Drepturi salariale solicitate de cadrele didactice in baza Legii 220/2007


Drepturi salariale  solicitate de  cadrele didactice in baza  Legii 220/2007

Prin  cererea inregistrata  sub  nr.4526/104/2008  pe rolul Tribunalului Olt, reclamanta  S. S ., a chemat in judecata pe paratii  S. nr. 3 C. judetul Olt, C. L.  C.  judetul Olt si P.  C. – I. P.,  solicitand  instantei ca prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea paratilor la calculul si plata  drepturilor  salariale neacordate rezultate din neaplicarea Legii 220/2007  reprezentand diferenta  dintre drepturile salariale  efectiv incasate si drepturile salariale cuvenite – cadre didactice cu gradul didactic I –  prin aplicarea corecta  a dispozitiilor legii mentionate,  pentru perioada l.0l.2007 – 20.07.2007,  actualizate in functie de coeficientul de inflatie pana la data efectiva a platii.

De asemenea, a solicitat obligarea paratilor la plata drepturilor salariale  neacordate  reprezentand  contravaloarea  transelor suplimentare  care se acorda la  30, 35 si peste 40 de ani de activitate  in invatamant pe perioada octombrie 2005- 1 noiembrie  2007, actualizate in functie de  coeficientul de inflatie  pana la data efectiva a platii conform dispozitiilor art.  50 alin l si 2 din Legea l28/l997.

Reclamanta a functionat ca  profesor  la  S. nr. 3 C. pana la data de  1.09.2006, cand s-a pensionat , a continuat sa functioneze pana la data de 1.11.2007, avand o vechime de 40  de ani de activitate in invatamant.

  In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca la data de 31.01.2007, Guvernul Romaniei  a adoptat Ordonanta  nr. 11/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului didactic  din invatamant ,salarizat potrivit Legii nr.128/1997 .Aceasta ordonanta a prevazut ca in cursul anului 2007 salariile de baza ale personalului didactic din invatamant se majoreaza prin modificarea coeficientului de multiplicare in trei etape ,respectiv 01.01.-31.03.2007,valoarea coeficientului este de 221,307 lei, 01.04.-30.09.2007 valoarea este de 225,733 lei si 01.10.-31.12.2007 -259,593 lei.

La art.9 s-a prevazut ca aceasta se aplica incepand cu luna ianuarie 2007.

Ulterior, aceasta ordonanta a fost aprobata prin Legea nr.220/2007,act normativ care a modificat anexele privind coeficientii de multiplicare , insa a mentinut aceleasi etape de acordare .

A precizat reclamanta ca prin noua modificare legislativa pentru cadrele didactice cu gradul didactic I s-a prevazut o majorare cu 10% a coeficientilor de ierarhizare, fara sa se precizeze in mod expres data la care se acorda aceste majorari.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca salarizarea personalului didactic este  reglementata de prevederile Legii 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit art. 50 alin . 1 , personalul didactic din invatamantul preuniversitar beneficiaza de transele de vechime la salarizare stabilite de lege si de trei transe suplimentare , care se acorda la 30 , 35 si 40 de ani de activitate in invatamant .

Potrivit alin .2 pentru fiecare dintre transele suplimentare de vechime se acorda o crestere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzator transei anterioare de vechime .

Precizeaza reclamanta ca aceste transe suplimentare la salariu nu au fost acordate niciodata datorita numeroaselor modificari si abrogari a unor articole sau aliniate  din Legea nr.128/1997 – art .50 alin .1 si 2 nefiind niciodata modificat , ceea ce a determinat ca toate drepturile salariale care se stabilesc conform Legii nr.128/1997 sa fie gresit calculate , astfel incat ,beneficiarii lor au fost prejudiciati in drepturile salariale care li se cuveneau .

 De asemenea, reclamanta a  aratat ca o consecinta a neacordarii  acestei cresteri a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzator transei anterioare de vechime ,a fost efectuarea de inscrieri eronate in carnetele de munca ,ceea ce va conduce la calcularea gresita a pensiilor .

In sustinerea cererii sale, reclamanta depus la dosar adeverinta nr. 1428 /24.10.2008 emisa de unitatea de invatamant, decizia de pensionare  nr.184395/13.09.2007

Paratele, desi legal citate, nu au formulat intampinare si nu au depus acte in aparare.

Analizand actele de la dosar instanta apreciaza actiunea intemeiata din urmatoarele considerente:

Astfel , art. 48 din Legea 128/1997 prevede ca salariul personalului didactic se compune din salariul de baza stabilit conform legii si o parte variabila constand in adaosuri , sporuri si alte drepturi salariale suplimentare.

De asemenea, art. 49 alin.1 prevede ca salarizarea personalului didactic se stabileste diferentiat in raport cu functia si norma didactica indeplinita, nivelul studiilor cerute pentru ocuparea functiei didactice , gradul didactic , titlul stiintific, vechimea recunoscuta in invatamant, calitatea activitatii instructiv-educative ,  locul si conditiile specifice in care se desfasoara activitatea.

Conform art.50 alin 1 si 2 personalul didactic din invatamantul preuniversitar beneficiaza de doua categorii distincte de transe de vechime ,respectiv transe de vechime la salarizare si transe suplimentare de vechime.

Aceste doua categorii de transe de vechime au generat modificari in grilele de salarizare si vizeaza doua componente pentru stabilirea corecta a salariului , respectiv coeficientul de multiplicare si valoarea de referinta sectoriala .

De asemenea , instanta retine  ca , in cauza, coeficientul de multiplicare difera de la o transa de vechime la alta ,deoarece acesta creste progresiv.

 Se apreciaza ca legiuitorul a instituit un drept suplimentar intitulat „transa suplimentara” insotit de „o crestere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzator transei anterioare de vechime” in favoarea cadrelor didactice cu o vechime de 30 ,35 si 40 de ani de activitate in invatamant.

Prin Ordonanta nr.11/2007  s-au stabilit cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului didactic  din invatamant . Astfel, ordonanta a prevazut ca in cursul anului 2007 salariile de baza ale personalului didactic din invatamant se majoreaza prin modificarea coeficientului de multiplicare in trei etape ,respectiv pentru perioada  01.01.-31.03.2007, valoarea coeficientului este de 221,307 lei, pentru 01.04.-30.09.2007 valoarea este de 225,733 lei si pentru 01.10.-31.12.2007 – 259,593 lei. La art.9 s-a prevazut ca aceasta ordonanta se aplica incepand cu luna ianuarie 2007,iar ulterior aceasta  a fost aprobata prin Legea nr.220/2007,act normativ care a modificat anexele privind coeficientii de multiplicare  cu  mentinerea acelorasi etape de acordare . 

 Fata de aceste modificari legislative paratii  au procedat la calcularea si acordarea acestor cresteri salariale, respectiv 10% incepand cu 20.07.2007, apreciind ca Legea nr.220/2007 nu poate opera retroactiv.

Vazand prevederile art.9 din aceasta ordonanta instanta retine ca termenul de aplicare a cresterilor salariale nu a fost modificat si potrivit art.11 alin.2 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative

se apreciaza ca prevederile acestui act normativ, asa cum a fost modificat, trebuie aplicate la data stabilita in cuprinsul sau, respectiv 01.01.2007.

Mai mult decat atat, prin art. 2 din  Ordinul Ministerului Economiei si Cercetarii  nr.1350/2007 pentru aprobarea metodologiilor de calcul a drepturilor salariale care se acorda personalului didactic incadrat pe functiile din anexele la O.G. nr.11/2007 s-a mentionat ca prevederile acestuia se aplica incepand cu ianuarie 2007,chiar daca acesta a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 509 din  30.07. 2007, respectiv ulterior Legii nr.220/2007 care a fost publicata in data de 17.07.2007. De asemenea  instanta a retinut ca , coeficientul de multiplicare difera de la o transa de vechime la alta deoarece acesta creste progresiv.

In speta, se retine ca unitatile de invatamant nu au aplicat dispozitiile Legii nr.220/2007 care prevad modificari ale coeficientului de multiplicare pentru perioada ianuarie – 20 iulie 2007, motivat de faptul ca legea nu retroactiveaza.

Raportat la dispozitiile art. 16 pct.2 din Constitutie, actiunea formulata de  reclamanta privind aplicarea dispozitiilor Legii 220/2007, este intemeiata si urmeaza sa fie obligati paratii sa acorde plata drepturilor salariale reprezentand  diferenta drepturilor banesti ce i s-ar fi cuvenit prin aplicarea dispozitiilor Legii nr.  220/2007, pe perioada 01.01.2007 – 20.07.2007 si drepturile banesti efectiv incasate reactualizate la data platii efective.

Fata de aceasta situatie si avand in vedere actele normative in vigoare invocate, privind salarizarea cadrelor didactice ,instanta va admite actiunea si va obliga paratii  la calcularea si plata in favoarea reclamantei a drepturilor salariale ce decurg din aplicarea art.50 alin 1 si 2 din Legea nr.128/1997 de la data indeplinirii criteriilor de acordare pana la data pronuntarii hotararii, pe perioada  29 octombrie 2005 – 1 noiembrie 2007, reactualizate la data platii efective.

Data publicarii pe portal : 15.12.2008