Acţiune în contencios adminstrativ. Cadrul procesual. Rolul activ al instanţei


Conţinut speţă

Având în vedere că reclamanta solicită lipsirea de efecte a unui contract sinalagmatic, instanţa a apreciat necesară introducerea în cauză a tuturor părţilor semnatare, pentru ca hotărârea ce se va pronunţa să le fie opozabilă, motiv pentru care, în baza rolului activ consacrat prin dispoziţiile art.129 C.pr.civ, a pus în discuţia reclamantei oportunitatea introducerii în cauză a acestor entităţi.

Întrucât reclamanta a arătat expres că nu înţelege să extindă cadrul procesual şi cu privire la aceste persoane, iar introducerea unor persoane în proces, din oficiu, nu este legală, potrivit principiului disponibilităţii ce guvernează procesul civil, cererea reclamantei urmează să fie respinsă ca inadmisibilă, nefiind posibilă desfiinţarea unui contract sinalagmatic, în lipsa tuturor părţilor.

(Tribunalul Bihor – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, sentinţa nr.3901/23.05.2013)

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 15.03.2012, reclamanta  G.P. reprezentată prin Sindicatul P., în contradictoriu cu pârâţii D.G.A.S.P.C. şi Consiliul Judeţean B., a solicitat instanţei obligarea pârâtelor de a rezilia Contractul de Externalizare a serviciilor sociale din Centrul-de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap B. încheiat cu ASOCIAŢIA F. întrucât nu au fost respectate  prevederile din caietul de sarcini.

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanta arată că pana la data de 15.02.2012 a fost angajata al DGASPC Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru persoane cu handicap B., in funcţia de infirmiera. Din data de 16.01.2012 a fost delegata la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru persoane cu Handicap R. din cadrul DGASPC pentru efectuarea preavizului de 20 zile, pe functia de infirmiera.

Conform H.C.J B.nr.219 din 30.11.2011, privind constatarea încheierii contractelor de furnizare servicii sociale, ca urmare a finalizării procedurii de externalizare, Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru persoane cu handicap B. a fost externalizat, activitatea acestuia fiind administrata de către Fundaţia F., iar posturile aferente acestui centru au fost reduse din organigrama Direcţiei.

În adresa nr. 1007/16.01.2012 (preaviz) a fost informată de către pârâta DGASPC ca are posibilitatea sa opteze pentru un loc de munca in cadrul Fundaţiei F.

Întrucât a refuzat sa încheie contractul individual de munca cu DGASPC, asa cum o parte din colegii săi procedat,  pârâta a considerat de cuviinţa sa încheie un nou contract individual de munca cu Fundaţia F. si implicit de a fi in perioada de proba conform codului muncii,  drepturile si salarizarea oferita de către fundaţie situându-se sub nivelul drepturilor si salarizării de care beneficia  in cadrul DGASPC.

Consideră ca externalizarea servicilor nu putea fi făcuta de către DGASPC decât respectând articolul 173 din Codul Muncii cu privire la protecţia drepturilor salariaţilor in cazul transferului de întreprindere, al unităţii sau al unor parti al acesteia, prin transferul unităţii in condiţiile legii drepturile si obligaţiile cedentului care decurg dintr-un contract sau raport de munca existent a data transferului vor fi transferate integral cesionarului. Astfel, în opinia reclamantei, ar fi trebuit ca Fundaţia „Filantropia” sa îi acorde cel puţin aceleaşi drepturi si salarizare ca cele de care beneficia in cadrul DGASPC.

Apreciază, de asemenea ca intreaga procedura este greşita si ca trebuia facauta cu respectarea art 173 din Codul Muncii, motiv pentru care Sindicatul P. al cărui membra este a contestat caietul de sarcini si toata procedura externalizării.

In drept,  au fost invocate dispoziţiile art. 76,78,80,173, 268 din Codul Muncii, Legea 62/2011 art.211 lit. a, Cod procedura civila art.242.

Pârâta D.G.A.S.P.C. B., prin reprezentanţii săi legali, pe cale de întâmpinare s-a opus admiterii cererii reclamantei.

În argumentarea poziţiei procesuale, pârâta a invocat lipsa obiectului cererii, având în vedere că, reclamanta a solicitat rezilierea Contractului de „Externalizare a serviciilor sociale din Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap B…..urmare a nerespectării prevederilor din caietul de sarcini”, deşi, în mod normal, un contract se reziliază, pentru nerespectarea unor clauze ale contractului, semnat şi agreat de părţi. Nu există un astfel de Contract de „Externalizare”! Există, însă Contractul de furnizare de servicii sociale nr. 22021 din 21.11.2011.

A mai solicitat anularea cererii, ca fiind nemotivată, deoarece, reclamanta nu a indicat care sunt prevederile, chiar şi din caietul de sarcini, care au fost încălcate şi de către care parte.

Pe cale de excepţie, a invocat inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată, pe de o parte, având în vedere că, în conformitate cu art. 1 alin. 1, din Legea nr. 554 / 2004, privind contenciosul administrativ, acţiunea poate fi promovată de orice persoană vătămată, într-un drept al său, de către o autoritate publică. Totodată, potrivit definiţiei date, la art. 2 alin. 1 lit. a, din acelaşi act normativ, pentru a putea fi parte, în proces, persoana trebuie să fie titulara unui drept, sau a unui interes legitim, vătămat de o autoritate publică, printr-un act administrativ, sau prin nesoluţionarea, în termen legal, a unei cereri. Ori, prin contractul de furnizare de servicii contestat, reclamanta nu poate dovedi că i s-ar fi adus vreo vătămare, motiv pentru care, consideră acţiunea reclamantei, inadmisibilă.

Pe de altă parte, în opinia pârâtei cererea reclamantei este inadmisibilă faţă de lipsa procedurii prealabile, conform art. 109 alin. 2 Cod proced. civ. şi în baza art. 7 alin. 1 şi alin. 6, din Legea nr. 554 / 2004, a contenciosului administrativ.

Tot pe calea excepţiei procesuale, s-a mai invocat lipsa dovezii calităţii de reprezentant a Sindicatului P., în condiţiile în care Contractul de furnizare a serviciilor sociale, dintre D.G.A.S.P.C. B. şi Asociaţia F., nu face parte dintre cele în care sindicatul este în drept să apere drepturile membrilor săi.

Pe fond,  a solicitat respingerea acţiunii reclamantei, ca netemeinică şi nelegală.

Pârâtul CONSILIUL JUDEŢEAN B., prin reprezentanţii săi legali, pe cale de întâmpinare, a invocat, în principal,  excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Judeţean B., având în vedere că. acesta nu este semnatar al contractului de furnizare de servicii sociale, cu Asociaţia F.

Totodată a invocat  inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată, lipsa procedurii prealabile, lipsa dovezii calităţii de reprezentant, a Sindicatului P. Iar pe fond, a solicitat  respingerea acţiunii, ca netemeinica şi nelegală.

Analizând actele şi lucrările dosarului, şi din perspectiva excepţiilor invocate, instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de furnizare servicii sociale nr.22021 din 21.11.2011 încheiat între pârâta D.G.A.S.P.C. B., în calitate de autoritate contractantă  şi Asociaţia F., în calitate de furnizor, părţile au convenit ca furnizorul să acorde servicii sociale pentru un număr de 50 de beneficiari instituţionalizaţi în Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu handicap B., servicii ce urmau a fi plătite de către autoritatea contractantă.

Întrucât reclamanta – terţ faţă de acest contract – solicită obligarea pârâţilor la reziliere, este evident că cererea sa nu poate fi opusă Consiliului Judeţean B., care nu este parte în acest contract, motiv pentru care instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acestui pârât şi, pe cale de consecinţă, va respinge acţiunea reclamantei formulată în contradictoriu cu această parte.

Plecând de la aceeaşi premisă, anume că reclamanta solicită lipsirea de efecte a unui contract sinalagmatic, instanţa a apreciat necesară introducerea în cauză a Asociaţiei F., pentru ca hotărârea ce se va pronunţa să îi fie opozabilă, motiv pentru care, în baza rolului activ consacrat prin dispoziţiile art.129 C.pr.civ, a pus în discuţia reprezentantului  reclamantei oportunitatea introducerii în cauză a acestei entităţi (încheierea de şedinţă din 13.12.2012).

Întrucât la termenul de judecată din data de 21.03.2013, reclamanta a arătat expres că nu înţelege să extindă cadrul procesual şi cu privire la această persoană, iar introducerea unor persoane în proces, din oficiu, nu este legală, potrivit principiului disponibilităţii ce guvernează procesul civil, cererea reclamantei urmează să fie respinsă ca inadmisibilă, nefiind posibilă desfiinţarea unui contract sinalagmatic, în lipsa tuturor părţilor.

Dacă soluţia de respingere ca inadmisibilă a cererii reclamantului pentru motivul arătat mai sus era rodul unei practici jurisprudenţiale constante şi unitare, în noua formă a Codului de Procedură civilă ea este reglementată expres prin dispoziţiile art. 78 al.2 , potrivit cărora „în materie contencioasă, când raportul juridic dedus judecăţii o impune, judecătorul va pune în discuţia părţilor necesitatea introducerii în cauză a altor persoane. Dacă nici una dintre părţi nu solicită introducerea în cauză a terţului, iar judecătorul apreciază că pricina nu poate fi soluţionată fără participarea terţului, va respinge cererea, fără a se pronunţa pe fond.”

Faţă de respingerea ca inadmisibilă a cererii reclamantei, instanţa nu va mai examina şi celelalte excepţii invocate de pârâta D.G.A.S.P.C. B., nici fondul dedus judecăţii.

Va constata că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată