.85 alin.3 din Legea nr. 188/1999 şi să se respingă excepţia invocată.
2.În ceea ce priveşte aspectul potrivit căruia reclamanţii susţin că nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii patrimoniale,  apreciază că în cauză sunt întrunite condiţiile angajării răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici pentru prejudiciul cauzat instituţiei publice in care este încadrat, plecând de la trăsăturile juridice ale acesteia, astfel:
-autorul pagubei trebuie să aibă calitatea de funcţionar public al autorităţii sau instituţiei păgubite, aflat în raport de serviciu cu ea, legal investit în funcţia deţinută.
-fapta şi paguba trebuie produse în exerciţiul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu
-prejudiciul cauzat patrimoniului autorităţii trebuie să constea fie într-o diminuare a acestuia fie într-o sporire a pasivului
-prejudiciul trebuie să fie material, efectiv, direct, real, cert şi actual “per a contrario” orice alt prejudiciu nematerial, viitor, indirect, incert, nedeterminabil, nu antrenează răspunderea patrimonială.
-între fapta ilicită şi prejudiciu trebuie să existe o legătură cauzală.
Prin urmare, contrar susţinerilor reclamanţilor există premisele unei angajări a răspunderii patrimoniale a acestora.
Ca urmare a fost sesizată Comisia de disciplină, urmând să depună la data finalizării modul de soluţionare a sesizărilor formulate.
Pe de altă parte, nu există ca şi condiţie pentru atragerea răspunderii civile delictuale, existenţa unei abateri disciplinare.
Condiţiile răspunderii civile delictuale sunt cele expuse de Codul civil, respectiv – existenţa unei fapte ilicite, a unui prejudiciu, a vinovăţiei şi a raportului de cauzalitate între faptă şi prejudiciu.
Faptul că fapta ilicită pentru care s-a atras răspunderea civilă poate fi calificată şi ca abatere disciplinară nu înseamnă că nu se pot atrage cele două răspunderi decât împreună.
Potrivit art.75 din Legea nr.188/1999 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
“încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz”.
Fiecare dintre cele două răspunderi ale funcţionarului public se atrage în condiţiile prevăzute de lege specifice.
3.Referitor la aspectul potrivit căruia în acţiunea formulată se susţine faptul că nu a fost reţinută săvârşirea unei abateri disciplinare, situaţie în care nu sunt îndeplinite condiţiile angajării unei răspunderi patrimoniale, fe’acem următoarele precizări:
în cuprinsul Raportului de control nr.CV 11853/30.05.2014 la capitolul – Măsuri se menţionează:
-Prin nerespectarea prevederilor legale aşa cum este prevăzut de O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, atrage angajarea răspunderii disciplinare a funcţionarilor publici C M, P G I şi P (O) S în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv  H.G. nr. 1344/2007, privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr. 188/1999 , privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
“Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate.”
Fapta reţinută în sarcina funcţionarilor publici constituie abatere disciplinară conform prevederilor art.77 alin(1):
-“încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora .”
Conform art.77 alin.(2).lit.j) prima teză din acelaşi act normativ constituie abatere disciplinară ” încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri(…).”
Astfel, în aceste condiţii Măsura nr.1 din raportul de control nr.CV 11583/30.05.2014 o reprezintă aceea ca:
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova va sesiza comisia de disciplină în conformitate cu prevederile art.75,art.77, lit.j, prima teza din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.28 pct.2 din HG nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, pentru constatările aferente perioadei 01.12.2012-31.05.2014 nerespectarea prevederilor legale cu privire la îndatoriri constituie abatere disciplinară, pentru următorii funcţionari publici: C M, PG şi P S.
4.Se mai susţine în acţiune că faptele imputate constituie un „amalgam general” şi că se emite decizie de imputare „tuturor funcţionarilor publici dintr-o instituţie”:
Raportat la aceste aspecte, solicită să se constate că faptele sunt distinct prezentate, cu indicarea persoanelor ce se fac vinovate, precum şi cu menţionarea atribuţiilor pe care acestea le aveau în fişa postului şi sarcinile de serviciu pe care nu şi le-au îndeplinit. De asemenea, răspunderea nu este a „tuturor funcţionarilor publici dintr-o instituţie” ci, numai a funcţionarilor publici angajaţi ai SFO corabia care au semnat actele în legătură cu contribuabilul V F, cu nerespectarea prevederilor legale.
5.Pe fondul cauzei, solicită să se constate că reclamanţii nu aduc niciun argument.
Singurele apărări sunt excepţiile invocate privind excepţia prescripţiei dreptului de a emite decizia de imputaţie, recunoscându-se de fapt, că dreptul de executare silită a contribuabilului s-a prescris, în constatarea pagubei precum şi a persoanelor răspunzătoare pentru producerea acesteia, au fost parcurse următoarele etape:
1.Punctul de plecare l-a constituit petiţia semnată de d-nul V F din comuna U, Judeţul Olt au fost semnalate următoarele aspecte, care sunt prezentate mai jos întocmai cum au fost formulate de acesta, după cum urmează:
In data de 07.12.2012, Serviciul Fiscal Orăşenesc Corabia, emite împotriva sa o executare silită ilegală şi abuzivă,  susţinând că  aceşti funcţionari publici: C M, P G I şi P (O) S ajutaţi de directorul F D de la Finanţe Olt îi pun sechestru şi îi reţin bani din pensia ce-i revenea.
 Menţionează că această executare silită este anulată irevocabil de două instanţe judecătoreşti.”
2. Cu ocazia controlului au fost constatate următoarele aspecte:
Prin adresa nr.777005/ 08.01.2003 (Anexa nr.43 la raportul de control), Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, a transmis către organul fiscal în raza căruia se află domiciliul d-lui V F.F M, respectiv Administraţia Finanţelor Publice Corabia, Decizia de imputare nr.777005 din data de 08.01.2003 privind paguba produsă Ministerului de Interne, de către numitul V F M, elev la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, care a fost îndepărtat din şcoală din motive disciplinare .
Prin Decizia de imputare, nr. 2, înregistrată cu nr.777005 din data de 08.01.2003 emisă de Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani s-a constatat că d-nul V F M a produs o pagubă în sumă de 39.105.271 lei ROL (echivalent a 3.911 lei RON) (Anexa nr.44 la raportul de control).
Adresa nr.777005/ 08.01.2003 prin care a fost transmisă Decizia de imputare, nr. 2, emisă de Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandrescu Ghica” Drăgăşani a fost înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice Corabia sub nr. 600 din data de 10.01.2003.
Conform Deciziei de imputare nr. 2, înregistrată sub nr.777005 din data de 08.01.2003 comisia constituită în cadrul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani a constatat producerea unei pagube de 39.105.271 lei, care constă în cheltuieli de şcolarizare, cheltuieli de cazarmare, cheltuieli cu echiparea, cheltuieli cu solda, hrănirea transportul, rechizitele, produsă în perioada 29.IX.2001 -21 X.2002.
Decizia de imputare nr. 2, înregistrată sub nr.777005 din data de 08.01.2003 a fost emisă în temeiul Ordonanţei nr. 121/28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor art.47, care precizează :
„Când militarii sunt trecuţi în’ rezervă sau în retragere, când contractul militările angajaţi încetează ori când personalul civil nu mai este încadrat în unităţi militare, unităţi militare care au în evidenţă debite din imputaţii definitive, indiferent de valoarea lor, l transmit spre executare organelor financiare în raza cărora domiciliază debitorii Confirmarea de către aceste organe a primirii titlului executoriu constituie actul pe baz, căruia creanţa se scade din evidenţa contabilă a unităţii care a transmis titlul executoriu.”
Prin adresa nr.600/23.01.2003 (Anexa nr.45 la raportul de control), A.F.P.Corabia, comunicat Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica Drăgăşani primirea în evidenţă a debitului pentru d-nul V F.F M şi a întocmi înştiinţarea de plată către debitor nr.765/14.01.2003 (Anexa nr.46 la raportul de control);
Conform documentelor prezentate înştiinţarea de plată nr.765/14.01.2003 emisă de A.F.P.Corabia către V F.F M a fost confirmată de primire în data de 18.01.2003 , chiar de către destinatar.
Din analiza documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că măsurile de executare silită pentru d-nul V F.F M nu au mai fost continuate din data de 14.01.2003 până în prezent.
Prin urmare, organul de executare silită, respectiv A.F.P. Corabia nu a mai întreprins măsuri de executare silită pe numele debitorului.
Din analiza documentelor puse la dispoziţie de Serviciul Fiscal Orăşenesc Corabia echipa de control intern a constatat că funcţionarii publici cu atribuţii în recuperarea debitelor nu au acţionat conform atribuţiilor de serviciu stabilite prin fişa postului şi nu a respectat prevederile legislaţiei în vigoare, astfel:
-Suma stabilită prin Decizia de imputare nr.777005/08.01.2003, reprezentând cheltuieli de şcolarizare nu reprezintă o creanţă a d-nului Vălugă Florea CNP:1530317282208, ci a fiului acestuia, d-nul VF. F MCNP …..
-Din analiza documentelor puse la dispoziţie, echipa de control intern a constatat că funcţionarii publici cu atribuţii de serviciu în recuperarea debitelor, respectiv în încasarea debitului stabilit prin Decizia de imputare nr.777005/08.01.2003 nu au întreprins măsuri de executare silită pentru titularul deciziei, singurul document întocmit fiind  înştiinţarea de plată către debitor nr.765/14.01.2003 , astfel s-a creat un prejudiciu în sumă de 3.911 lei. -Dosarul de executare silită al d-nului VF pus la dispoziţia echipei de control cuprinde documentele de executare silită dar nu în ordinea întocmirii lor, majoritatea documentelor fiind editate din programul informatic, fără a se putea   identifica cine a întocmit, elaborat, avizat şi aprobat aceste documente.
-Din analiza documentelor privind executarea silita , emise de A.F.P. Corabia în anii 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 se constată că acestea au fost întocmite în mod eronat deoarece au fost întocmite fără titlu de creanţă cert emis pe numele V F, CNP:..;
-Pentru titlu de creanţă cert emis de Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani pe numele d-nul V F. F M titularul Deciziei de imputare nr. 2, înregistrată sub nr.777005 din data de 08.01.2003, s-a constatat că datorită faptului că nu au fost continuate măsurile de executare silită s-a prescris dreptul de a cere executarea silită pentru suma de 3.911 lei RON .
Răspunzătoare de producerea pagubei se fac vinovate persoanele care în perioada analizată, au avut atribuţii de executare silită sau de coordonare a activităţii de executare silită , menţionate în raportul de control, respectiv :
1. d-na S l care în perioada 2003 – până la data de 18.02.2007 a deţinut funcţia de referent în cadrul Compartimentului „Gestiune declaraţii, dosare fiscale, contabilitate” si care a efectuat înregistrarea debitul în sistemul informatic în mod eronat deoarece nu a trecut CNP-ul corect al numitului V F. F M, ci a înscris CNP:… al lui V F (tatăl lui V F M aşa cum rezulta din Deciziei de imputare nr.777005-18.01.2003 emisă de Şcoala Militară de Subofiţeri d< Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica”) şi conform fişei postului avea ca atribuţii de serviciu: „asigură preluarea, în baza de date, a informaţiilor din dosarele fiscale” ş …”transmite debitele restante spre urmărire serviciului de colectarea veniturilor”
D-na V S, referent în cadrul A.F.P. Corabia care conform fişei postului “organizează şi desfăşoară activitatea de executare silită asupra veniturilor şi bunurilo urmăribile ale debitorilor persoane fizice care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite ş taxe, dupa caz in raza teritoriala a oraşului, sau a celor care au venituri sau bunur urmăribile în raza teritoriala a oraşului în vederea realizării creanţelor bugetului de stat” având atribuţiuni pe executare silită şi nu a continuat măsurile de executare silită îr perioada 2001- 2005, perioadă care conform notei explicative şi fişei postului a avu atribuţiuni pe linie de executare silită.
D-na M I, şef Serviciul Administrarea Veniturilor Statului în perioade 01.01.2003 – 15.07.2003 la A.F.P.Corabia şi avea ca atribuţie conform fisei postului
“urmăreşte şi verifică activitatea profesionala a lucratorilor din cadrul serviciului pe care îl conduce, îl îndrumă şi sprijină în scopul sporirii operativităţii, capacităţii ş, competenţei lor în îndeplinirea sarcinilor încredinţate”
4.d-nul D M ,care în perioada 14.05.2001-12.05.2005 a deţinut funcţia de şef administraţie ,având ca atribuţie conform fişei postului: ” urmăreşte îndeplinirea prevederilor legale de către compartimentele funcţionale.
5.d-nul V G, care în perioada 12.05.2005-01.12.2012 a deţinut funcţia de şef administraţie ,având ca atribuţie conform fişei postului: ” urmăreşte îndeplinirea prevederilor legale de către compartimentele funcţionale
 6.d-nul   P   C,   referent   asistent   care   conform   fisei   postului nr.31/15.07.2003, fisei postului FN/25.04.2004 şi fişei postului nr.572/15.09.2006 avea ca atribuţiuni de serviciu:organizează şi desfăşoară activitatea de executare silită asupra veniturilor şi bunurilor urmăribile ale debitorilor persoane fizice care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, după caz în raza teritorială a oraşului, sau a celor care au venituri sau bunuri urmăribile în raza teritorială a oraşului în vederea realizării creanţelor bugetului de stat”.
7.d-nul R C, consilier superior care conform fişei postului
nr.33/15.07.2003, avea ca atribuţiuni de serviciu: ” organizează şi desfăşoară activitatea de executare silită asupra veniturilor şi bunurilor urmăribile ale debitorilor persoane fizice care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, după caz în raza teritorială a oraşului, sau a celor care au venituri sau bunuri urmăribile în raza teritorială a oraşului în vederea realizării creanţelor bugetului de stat”,
8.d-na C M care a aprobat în calitatea de sef administraţie, actele de
executare emise începând cu 01.12.2012 si care avea ca atribuţiuni de serviciu conform fişei postului: „răspunde de organizarea activităţii de stingere a creanţelor bugetare prin executare silită sau prin alte modalităţi prevăzute de lege, respectiv compensare, restituire, dare în plată, anulare, prescripţie, declarare a insolvabilităţii, atragere a răspunderii solidare a persoanelor prevăzute de lege, urmărind aplicarea procedurilor fiscale şi a aplicaţiilor informatice privind evidenţa analitică pe plătitor, colectarea creanţelor bugetare, registru contribuabili, cazierul fi scai,etc. stabilind în acest sens graficul şi circuitul documentelor,coordonează şi răspunde de soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale emise, potrivit competenţelor conferite de lege, verifică şi avizează lucrările efectuate în cadrul administraţiei, aprobă şi semnează lucrările, iar, când este cazul, dispune refacerea lor, în condiţiile legii”
9.d-nul P G I care a avizat actele de executare emise începând cu anul 2008 în calitate de şef serviciu colectare şi executare silită si care avea ca atribuţiuni  de serviciu conform fişei postului:
„organizează, verifică şi desfăşoară activitatea de executare silită asupra veniturilor şi bunurilor urmăribile ale debitelor persoane fizice şi juridice, în vederea realizării creanţelor fiscale…”„verifică şi avizează lucrările efectuate în cadrul serviciului pe care îl conduce; aprobă şi semnează lucrările, iar când este cazul, dispune refacerea lor în condiţiile legii”
10.d-na P S care a intocmit actele de executare emise incepând cu
anul 2008 , in calitate de referent superior in cadrul serviciului colectare şi executare silită.
Funcţionarilor publici menţionaţi li s-a solicitat prin adresa nr. CV 83905/19.06.2014 să transmită dovada plătii sumei menţionate sau angajamente de plata.
Din adresa nr. OT 47144/27.06.2014 emisă de AJFP Olt rezultă că suma nu a fost achitată si nici nu au fost transmise angajamente de plată.
Omisiunea de a iniţia acţiunea de executare silită pentru recuperarea sumei este prejudiciabilă pentru instituţia publică deoarece o lipseşte de orice speranţă legitimă de a reîntregi bugetul cu aceste sume.
Fata de cele menţionate mai sus funcţionari publici, care au avut ca sarcina de serviciu recuperarea creanţei bugetare, prin neîndeplinirea sarcinilor de serviciu au creat un prejudiciu la bugetului general consolidat al statului în cuantum de 3911 lei .
Potrivit art. 45 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
“Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate.”
Conform art. 75 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
“încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz”.
Art. 84 lit.a) din Legea nr. 188/1999 prevede :
” Răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează: a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează.
Prejudiciul a fost produs la data constatării ca prescris a dreptului organului fiscal de a cere executarea silită, respectiv 30.05.2014.
Întrucât prejudiciul a fost cauzat prin inacţiunea succesiva a persoanelor menţionate si nu se poate stabili că a fost cauzat prin fapta doar a uneia dintre ele, toate persoanele vor răspunde în mod solidar.( art. 1370 Noul Cod Civil).
Pe aceste considerente solicită respingerea excepţiilor invocate, iar pe fond acţiunea ca neîntemeiată.
În drept, şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art. 205-208 din NCPC.
Analizând materialul probator administrat în cauză, asupra excepţiei tardivităţii emiterii deciziei de imputare, instanţa reţine următoarele:
Prin decizia de imputare nr nr. 1027/30.06.2014 emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Craiova a fost imputată, în solidar, reclamanţilor  suma de 3911 lei reprezentând cheltuieli de şcolarizare, cheltuieli de cazarmare, cheltuieli cu echiparea, cheltuieli cu solda, hrănirea transportul, rechizitele, produsă în perioada 29.IX.2001 -21 X.2002, conform Deciziei de imputare nr. 2, înregistrată sub nr.777005 din data de 08.01.2003 comisia constituită în cadrul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani.
Potrivit  art. 85 al. 1 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, Repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice în situaţiile prevăzute la art. 84 lit. a) şi b) se dispune prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagube.
Alin. 3 al aceluiaşi articol prevede că Dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite ordinul sau dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
În speţă, aşa cum rezultă din raportul de control întocmit de ANAF DGRFP Craiova, pentru perioada 08.01.2003 – prezent, înregistrat la intimată sub nr. 11583/30.05.2014 faptele reclamanţilor de a nu continua executarea silită pentru suma de 3911 lei, a condus la crearea unui prejudiciu în patrimoniul intimatei.
Totodată s-a reţinut că din analiza documentelor privind executarea silita emise de AFP Corabia în anii 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 acestea au fost întocmite eronat, fiind întocmite fără a avea un titlu de creanţă cert emis pe numele V F.
Pentru titlul de creanţă cert emis de Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani pe numele d-nul V F. F M titularul Deciziei de imputare nr. 2, înregistrată sub nr.777005 din data de 08.01.2003, s-a constatat că datorită faptului că nu au fost continuate măsurile de executare silită s-a prescris dreptul de a cere executarea silită pentru suma de 3.911 lei RON .
Prin acelaşi Raport de control intern s-a constatat că „datorită faptului că nu au fost continuate măsurile de executare silită pentru d.nul V F.F M, pentru debitul în sumă de 3911 lei s-a prescris dreptul de a cere executare silită a creanţei stabilite prin decizia de imputare nr.777005/18.01.2003 emisă de Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani.
Prin urmare, data producerii prejudiciului bugetului general consolidat este data împlinirii termenului de prescripţie, iar nu data constării acestuia prin raportul de control intern, 30.05.2014, aşa cum în mod eronat susţine pârâta.
Ori de la data producerii pagubei, respectiv data împlinirii  termenului la care s-a prescris dreptul de a cere executare silită a creanţei stabilite prin decizia de imputare nr.777005/18.01.2003 emisă de Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 09.01.2006,  au trecut mai mult de trei ani, în care conducătorul instituţiei avea dreptul de a emite decizia de imputare.
Împrejurarea invocată de pârâtă că decizia a fost emisă în termenul legal de 30 de zile de la data constatării pagubei nu are relevanţă în cauză, având în vedere că obligaţia conducătorului instituţiei este de a respecta legislaţia, astfel încât avea obligaţia de a emite această decizie în termenul legal de 3 ani stabilit de art. 85 alin. 3 din legea nr. 188/1999.
Pe de altă parte, împrejurarea că debitul s-a aflat în evidenţă şi a fost continuată executarea silită, după data împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită,  bugetul general consolidate nefiind prejudiciat decât la momentul scăderii din evidenţa analitică pe plătitori, nu poate fi reţinută în cauză, atâta timp cât prin hotărâri judecătoreşti irevocabile a fost admisă contestaţia la executare şi au fost anulate formele de executare silită efectuate în cauză – aspecte reţinute şi în raportul de control intern (f. 95-97).
Faţă de aceste considerente, instanţa a admis excepţia tardivităţii invocată de reclamanţi şi a anulat decizia de imputare nr. 1027/30.06.2014 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Craiova, ca tardiv emisă.
Data publicarii pe portal:01.10.2015