Acţiune în regres a Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii împotriva autorului unui accident de circulaţie


Pentru cazurile de daună care sunt soluţionate prin intermediul organismelor de compensare din statele de reşedinţă ale persoanelor păgubite, conform prevederilor Directivei 2000/26/CE  cuantumul prejudiciului este cel stabilit de aceste organisme.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …..la data de ….., reclamantul Fondul de  Protecţie  a  Victimelor  Străzii  l-a chemat  în  judecată  pe  pârâtul P.  N. solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună  obligarea  pârâtului la  rambursarea  sumei  de  1.329,03 lei  RON, sumă care se compune din:  suma  de 1.200,14 lei, (echivalentul în lei a 267,06 euro) despăgubiri achitate de reclamant către Organismul de Compensare din Bulgaria, pentru prejudiciile suferite de acesta în urma accidentului de circulaţie produs în data de 23.10.2011, din vina exclusivă sa;  suma de 128,89 lei, dobânda legală pentru suma plătită cu titlu de despăgubire, calculată de la data plăţii despăgubirii către persoana prejudiciată şi până la data prezentei acţiuni; modul de calcul al dobânzii  urmând să îl prezinte, în cuprinsul acţiunii;

Solicită obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată precum şi la  plata dobânzii legale penalizatoare aferente calculată de la data plăţii despăgubirilor şi până la achitarea integrală a debitului precum şi a celorlalte cheltuieli .

În  motivarea  cererii, legal  timbrată  cu  suma  de  99  lei  RON (f.9),  reclamantul  arată  că la  data de …s-a produs un accident de circulaţie în L…, în care a fost implicat autoturismul cu nr. de înmatriculare…. condus de pârât  şi autoturismul cu nr. de înmatriculare ….aflat în proprietatea lui  F. Y.

 Din procesul-verbal seria … nr. …. încheiat la data de ….de către IPJ Arad Biroul Rutier pentru evenimentul rutier petrecut în data de…., rezultă că vinovat în totalitate pentru producerea accidentului se face numitul P. N., care a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare…. Prin fapta săvârşită, a avariat autoturismul cu nr. de înmatriculare…, a cauzat prejudicii F. Y, constând în daune materiale.

 

Având în vedere situaţia în fapt, solicită  a  se  constata  îndeplinirea criteriilor necesare pentru angajarea răspunderii civile delictuale a conducătorului auto, după cum urmează:

– existenţa faptei ilicite cauzatoare de prejudicii: nerespectarea prevederilor legale legate de conducerea pe drumurile publice;

– existenţa prejudiciului: daunele provocate autovehiculului menţionate în Autorizaţia de reparaţie seria …nr. … emisă de IPJ Arad Biroul Rutier;

– relaţia de cauzalitate directă între fapta ilicită si prejudiciu: nerespectarea

prevederilor legale privind conducerea pe drumurile publice a condus la avarierea

autoturismului aflat în proprietatea F. Y;

– existenţa culpei conducătorului: este reţinută de Organele de Poliţie – Procesul Verbal seria …nr. …. încheiat la data de ….de către IPJ Arad pentru evenimentul rutier petrecut în data de ……….;

 Arată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1357 Noul Cod civil pentru angajarea răspunderii civile delictuale a numitului P. N.

Ulterior producerii accidentului, pârâtul nu a făcut dovada valabilităţii unei poliţe de asigurare RCA pentru autovehiculul condus de acesta, situaţie în care, conform prevederilor art.25^1 din Legea nr.32/2000 şi ale art.3 din Ordinul CSA nr. 1/2008, Fondul de protecţie a victimelor străzii este obligat să garanteze plata despăgubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate.

Pentru a facilita  accesul  la  despăgubiri  pentru  persoanele  prejudiciate prin  accidente  de  autovehicule  produse  în  alt  stat  decât  reşedinţă  al  acestora  ,legiuitorul  european  a  reglementat  prin  Directiva  Europeană 2000/26/CE înfiinţarea unor entităţi de regularizare precum Centrului de Informare, Reprezentantului  de despăgubiri sau  Organismului de  Compensare.

Având în vedere că persoana vinovată de producerea accidentului a refuzat să o despăgubească pentru prejudiciul suferit, după întoarcerea sa în statul de domiciliu, numita F. Y. a solicitat despăgubirea prin Intermediul Organismului de Compensare din Bulgaria.

 Respectivul Organism de Compensare a instrumentat şi lichidat pretenţiile de despăgubire formulate de către persoana prejudiciată şi ulterior, în baza prevederilor Directivei Europene 2000/26/CE a solicitat rambursarea despăgubirilor şi a cheltuielilor aferente de la F.P.V.S.

În baza prevederilor art.4 alin.1 lit.a) şi ale art.5 alin.1 din Ordinul Preşedintelui CSA nr. … Fondul a dat curs cererii de rambursare a despăgubirilor formulată de Organismul de Compensare din statul de domiciliu al persoanei prejudiciate, pe care a soluţionat-o în cadrul dosarului de daună F.P.V.S. …şi în data de …. a achitând, suma de 1.200,14 lei.

 Constatarea avariilor şi evaluarea prejudiciului s-a realizat de către Organismul de Compensare din statul de reşedinţă al persoanei prejudiciate, ţinând cont de preţul pieselor de schimb şi cel al manoperei din acel stat,  având în vedere că acela este locul în care a fost suferit prejudiciul, chiar dacă locul producerii acestuia a fost în România.

Conform prevederilor art.6 alin.2 din Ordinul Preşedintelui CSA nr…, “pentru cazurile de daună care sunt soluţionate prin intermediul organismelor de compensare din statele de reşedinţă ale persoanelor păgubite, conform prevederilor Directivei 2000/26/CE  cuantumul prejudiciului va fi cel stabilit de aceste organisme”.

În aceste condiţii, solicită să  se constate  că în baza prevederilor legale europene şi naţionale anterior menţionate, cuantumul prejudiciului evaluat de către Organismul de Compensare din statul de reşedinţă al persoanei prejudiciate este opozabil atât F.P.V.S. cât şi persoanei responsabile pentru producerea accidentului de circulaţie.

Fondul a notificat persoana vinovată de producerea accidentului asupra sumei pe care urmează să o plătească cu titlu de despăgubiri şi în lipsa unui răspuns din partea acesteia, suma a fost achitată Organismului de Compensare din statul de reşedinţă al persoanei prejudiciate.

În virtutea prevederilor art.25^1 pct.15 din Legea nr.32/2000, ,,Fondul are legitimare procesuală activă în orice proces împotriva persoanelor aflate într-o relaţie juridică cu el, pentru  obligaţiile de  plată achitate  sau  care  urmează  cu  certitudine  să  fie  achitate  de  Fond.

Conform prevederilor art. 25^1 pct.15 din Legea nr.32/2000 „ în vederea recuperării sumelor cheltuite, Fondul are drept de regres împotriva entităţii care a determinat prejudiciul.

Totodată, conform prevederilor art. 13 din Ordinul CSA nr. 1/2008, ,,după plata despăgubirilor, Fondul se subrogă în drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului au obligaţia să ramburseze Fondului despăgubirea achitată persoanei păgubite, cheltuielile legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, precum şi dobânda legală aferentă sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii”

Conform prevederilor art.3 pct.4 din Ordinul CSA nr. 1/2008 ,,Fondul intervine ca garant pentru respectarea obligaţiei de despăgubire…”

Coroborând cu prevederile art.25^1 din Legea nr.32/2000 şi cele ale art. 11 şi 13 din Ordinul CSA nr. 1/2008,  reiese calitatea de fidejusor legal al Fondului în raport cu persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului şi obligaţia acestuia de a da curs cererilor de despăgubire, formulate de persoanele prejudiciate.

Astfel, prin aplicarea prevederilor art. 2305-2306 Cod Civil, solicită a  se  observa  că persoana responsabilă pentru producerea prejudiciului nu poate contesta în contradictoriu cu fideiusorul F.P.V.S. cuantumul despăgubirilor achitate, revenindu-i obligaţia de a le rambursa în întregime, având în vedere că F.P.V.S. a notificat-o cu prilejul avizării daunei şi ulterior, notificându-o cu privire la cuantumul despăgubirilor cuvenite şi data în care urmează a fi efectuată plata acestora.

În  concluzie, solicită respingerea ca nefondate  a eventualelor critici ale persoanei responsabile, cu privire la cuantumul despăgubirilor achitate de F.P.V.S..

În măsura în care persoana responsabilă va considera că sumele achitate de F.P.V.S. cu titlu  de  despăgubiri  nu  sunt  integral  justificate ,  va  putea  solicita  printr-o  acţiune  separată ,  rambursarea  diferenţei  direct de  la  persoana  prejudiciată prin  producerea  accidentului  de circulaţie.

Dobânda legală pe care o solicită este  în sumă de 128,89 lei, a fost calculată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 intrate în vigoare la data 30.08.2011, este prezentat în Anexa 1 la prezenta acţiune.

Cererea  a  fost  motivată în drept pe prevederile: art. 192 Cod procedură civilă ,Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii;art. 25/1 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor;  art.  1349,  art.  1357,  art. 1359,  art.  1381  şi  art. 1385 Cod  civil.

În  probaţiune  a  solicitat  proba  cu  înscrisuri,  probă  încuviinţată  de instanţă.

Deşi  legal  citat  în  instanţă,  pârâtul  nu a  formulat întâmpinare.

În interogatoriul luat acestuia el s-a opus acţiunii .

Din actele si lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarele :

La data de …  a avut loc un accident rutier în care au fost implicate autoturismul cu nr. de înmatriculare …condus de pârât  şi autoturismul cu nr. de înmatriculare …aflat în proprietatea numitei F. Y. ,fapt ce a reiese din înscrisul. Cu acest prilej pârâtul a fost sancţionat contravenţional în baza art.41, art.01 (3)  din OUG 195/2002 întocmindu-se procesul verbal de constatare a contravenţiei seria ..nr. ……. de către IPJ Arad . Acest proces verbal nu a fost anulat .  De asemenea, numitei F. Y . i s-a eliberat autorizaţie de reparaţii  .

La momentul producerii accidentului , autoturismul condus de pârât nu avea asigurare obligatorie RCA , fapt recunoscut chiar şi de către acesta în cadrul interogatoriului .

Ca urmare, în baza art.25^1 pct.15 din Legea nr.32/2000 şi art.3 din Ordinul CSA nr.1/2008 reclamantul a fost obligat să garanteze plata despăgubirilor cuvenite persoanei prejudiciate.

Proprietara maşinii avariate este cetăţean bulgar.

Potrivit art.6 alin.2 din Ordinul Preşedintelui CSA nr. 1/2008, “pentru cazurile de daună care sunt soluţionate prin intermediul organismelor de compensare din statele de reşedinţă ale persoanelor păgubite, conform prevederilor Directivei 2000/26/CE  cuantumul prejudiciului va fi cel stabilit de aceste organisme”.

Datorită acestui fapt,constatarea avariilor şi evaluarea prejudiciului s-a realizat de către Organismul de Compensare din statul de reşedinţă al persoanei prejudiciate,respectiv Bulgaria , ţinând cont de preţul pieselor de schimb şi cel al manoperei din acel stat,  acesta fiind locul în care a fost suferit prejudiciul, deşi accidentul s-a produs în România.

Prin expertiză evaluatorie s-a stabilit că valoarea prejudiciului este de 122,95 leva echivalentul a 267,06 euro.

Pârâtul a fost notificat de reclamant  cu privire la introducerea unei acţiuni un regres după plata despăgubirilor .

Suma menţionată a fost achitată de către reclamant , fapt ce reiese din înscrisul .

Potrivit art.25^1 pct.15 din Legea nr.32/2000, ,,Fondul are legitimare procesuală activă în orice proces împotriva persoanelor aflate într-o relaţie juridică cu el, pentru  obligaţiile de  plată achitate  sau  care  urmează  cu  certitudine  să  fie  achitate  de  Fond.”

Art. 25^1 pct.15 din Legea nr.32/2000 arată că „ în vederea recuperării sumelor cheltuite, Fondul are drept de regres împotriva entităţii care a determinat prejudiciul.

Conform art. 13 din Ordinul CSA nr. 1/2008, ,,după plata despăgubirilor, Fondul se subrogă în drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului au obligaţia să ramburseze Fondului despăgubirea achitată persoanei păgubite, cheltuielile legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, precum şi dobânda legală aferentă sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii”

De asemenea,art.3 pct.4 din Ordinul CSA nr. 1/2008 arată că  ,,Fondul intervine ca garant pentru respectarea obligaţiei de despăgubire…”.

Potrivit 1349,1357,1358 din noul Cod civil, pentru angajarea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie este necesară îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor condiţii: 1) existenţa unui prejudiciu, 2) existenţa unei fapte ilicite, 3) existenţa unui raport de cauzalitate între  fapta ilicită şi prejudiciu, 4) existenţa vinovăţiei celui ce a cauzat prejudiciul 5) existenţa capacităţii delictuale a celui ce  a săvârşit fapta ilicită.

Cât priveşte prima condiţie menţionată anterior, instanţa de judecată reţine că prin prejudiciu se înţelege efectul negativ suferit de o persoană ca urmare a faptei ilicite săvârşite de o alta persoană, fapta de natura a aduce atingere unui drept subiectiv al victimei prejudiciului. Faţă de aceste considerente instanţa apreciază că prin probele administrate s-a făcut dovada îndeplinirii acestei condiţii.

Astfel,  reclamanta  a plătit suma de 267,06 euro ,reprezentând  contravaloarea reparaţiei maşinii avariate.

Relativ la a doua condiţie, instanţa de judecata reţine că prin fapta ilicită se înţelege orice faptă a omului prin care încălcându-se normele dreptului obiectiv sau normele de convieţuire socială ce reprezintă o continuare a prevederilor legale, sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv aparţinând unei persoane.

Instanţa de judecata apreciază că reclamantul, prin probele administrate în cauză, a făcut dovada îndeplinirii şi acestei condiţii, fapta ilicită constând în accidentul de circulaţie soldat cu deteriorarea autovehiculului.

Cât priveşte cea de-a treia condiţie, respectiv existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, instanţa constată că şi această condiţie a fost dovedită.

Relativ la cea de-a 4 condiţie, vinovăţia, instanţa reţine că prin vinovăţie se înţelege atât atitudinea psihica a autorului faptei ilicite, faţă de faptă şi faţă de urmările acesteia, cu precizarea că în materia răspunderii civile delictuale, autorul faptei ilicite răspunde şi pentru cea mai uşoară culpă, cuantumul despăgubirii nedepinzând de gravitatea vinovăţiei. Aplicând criteriul obiectiv pentru stabilirea vinovăţiei, instanţa de judecată apreciază că în prezenta cauză civilă este îndeplinită condiţia vinovăţiei pârâtului în ceea ce priveşte săvârşirea faptei ilicite cauzatoare de prejudicii, întrucât, dacă s-ar fi comportat ca un „bonus pater familias” ar fi trebuit şi ar fi putut sa prevadă consecinţele faptei sale.

Faţă de aceste considerente, instanţa de judecata a apreciat că în  prezenta cauza civilă sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile generale ale angajării răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, conf., art. 1349,1357,1358 din noul Cod civil .

Dobânda legală aferentă acestui debit este de 128,89 lei, la data plăţii despăgubirii.Pentru aceste motive de fapt şi de drept ,instanţa a admis acţiunea reclamantului . A obligat pârâtul la plata către acesta a sumei de 1200,14 lei – cu titlul de despăgubiri ,reprezentând echivalentul în lei a 267,06 euro şi a sumei de 128 ,89 lei cu titlul de dobândă legală şi în continuare a dobânzii legale până la plata efectivă a întregului debit .

În baza art. 451-453 din noul Cod de procedură civilă a obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei de 99 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată.