Cauta in aceasta categorie:

Constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare. Excepţie de nelegalitate a actelor administrative emise de Consiliul Local. Respectarea principiului securităţii juridice.

Potrivit dispoziţiilor cuprinse în art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004 „Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate. În cazul în care excepţia de nelegalitate vizează un act administrativ unilateral...

Citeste mai mult...

Traficul de droguri de mare risc

Dosar nr. 1966/89/2013 R O M Â N I A TRIBUNALUL VASLUI SECŢIA PENALĂ SENTINŢA PENALĂ  Nr. 141 Şedinţa publică de la 20 Iunie 2013 Instanţa constituită din: PREŞEDINTE Grefier Ministerul Public reprezentat de procuror   din cadrul D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Vaslui Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul  B...

Citeste mai mult...

Drept procesual penal. Judecata în primă instanţă. Nesoluţionarea unei dintre acţiunile civile cu care a fost învestită instanţa. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Dreptul la un proces echitabil şi principiul dublului grad de jurisdicţie

Din interpretarea normei de procedură penală înscrisă la art. 397 alin. (1) C.proc.pen. rezultă neechivoc că, atunci când în cadrul procesului penal au fost formulate mai multe acțiuni civile, instanța de judecata are obligația de a se pronunța asupra fiecăreia dintre acțiunile civile ce au fost alăturate acțiunii penale în cadrul procesului penal prin...

Citeste mai mult...

Deschiderea procedurii simplificate a procedurii insolventei. Contestaţie împotriva cererii de înlocuire a lichidatorului judiciar al debitoarei. Tardivitate formulare contestaţie.

În speţă sunt aplicabile dispoziţiile art.19 alin.4 din Legea nr.85/2006, conform cărora „Dacă la termenul stabilit de alin.3 Decizia Adunării creditorilor sau a creditorului ce deţine cel puţin 50% din valoarea creanţelor nu este contestată, judecătorul sindic, prin încheiere, va numi administratorul judiciar propus de creditorul sau de creditorii ce deţin cel puţin 50%...

Citeste mai mult...

Declanşarea procedurii simplificate a insolvenţei. Aplicarea măsurii ridicării dreptului de administrare al debitorului.

Potrivit art.47 alin.5 din Legea nr. 85/2006 „Creditorii, comitetul creditorilor, ori administratorul judiciar, pot oricând adresa judecătorului sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, având ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilităţii de realizare a unui plan raţional de activitate”.   Art.47 alin.5 din Legea nr.85/2006                                                              ...

Citeste mai mult...

Cerere de anulare acte administrative. Control fiscal efectuat de Curtea de Conturi privind modul de stabilire, reţinere, declarare şi plată a impozitelor şi contribuţiilor aferente datorate bugetului de stat consolidat.

În speţă, problema dedusă judecăţii este de a răspunde dacă drepturile acordate salariaţilor, în baza contractelor/acordurilor colective de muncă pe perioada supusă controlului, fac parte din categoria veniturilor impozabile sau nu, iar în raport de modul de rezolvare a acestei probleme se soluţionează şi celelalte aspecte legate de contribuţiile aferente datorate bugetului de stat...

Citeste mai mult...

Contestaţie împotriva unor acte administrative fiscale.

Potrivit art.205 alin.1 din OG nr.92/2003: „Împotriva titlului de creanţă precum şi împotriva altor acte administrativ fiscale, se poate formula contestaţie potrivit legii. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în...

Citeste mai mult...

Autorități publice locale. Viceprimar. Schimbare din funcție. Distincţia intre cele doua categorii de texte prevăzute: art. 69 al. 4 din Legea nr. 393/2004 si art. 57 al. 4 din Legea nr. 215/2001

Alegerea viceprimarului conform art. 57 din Legea nr. 215/2001 este o măsura politica-administrativa, desemnarea realizându-se cu votul majorităţii consilierilor in funcţie, din rândul membrilor Consiliului Local. La fel, având în vedere principiul simetriei actelor juridice, legiuitorul a reglementat și schimbarea din funcţie, echivalând cu emiterea unui vot de neîncredere, cu retragerea sprijinului politic pentru...

Citeste mai mult...

DREPT PROCESUAL CIVIL. CONTESTATIE ÎN ANULARE INTRODUSA ÎMPOTRIVA UNEI HOTARÂRI PRONUNTATE  LA JUDECAREA FONDULUI DUPA CASAREA CU RETINERE. INADMISIBILITATE.           

DREPT PROCESUAL CIVIL CONTESTAŢIE ÎN ANULARE INTRODUSĂ ÎMPOTRIVA UNEI HOTĂRÂRI PRONUNŢATE LA JUDECAREA FONDULUI DUPĂ CASAREA CU REŢINERE. INADMISIBILITATE   - Art. 318 din Codul de procedură civilă Contestaţia în anulare specială întemeiată pe prevederile art. 318 din Codul de procedură civilă, poate fi exercitată împotriva deciziilor date asupra recursului, nu şi împotriva celor...

Citeste mai mult...

trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism

Dosar nr. 269/89/2011 R O M Â N I A TRIBUNALUL VASLUI SECŢIA PENALĂ SENTINŢA PENALĂ Nr. 171 Şedinţa publică de la 03 Octombrie 2011 Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: Grefier: Ministerul Public reprezentat de procuror din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism  – Biroul Teritorial...

Citeste mai mult...

Salarizare.Cerere de obligare a reclamantului pârât de a restitui contravalaoarea cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregătirii în rezidenţiat.

SENTINŢA Nr. 1198/2015 Şedinţa publică de la 05 Martie 2015   Asupra cauzei de faţă constată următoarele: Prin cererea înregistrata la data de 09.05.2014 pe rolul Tribunalului Dolj - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, contestatorul H. G. C., în contradictoriu cu intimatul Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu , a formulat contestaţie...

Citeste mai mult...

DREPTUL MUNCII. MASURA DE  CONCEDIERE LUATA DE ANGAJATOR PE DURATA INCAPACITATII TEMPORARE DE MUNCA. NULITATEA DECIZIEI DE CONCEDIERE. ÎNCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI  INDIVIDUAL DE MUNCA POTRIVIT DISPOZITIILOR  ART. 56 LIT. C DIN CODUL MUNCII

DREPTUL MUNCII MĂSURĂ DE CONCEDIERE LUATĂ DE ANGAJATOR PE DURATA INCAPACITĂŢII TEMPORARE DE MUNCĂ. NULITATEA DECIZIEI DE CONCEDIERE. ÎNCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ POTRIVIT DISPOZIŢIILOR ART. 56 LIT. C DIN CODUL MUNCII  Art. 56 lit. e din Codul muncii  Art. 76 din Codul muncii  Art. 80 alin. 1 din Codul muncii...

Citeste mai mult...

DREPT CIVIL. RADIEREA DREPTULUI DE IPOTECA  DIN CARTEA FUNCIARA. LIPSA CONSIMTAMÂNTULUI  TITULAREI DREPTULUI  DE IPOTECA. SUPLINIREA CONSIMTAMÂNTULUI PRIN HOTARÂRE  JUDECATOREASCA DEFINITIVA

DREPT CIVIL RADIEREA DREPTULUI DE IPOTECĂ DIN CARTEA FUNCIARĂ. LIPSA CONSIMŢĂMÂNTULUI TITULAREI DREPTULUI DE IPOTECĂ. SUPLINIREA CONSIMŢĂMÂNTULUI PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ - Art. 885 din Codul civil Din perspectiva prevederilor art. 885 din Codul civil, drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciară, cu consimţământul titularului, dat...

Citeste mai mult...

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. RECURS. Refuz nejustificat de soluţionare a unei cereri în temeiul art. 2 lit. i) din Legea nr. 554/2004

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. RECURS. Refuz nejustificat de soluţionare a unei cereri în temeiul art. 2 lit. i) din Legea nr. 554/2004 - art. 2 lit. i) din Legea nr. 554/2004 Instanţa de fond a reţinut, temeinic şi legal, din probatoriul administrat în cauză,  că nu se poate vorbi de un refuz nejustificat al autorităţii pârâte...

Citeste mai mult...

modul de calcul al salariului de bază brut lunar pentru personalul nedicidactic din învăţământ

SENTINŢA Nr. 453/2015 Şedinţa publică de la 02 Februarie 2015 Prin acţiunea înregistrată la data de 24.10.2014 reclamantul Sindicatul Învăţământului " Spiru Haret " pentru: C. V., N. F.,   a chemat în judecată pârâtul LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA,  pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea acesteia la plata...

Citeste mai mult...

salarizare.Cerere de obligare a pârâtului unitate şcolară de reîncadrare a reclamanţilor-cadre didactice la reîncadrarea salarială a reclamanţilor începând cu data de 01.10.2010 potrivit disp. Legii nr. 330/2009

SENTINŢA Nr. 1107/2015 Şedinţa publică de la 03 Martie 2015 Asupra cauzei de faţă constată următoarele: Prin cererea inregistrată pe rolul Tribunalului Dolj reclamanţii I. L., T. A., P. I, C. M. etc,  au formulat în contradictoriu cu pârâtul LICEUL TEORETIC "INDEPENDENŢA", cerere prin care au solicitat obligarea pârâtilor la reîncadrarea salariala a...

Citeste mai mult...

trafic de droguri de risc

Dosar nr. 2400/89/2011 R O M Â N I A TRIBUNALUL VASLUI SECŢIA PENALĂ SENTINŢA PENALĂ Nr. 8 Şedinţa publică de la 13 Ianuarie 2012 Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: Grefier: Ministerul Public reprezentat de procuror din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial...

Citeste mai mult...

Înlocuirea arestării preventive cu măsura controlului judiciar în cazul inculpaţilor minori

Prin încheierea din 23.04.2015 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară al Judecătoriei Roşiorii de Vede în dosarul nr. 996/292/2014, în baza art. 208 alin. 2 rap. la art. 207 alin. 4 Cpp., s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpaţilor S.M.C. şi I.L. S-a menţinut măsura arestării preventive a acestora, măsură dispusă...

Citeste mai mult...