Actiune având ca obiect anularea actelor administrative emise de autoritate privind ocuparea prin concurs a unui post vacant în învatamânt. ÎnvăţământAcţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.Acte ale autorităţilor publice


Art.10 lit.”g” – Anexă nr.1 la OMECT nr.5742/2008

Art.80 – Anexa nr.1 la OMECT nr.5743/2008

Art.5 – Anexa nr.1 la OMECT nr.3142/2006

Prin cererea înregistrată sub nr. 1208/88/15.04.2010 la Tribunalul Tulcea, reclamanta V.F a chemat în judecată pe pârâtii INSPECTORATUL sCOLAR JUDEtEAN TULCEA, si sCOALA DE ARTE sI MESERII CU CLASELE I-VII, din comuna Mihail Kogălniceanu judetul Tulcea, pentru ca în baza hotărârii ce se va pronunta să se dispună anularea actelor administrative de numire în functia de Director al scolii de Arte si Meserii cu clasele I-VIII din comuna Mihail Kogălniceau, judetul Tulcea a numitului M.G, respectiv Decizia nr. 688/31.08.2009 si Decizia nr.737 bis/11.09.2009, ca fiind nelegale si netemeinice.

În motivarea cererii, reclamanta arată că este profesor în cadrul scolii de arte si meserii cu clasele I-VIII din comuna Mihai Kogălniceanu, judetul Tulcea si constatând că prin deciziile nr. 688/31.08.2009 si respectiv 737 bis/11.09.2009 M.G a fost numit cu încălcarea dispozitiilor legale în functia de director al institutii mai sus arătate, s-a adresat emitentului cu plângere prealabilă nr. 813/2.03.2010 solicitând revocarea celor două acte administrative.

Mentionează că prin răspunsul dat de Inspectoratul scolar Judetean Tulcea la plângerea prealabilă formulată, acesta a mentinut deciziile emise, apreciind că sunt legale.

Arată în continuare reclamanta că în conformitate cu Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2009 – 2010 până la data de 1.09.2009 posturile vacante de director neocupate prin concurs trebuiau ocupate prin celelalte căi prevăzute de lege si anume detasarea

Apreciază reclamanta că, întrucât până la data de 1.09.2009 functia de director al scolii de arte si meserii cu clasele I – VIII din comuna Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea, nu a fost ocupată prin concurs, pârâtul era obligat să dispună numirea temporară în conditiile art.14 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu respectarea conditiilor impuse de art.21, alin. (1) în ceea de priveste calitatea persoanei numite, Inspectoratul scolar Judetean Tulcea încălcând aceste dispozitii si numindu-l pe M.G în functia de director al scolii de arte si meserii cu clasele I –VIII din comuna Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea prin detasare în interesul învătământului fără ca această numire să fie respectate conditiile art.21 al.(1) din Legea nr.128/1997.

Precizează reclamanta că M.G nu era si nu este profesor titular în învătământ si nu are gradul didactic minim prevăzut pentru a ocupa functii de conducere în acest domeniu, iar detasarea în interesul învătământului ca procedură subsidiară în vederea ocupării functiilor de director si director adjunct, nu presupune derogarea si de la conditiile textului art.21 alin.(1) din lege.

Detasarea în interesul învătământului ca procedură subsidiară în vederea ocupării functiilor de director si director adjunct, nu presupune derogarea si de la conditiile textului art.21, alin.(1) din lege, text de strictă aplicare pentru că în caz contrar s-ar ajunge la situatia în care directorul sau directorul adjunct al unei institutii de învătământ preuniversitar să fie o persoană străină acestui domeniu, conditia impusă de textul art. 21 aliniat (1) dând un minim de garantie că persona numită fără concurs în cadrul căruia să dovedească cunostintele, are o pregătire verificată prealabil urmare promovării concursului de titularizare si de grad didactic.

Arată reclamanta că, M.G nu numai că nu era profesor titular la data de 31.08.2009 când a fost emisă Decizia nr. 668 de numire ca director al scolii de arte si meserii cu clasele I- VIII din comuna Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea, dar nici nu detinea în învătământ o catedră ca suplinitor asa cum rezultă per a contrario din Decizia nr. 737 emisă de Inspectoratul scolar Judetean Tulcea la data de 11 septembrie 2009, privind repartizarea candidatilor pentru suplinire în anul scolar 2009 – 2010.

Consideră că Inspectoratul scolar Judetean Tulcea a căutat o solutie de compromis emitând Decizia nr. 737 bis în data de 11 septembrie 2009 sperând ca astfel să dea legalitate actului anterior pe considerentul dobândirii calitătii de profesor suplinitor de către M.G, în felul acesta dovedindu-se că prin înregistrarea acestei decizii Inspectoratul scolar Judetean Tulcea nu era în drept să emită Decizia nr. 688/31.08.2008, întrucât la acea dată M.G nu exista în învătământ cu nici un statut.

Mai arată reclamanta că, M.G a fost repartizat ca profesor suplinitor urmare sedintei publice din data de 11 septembrie, dovadă stând decizia nr. 737/11.09.2009, pârâtul a emis decizia cu acelasi număr pentru modificarea art. 1 din decizi nr. 688/31.09.2009, sperând că astfel va aduce în legalitate actul de numire a Directorului scolii de arte si meserii cu clasele I-VIII din comuna Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea.

Pârâtul Inspectoratul scolar judetean Tulcea a depus în copie, la dosar, actele care au stat la baza emiterii celor două decizi contestate, respectiv: procesul verbal încheiat la data de 25.11.2008, borderou de notare, tabelul cu rezultatele din data de 25.11.2008 si Ordinul M.E.C.I. nr.3278/23.02.2009. extras din procesele verbale ale sedintelor Consiliului de administratie al I.S.J. Tulea din 31.08.2009 si 11.09.2009, extras de pe pagina de Internet a Ministerului Educatiei cu privire la nota cu care M.G a participat la concursul de ocupare a unui post pentru anul scolar 2009- 2010, Decizia nr. 737/11.09.2009 nr. 1713/29.08. 2008 si nr. 2267/16.12.2008 si calificativul pârâtului M.G pentru anul scolar 2008-2009, proces-verbal din 25.11.2008, borderou de notare, tabel cu rezultatele concursului din 25 11 2008.

La termenul de judecată din data de 10 iunie 2010, s-a dispus de către instanta de judecată, introducerea în cauză a pârâtului M.G pentru ca hotărârea ce se va pronunta în cauză să-i fie opozabilă.

În apărare, pârâtul Inspectoratul scolar judetean Tulcea a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii formulată de reclamanta V.F.

A invocat pârâtul exceptia lipsei de interes a reclamantei în ceea ce priveste nelegalitatea actului de numire a directorului scolii de Arte si Meserii Mihail Kogălniceanu, arătând în acest sens că, interesul, ca element al actiunii civile, reprezintă folosul practic pe care o parte îl urmăreste prin punerea în miscare a procedurii judiciare pentru valorificarea dreptului subiectiv ce se cere protejat, si pornind de la această definitie a interesului se observă că reclamanta nu a arătat care este dreptul să încălcat prin emiterea actului atacat si nu a motivat în nici un fel care este folosul său material ori moral pentru a justifica participarea sa în cauză.

Pe fondul cauzei, pârâtul arată că art.80 din Anexa nr. 1 la O.M.E.C.T. nr.5743/2008 privind Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar prevede că „în cazul functiilor de conducere si de îndrumare si control, detasarea în interesul învătământului se face la propunerea inspectoratului scolar general cu avizul consiliului de administratie al inspectoratului scolar si cu acordul scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârsitul anului scolar”, fără a stabili si anumite conditii pe care să le îndeplinească persoana ce urmează a fi numită în functia de conducere respectivă.

Potrivit Ordinului M.Ed.C nr.3142 din 25 ianuarie 2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitătile de învătământ preuniversitar de stat singurele forme de ocupare a functiilor de conducere din unitătile de învătământ sunt fie prin concurs (în 2 perioade octombrie – noiembrie si martie aprilie conform art.77), fie prin detasare în interesul învătământului.

Mai arată pârâtul că art.5 din Anexa nr.1 la O.M.Ed.C nr.3142/2006 prevede că, „pentru postul neocupat prin concurs sau eliberat între perioadele de concurs inspectoratul scolar general numeste, cu avizul consiliului de administratie al inspectoratului scolar general scolar, director prin detasare în interesul învătământului, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârsitul anului scolar respectiv”.

Cu privire la art.21 din Legea nr.128/1997, ce a fost invocat de către reclamantă, arată pârâtul că, acesta reglementează ocuparea prin concurs ca formă de ocupare a functiilor de conducere din unitătile de învătământ si potrivit alin. 1 al acestui articol, functiile de director si de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular având cel putin gradul didactic II si vechime la catedră de cel putin 5 ani, care se distinge prin calităti profesionale, manageriale si morale în conditiile în care alin.2 si următoarele fac precizarea că ocuparea functiilor de director si de director adjunct se face în urma câstigării concursului desfăsurat pe baza criteriilor de competentă profesională si managerială, cu avizul consultativ al consiliului de administratie. Metodologia concursului se stabileste de către Ministerul Educatiei si Cercetării si se aprobă prin ordin al ministerului.

Apreciază pârâtul că, singura concluzie care se poate retine, este faptul că, ocuparea functiilor de conducere prin concurs cu respectarea conditiilor privind titulatura, gradul didactic, vechime) este regula iar numirea prin detasare n interesul învătământului este exceptia fără a mai fi necesară respectarea conditiilor prevăzute pentru ocuparea functiei prin concurs.

Precizează că, aceleasi conditii sunt reluate de art.2 din Anexa nr.1 la O.M.Ed.C nr.3124/2006 dar tot pentru participarea la concursul de ocupare a functiilor de conducere. Art.5 prevede ca o modalitate simplificată de ocupare a acestor functii detasarea în interesul învătământului, tocmai pentru a solutiona situatiile în care posturile nu sunt ocupate prin concurs sau sunt vacante în perioadele în care se organizează concurs si de aceea însusi felul detasării „în interesul serviciului” arată că numirea se face pentru o bună desfăsurare a procesului de învătământ si reprezintă o solutie pentru situatiile în care postul ocupat nu este ocupat prin concurs de către o persoană care îndeplineste conditiile.

Aceste concluzii rezultă si din prevederile art.14 (1) din Legea nr. 128/1997 care prevăd că detasarea în interesul învătământului se face cu acordul persoanelor solicitate, pentru ocuparea unor posturi din unităti de învătământ…. si pentru asigurarea conducerii unitătilor de învătământ si a admite că functiile de conducere din unitătile de învătământ nu pot fi ocupate decât de persoane ce îndeplinesc conditiile mentionate de reclamantă ar însemna că dacă nu ar exista asemenea persoane care să opteze pentru aceste functii, posturile ar rămâne vacante.

Arată pârâtul că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin (1) din Legea nr.128/1997, posturile didactice pot fi ocupate cu personal titular, asociat sau suplinitor, Personalul didactic titular si cel asociat trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la art.7 si 8 iar potrivit alin.(2) al aceluiasi articol posturile didactice se ocupă prin concurs. Concursul constă în probe scrise, la angajarea titularilor în probe scrise sau orale, la angajarea suplinitorilor, în interviu si în prezentarea unui curriculum vitae, la angajarea personalului didactic asociat. Concursurile se organizează în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din învătământ, aprobată prin ordin al ministrului.

În ceea ce priveste conditia de cadru didactic titular prevăzută de art.21 (1) din Legea nr.128/1997, arată că aceasta este mentionată la ocuparea prin concurs a functiei de director deoarece, conform aliniatelor 3 si 4 ale aceluiasi articol, numirea în functia de conducere în urma câstigării concursului se face pentru perioadă de 4 ani. Or, dacă persona numită director în urma concursului nu ar fi titular (postul didactic nu are o viabilitate de cel putin 4 ani) acesta nu poate fi numit director pentru 4 ani, la sfârsitul anului scolar încetându-i de drept contractul de muncă pe perioadă determinată.

Apreciază pârâtul că, singura conditie care poate fi retinută de instantă este aceea că această conditie – aceea de a fi titular – trebuie îndeplinită doar în cazul în care postul de director este ocupat prin concurs, numirea făcându-se pentru o perioadă de 4 ani, iar posturile neutilizabile se ocupă tot prin concurs, de către cadre didactice suplinitoare (cum este si cazul lui M.G ), concurs care, în anul 2009 a fost organizat în data de 28 august conform art. 10 lit. g din O.M.E.C.T. nr. 5742/2008 privind Calendarul miscării personalului didactic.

Sustinerea reclamantei potrivit căreia M.G nu exista în învătământ este nefondată, deoarece aceste persoane (suplinitorii) fac parte din sistemul de învătământ, doar că sunt nevoiti să participe anual la concursurile de suplinire/miscare a personalului didactic, fiind încadrati pe o perioadă determinată – anul scolar, iar în decizia nr.737/1 septembrie 2009 încadrarea s-a făcut pentru perioada 1 septembrie 31 august, adică pentru un an scolar.

Consideră că si sustinerea reclamantei că dacă nu s-ar respecta conditiile prevăzute de art.21 (1) din Legea nr.128/1997 s-ar ajunge la situatia în care directorul să fie o persoană străină acestui domeniu este nefondată si nu poate fi retinută de către instantă deoarece, detasarea în interesul învătământului este o formă de miscare specifică doar personalului didactic si nu se aplică altor persoane „străine acestui domeniu” iar în ceea ce priveste pe M.G mentionează că acesta a ocupat functia de director al acestei unităti scolare în anul 2008 – 2009 dând dovadă de calităti manageriale, acestea fiind si considerentele pentru care si în anul 2009-2010 a fost propus si numit director al unitătii de învătământ din comuna Mihail Kogălniceanu.

În concluzie, având în vedere că numirea directorului scolii de Arte si Meserii Mihail Kogălniceanu s-a realizat cu respectarea prevederilor legale, se solicită respingerea actiunii ca nefondată.

Prin sentinta civilă nr.2426/06.10.2010, Tribunalul Tulcea a respins exceptia lipsei de interes invocată de pârâtul I.S.J. Tulcea; a admis actiunea privind pe reclamanta V.F, în contradictoriu cu pârâtii INSPECTORATUL sCOLAR JUDEtEAN TULCEA, sCOALA DE ARTE sI MESERII CU CLASELE I-VII, si M.G – Director la scoala de Arte si Meserii si a anulat deciziile nr.688/31.08.2009 si nr.737 bis/11.09.2009, emise de Inspectoratul scolar al Judetului Tulcea, ca nelegale.

Pentru a pronunta această solutie, instanta a retinut următoarele:

Exceptia lipsei de interes invocată de către pârâtul Inspectoratul scolar Judetean Tulcea este neîntemeiată, întrucât reclamanta are calitatea de cadrul didactic, profesor titular în cadrul scolii de Arte si Meserii cu clasele I-VIII din comuna Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea, justificând, astfel, un interes în promovarea prezentei actiuni.

Pe fondul cauzei, s-a retinut că prin Decizia nr. 688 din 31.08.2009, emisă de Inspectoratul scolar al judetului Tulcea, pârâtul M.G a fost numit, începând cu data de 1.09.2009 prin detasare în interesul învătământului, în functia de director la scoala de arte si meserii cu clasele I-VIII din comuna Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea până la reorganizarea retelei scolare sau organizarea concursului pentru ocuparea acestei functii, dar nu mai târziu de 31.08 2010.

Prin decizia nr.737 bis /11.09.2009, emisă de Inspectoratul scolar al judetului Tulcea, s-a modificat art.1 al deciziei I.S.J. Tulcea nr.688/31.09.2009, in sensul că numirea prin detasare începe cu data de 11.09.2009.

Această din urmă decizie a intervenit datorită faptului că prin decizia nr. 737/11.09.2009 a I.S.J. Tulcea, în perioada 1.09.2009 – 31.08.2010, s-au repartizat pentru suplinire un număr de 212 candidati conform anexei care constituie parte integrantă a acestei decizii, printre suplinitori fiind si pârâtul M.G.

Cele două decizii atacate respectiv de 688/31.08.2009 si decizia nr. 737 bis din 11.09.2009 emise de I.S.J. Tulcea sunt nelegale si netemeinice, întrucât numirea în functia de director a d-lui M.G s-a făcut cu încălcarea dispozitiilor Legii nr.128/1997.

Astfel, pentru ocuparea functiilor de conducere din unitătile de învătământ se face prin concurs, prin respectarea conditiilor privind titulatura, gradul didactic si vechimea.

Detasarea în interesul învătământului se face în conf.cu art.14 din Legea nr.128/1997, persoana detasată păstrându-si calitatea de titular pe postul din unitatea unde se află detasată ori, în cauză, pârâtul M.G trebuia să aibă cel putin calitatea de titular pe post la momentul numirii, prin detasare, în interesul învătământului, în functia de director.

In ceea ce priveste exceptia lipsei de obiect s-a retinut că, întrucât cele două decizii au produs consecinte juridice de la data emiterii lor, exceptia este neîntemeiată.

Impotriva acestei solutii, a declarat recurs pârâtul Inspectoratul scolar Judetean Tulcea (I.S.J.), pentru următoarele motive:

-instanta gresit a respins exceptia lipsei de interes si exceptia rămânerii fără obiect a cererii;

-pe fond, gresit s-a retinut că acele conditii care trebuie îndeplinite de către candidatii la concurs, trebuie îndeplinite si de către persoanele care sunt detasate în interesul învătământului în functia de director a unitătii de învătământ. Din interpretarea dată de către instantă rezultă că doar titularii pot fi detasati, cea ce nu poate fi admisibil în conditiile art.45 din Codul muncii si art.138 din Legea nr.128/1997. Numirea directorului la scoala de Arte si Meserii cu Clasele I-VII Mihail Kogălniceanu, s-a făcut cu respectarea art.80 din Anexa 1 la OMECT 5743/2008 si art.5 din Anexa 1 la OMECT 3142/2006, care reglementează o modalitate derogatorie de la regulile stabilite prin art.21 din Legea nr.128/1997.

Intimata, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Verificând legalitatea si temeinicia sentintei recurate, în raport cu criticile aduse, se constată că recursul este nefondat din următoarele considerente:

In legătură cu motivul care vizează solutionarea exceptiei lipsei de interes în promovarea actiunii, instanta retine că aceasta este neîntemeiată, astfel:

Intimata-reclamantă este profesor titular la scoala de Arte si Meserii cu Clasele I-VII Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea.

Aceasta a participat la concursul organizat pentru ocuparea functiei de director al institutiei sus-mentionate, fiind declarată „nepromovată”, conform procesului-verbal încheiat la 25.11.2008.

Recurenta-pârâtă, prin deciziile contestate, a numit în functia de director pentru o perioadă de aproximativ 1 an, prin detasare, a domnului M.G , care, ulterior, la 11.09.2009, a dobândit calitatea de cadru didactic suplinitor.

Conform art.1 al.2 din Legea nr.554/2004, se poate adresa instantei de administrativ si persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.

In spetă, intimata-reclamantă justifică un interes în promovarea prezentei actiuni, întrucât a candidat pentru functia de director, iar prin deciziile contestate a fost numită o persoană despre care sustine că întruneste conditiile legale.

In ceea ce priveste exceptia lipsei de obiect, se retine că cele două decizii au produs efecte, astfel că cererea de anulare vizează tocmai perioada respectivă 01.09.2009 – 11.09.2009 – 31.08.2009.

Pe fondul recursului, instanta retine următoarele:

Potrivit art.21 din Legea nr.128/1997, functiile de director si de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular, având cel putin gradul didactic II si vechime la catedră de cel putin 5 ani, care se distinge prin calităti profesionale, manageriale si morale.

Dispozitiile art.14 din actul normativ sus-mentionat, în vigoare la data emiterii deciziilor contestate, stabilesc conditiile detasării în interesul învătământului.

Din economia art.14 rezultă că detasarea vizează numai personalul titular, cu mentiunea că pentru functiile de conducere, îndrumare si control aceasta are loc până la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârsitul anului scolar respectiv.

In spetă, prin deciziile contestate, recurenta-pârâtă a înteles să numească pe o perioadă determinată, în functia de director al scolii de Arte si Meserii cu Clasele I-VII Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea, începând cu 01.09.2009, apoi cu 11.09.2009 pe dl.M.G , desi acesta nu avea calitatea de cadru didactic titular.

Mai mult decât atât, prin decizia nr.737/11.09.2009, dl.M.G , în urma concursului organizat, a fost numit în functia de profesor suplinitor pentru anul scolar 2009-2010.

In această situatie, numirea sa în functia de director al Scolii de Arte si Meserii cu Clasele I-VII Mihail Kogălniceanu, este nelegală în raport cu disp.art.14 din Legea nr.128/1997, întrucât nu avea calitatea de profesor titular.

Ordinele nr.3142/2006 si nr.5743/2008, stabilesc procedura de numire temporară pentru functiile de director, însă conditiile care trebuie îndeplinite de către cei care vor ocupa aceste functii sunt prevăzute în art.14 din Legea nr.128/1997.

Astfel, cei ce urmează a fi detasati în functia de conducere, trebuie să aibă calitatea de cadru didactic titular anterior acestei numiri, ori în cauză dl.M.G a dobândit calitatea de suplinitor în aceeasi zi în care a dobândit si calitatea de director.

Detasarea personalului didactic este supusă legii speciale nr.128/1997 si numai în măsura în care nu sunt dispozitii contrare Codul muncii.

In ceea ce priveste sustinerea recurentei potrivit căreia dl.M.G putea ocupa functia de director, chiar dacă avea calitatea de profesor suplinitor, în conf.cu art.138 din Legea nr.128/1997, se retine că si aceasta este neîntemeiată, întrucât art.14 din acelasi act normativ reglementează situatia numirii temporare pe functie de conducere.

Ca atare, având în vedere considerentele sus-expuse, în baza art.312 Cod procedură civilă, instanta va respinge recursul ca nefondat.