Acţiune decizie Primar dezafectare construcţii


Prin cererea înregistrata la Tribunalul Iaşi sub nr……../99/2011 FI a solicitat ca in contradictoriu cu Instituţia Primarului Municipiului Iaşi sa se dispună anularea ca nelegala si netemeinica a Dispoziţiei nr……../16.08.2011 emisa de acesta.

In susţinerea poziţiei procesuale se arata ca prin decizia contestata se impune dezafectarea unei construcţii situata in Iaşi , ……. cu motivaţia faptului ca terenul pe care aceasta se afla amplasata s-ar afla in administrarea Consiliului Local Iaşi; ca referatul de specialitate la care se face referire nu se ştie ce anume cuprinde iar adresa …../30.05.2011 întocmita de GIS Cadastru face referire la acelaşi aspect si anume aflarea terenului in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

Arata reclamantul ca emiterea acestei dispoziţii este rezultatul numeroaselor sesizări făcute de fosta sa soţie PA si fiul sau, ca in cursul dosarului de partaj i s-a acordat un drept de superficie asupra unei suprafeţe învecinate ce avea edificata o construcţie cu destinaţie de vulcanizare; ca raporturile dintre el si fosta sa soţie au generat o serie de conflicte, aceasta iniţiind o permanenta activitate şicanatorie, demolând construcţia existenta pe acel teren.

Paralel cu activitatea celor doi reclamantul invoca participarea la o licitatie organizata de CNCF CFR SA , inchiriind o suprafata de 30 mp ce se afla asa cum se mentioneaza si in procesul verbal de licitatie in imediata vecinatate a terenului proprietate PA. Pe aceasta suprafata s-a edificat o constructie provizorie unde isi desfasoara activitatea, depunand la serviciul de sistematizare o impresionanta documentatie pentru intrarea in legalitate.

Se face referire la lipsa calitatii de proprietar asupra terenului a Consiliului Local al Municipiului Iasi, la existenta pe rolul Judecatoriei Iasi a plangerii formulate impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei prin care se dispune obligatia sa de a desfiinta constructia in termen de 3 luni de la ramanerea irevocabila a prezentei hotarari.

In drept se invoca Legea 554/2004.

Prin sentinta civila nr.17085/2011 a Judecatoriei iasi s-a declinat in favoarea Tribunalului Iasi actiunea vizand aceleasi parti din cauza de fata respectiv FI si Primarul Municipiului Iasi, avand acelasi obiect si anume anularea Dispozitiei nr………/16.08.2011.

Cauza inregistrata la Tribunalul Iasi sub nr.14280/99/2011 este reunita la dosarul de fata la 28.03.2012 prin admiterea exceptiei de litispendenta.

Se depun de catre parti acte in dovada respectiv c/dovada actiunii.

Analizand actele si lucrarile dosarului Tribunalul retine urmatoarele:

La data de 16.08.2011 paratul Primarul Municipiului Iaşi emite Dispoziţia nr………/2011 prin care se precizează la art 1 ca :” Incepand cu data prezentei se dezafectează construcţia cu destinaţie de vulcanizare auto aparţinând domnului FI, amplasata in ……… pe teren aflat in administrarea operativa a Consiliului Local al Municipiului Iaşi.”

In motivarea acestei decizii se invoca adresa nr………../30.05.2011 primita din partea Serviciului GIS Cadastru Primăria Municipiului Iaşi prin care se comunica ca terenul se afla in administrarea Consiliului Local Iaşi, referatul de specialitate nr………/22.06.2011 întocmit de Serviciul de Control Urbanism Politia Locala Iaşi, reclamaţiile numitei PA, iar in drept se face referire la art 33 din Legea 50/1991.

Referatul la care se face referire nu aduce elemente noi invocând aceeaşi adresa sus-indicata si numeroasele reclamaţii primite din partea fostei soţii a reclamantului PA.

Principala problema care se pune in speţa de fata este aceea a administratorului sau proprietarului terenului pentru a putea verifica incidenta art 33 sau 32 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii.

Potrivit art 32:” (1) În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz:

 a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei;

 b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.

 (2) În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. (1).

 (3) În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instanţă, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliţie, cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele vinovate.

 (4) În situaţiile prevăzute la art. 24 organele de control vor putea cere instanţei să dispună, prin hotărârea de condamnare, măsurile menţionate la alin. (1). Organele de control pot cere organelor de urmărire penală sesizate şi, după caz, instanţei să dispună ca măsură provizorie, pe tot parcursul procesului penal, oprirea executării lucrărilor.

 (5) Persoanele care au beneficiat de subvenţie pentru construirea unei locuinţe şi pentru care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) vor restitui subvenţiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.

 Art. 33 statueaza ca :” (1) Prin derogare de la prevederile art. 32, construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de către autoritatea administraţiei publice locale competentă, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului.

 (2) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale ori judeţene, după caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societăţi comerciale, în condiţiile legii.”

Potrivit contractului de inchiriere ………./01.10.2007 ( fila 26 dosar atasat) reclamantul, in calitate de administrator al societatii Sc P SRL ,a inchiriat de la CNCF CFR SA un teren in suprafata de 200 mp din care 130 parcare, 40 depozit si 30 prestare servicii vulcanizare, terenul fiind situat in Statia CF Nicolina Iasi, actele aditionale anexate confirmand prelungirea duratei contractului.

Terenul este identificat din nou in acelasi mod in procesul verbal de renegociere anuala din 25.03.2011 si anume statia CF Nicolina Iasi.

Ulterior in toate actele anexate care provin de la parata si in Dispozitia de demolare ce se contesta in speta terenul apare identificat intr-o alta maniera si anume ……………

Este adevarat ca atat in intampinarea anexata cat si intr-o serie de adrese care emana de la parata se invoca faptul ca terenul este in administrarea Consiliului Local Iasi, asa fiind trecut si in dispozitia de demolare, iar in precizarile depuse la ultimul termen se indica ca terenul ar apartine Municipiului Iasi.

 Apreciem insa ca prin adresa nr………../19.07.2011 ( fila 12 dosar atasat), Municipiul Iasi Directia de Administrare a patrimoniului public si privat Serviciul administrare spatii comerciale clarifica situatia existenta prin indicarea ca :” terenul situat in ……… nu figureaza sub aceasta denumire si numerotare, in inventariile domeniilor public si privat ale Municipiului Iasi, insusite prin HCL 72/2011 si respectiv HCL 547/2009.”

Pe de alta parte, conform unei alte adrese ………../16.08.2010 ( fila 62 dosar ataşat) emisa de Direcţia de Administrare a Patrimoniului public si privat Serviciu Evidenta Patrimoniu catre Direcţia de Dezvoltare Urbana Serviciul Control Urbanism – se subliniază ca Primăria Municipiului Iaşi nu a preluat nici un teren de la Compania de Cai ferate CFR Sucursala regionala Iaşi situat in …………., conform HCL 268/2009 si HG 515/2010 ci, a fost aprobata trecerea din domeniul public al statului si administrarea Companiei CFR SA in domeniul public al Municipiului Iaşi si administrarea Consiliului Local Iaşi a pasarelei Gara Iaşi –km 75+532.

In acelaşi context subliniem adresele numeroase ( ex filele 73, 78 dosar ataşat) ale aceluiaşi serviciu de urbanism din cadrul Municipiului Iaşi ( ce a emis referatul ce a stat la baza emiterii dispoziţiei ce se contesta in cauza) si prin care se face referire la realizarea de catre reclamant a unei construcţii cu destinaţie de vulcanizare auto pe terenul deţinut in baza unui contract de închiriere cu CFR SA Sucursala Iaşi si la sanctionarea acestuia cu amenda dispunându-se totodată obţinerea autorizaţiei de construire pana la data de 01.04.2008, daca conditiile urbanistice permit sau dezafectarea construcţiei.

In adresa nr…………./29.06.2010 catre numita PA se face chiar referire la înaintarea catre serviciul juridic a întregii documentaţii necesara sesizării instantei de judecata in conformitate cu prevederile art 28 si 32 din legea 50/1991, iar adresa nr.43712/23.06.2010 ( fila 105 dosar ataşat) confirma introducerea in instanta a actiunii pentru demolarea construcţiei edificate pe acest teren.

Face referire parata la adresa ……../2010 emisa de SNCF CFR Sucursala Iaşi prin care se invoca ca in urma unei constatări pe teren s-a evidenţiat faptul ca acea construcţie amplasata nu se afla pe terenul închiriat, dar se omit celelalte adrese mult mai numeroase care provin tot de la proprietarul terenului in care se indica existenta unei construcţii provizorii pe suprafaţa de 30 mp închiriata si pentru care s-a obţinut un aviz de principiu pentru amplasarea unei construcţii provizorii.( ex. fila 109 dosar).

Apreciem astfel ca terenul pe care este amplasata construcţia, raportat la actele existente nu se afla in administrarea Consiliului Local si proprietatea Municipiul Iaşi, fapt pentru care procedura aleasa de parata prin activarea art 33 nu este corespunzătoare, pentru emiterea dispoziţiei de demolare trebuind sa se înainteze întreaga documentaţie instantei de judecata competente.

Pe de alta parte, potrivit art 7 alin 12 din Legea 50/1991 actualizata autorizaţiile de desfiinţare se emit numai pe baza unei documentaţii complete, in conformitate cu conţinutul cadru prevazut in anexa nr.1 cu exceptia situaţiilor prevazute in art 16 ( nefiind cazul de fata), ori in situatia de fata documentaţia ce a stat la baza emiterii deciziei vizează mai puţin si foarte superficial conţinutul cadru al documentaţiei tehnice DT pentru autorizarea executării lucrarilor de construcţii, având la baza numeroase adrese si sesizări care nu au relevanta in speţa decât in măsura in care au fost de natura sa clarifice situatia juridica a terenului.

Fata de cele retinute Tribunalul admite actiunea formulata de FI dispunand anularea dispoziţiei nr………./16.08.2011.