Anulare act administrativ Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 140/CA

Şedinţa publică de la 28 Martie 2011

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE ELENA-GABRIELA AIONIŢOAIE

Grefier VIVIANA-MIHAELA IFRIM

Pe rol pronunţarea cauzei administrativ şi fiscal privind pe reclamant BG şi pe pârât PRIMARUL MUNICIPIULUI BARLAD, cu sediul în Bârlad, având ca obiect – anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la pronunţare au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier arătându-se că: dezbaterile în cauză au avut loc în şedinţa publică din data de 21 martie 2011, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunţarea până astăzi 28 martie 2011, când;

Deliberând s-a dat soluţia de mai jos;

TRIBUNALUL:

Asupra acţiunii în contencios administrativ, introdusă de contestator, in contradictoriu cu intimatul Primarul Municipiului Bârlad, cu sediul în Bârlad.

La data de 08.12.2010, s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Vaslui, cauza cu nr. 4887/89/2010, având ca obiect contestaţia împotriva dispoziţiei nr. 3148/10.11.2010 emisă de intimat.

Contestatorul a solicitat anularea dispoziţiei prin care a fost sancţionat disciplinar cu diminuarea salariului cu 20 % pe o perioadă de trei luni, precum şi obligarea intimatului la plata drepturilor salariale care i-au fost reţinute contestatorului, în baza acestei dispoziţii.

Contestatorul arată că, în fapt, prin dispoziţia nr. 3148/2010 emisa la data de 10.11.2010 de Primarul mun. Bârlad s-a dispus sancţionarea lui disciplinarea, constând in diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o perioada de 3 luni de zile, motivat de faptul că ar fi părăsit locul de munca, fără aprobarea şefului de serviciu in data de 28.09.2010.

Contestatorul îndeplineşte funcţia de „inspector” al compartimentului prevenire al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta din subordinea Consiliului Local al mun. Bârlad, din anul 1997.

La data de 22.03.2010, prin dispoziţia nr. 1260/2010 emisa de Primarul mun. Bârlad, a fost mutat temporar pe o perioada de 3 luni de zile in cadrul Serviciului de Gospodărie Comunala si Locativă si Asocitatiei de Proprietate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

Acesta mutare a fost prelungita cu incă 3 luni de zile prin dispoziţia nr. 2100/16.06.2010 pana la data de 23.09.2010.

Începând cu data de 23.09.2010 contestatorul şi-a reluat funcţia pe care o deţinea inca din anul 1997.

In baza atribuţiilor de serviciu, contestatorul trebuia sa meargă la şcolile si grădiniţele din mun. Bârlad pentru a efectua activităţi de instruire si prevenire a situaţiilor de urgenta (incendii, cutremure etc.)

In data de 28.09.2010, când se pretinde ca ar fi lipsit de la locul de fără acordul şefului direct, contestatorul s-a deplasat la două scoli din mun. Bârlad, unde a intocmit note de control cu privire la modalitatea de pregătire a situaţiilor de urgenta.

Instruirea si prevenirea se face cu personalul desemnat de către conducătorul unităţii, insa pe nota de control se aplica semnătura conducătorului si stampila unităţii.

Arată contestatorul în motivarea contestaţiei sale, că la ora 8.00 s-a deplasat la Scoala nr. 3, situata in cartierul Munteni din mun. Bârlad, pe jos, neavând maşină de serviciu.

După ce a efectuat controlul urma să incheie nota de control, insă in unitate nu era prezent directorul, pentru a o semna si a rămas sa revină la Scoală nr. 3 in jurul orelor 13.30.

Dupa ce a fost la Scoală nr. 3, s-a deplasat la Scoala nr. 4 din Bârlad, care este situata vis-a-vis de locul său de muncă, unde a desfăşurat aceleaşi activităţi.

In jurul orelor 13.30 a mers din nou la Scoala nr. 3 pentru ca directorul sa semneze nota de control, iar in jurul orelor 14.00 a revenit la birou unde a stat până la sfârşitul programului, respectiv ora 16.00.

In dispoziţia de sancţionare, precum si in raportul din 03.11.2010, incheiat de Comisia de disciplina, se precizează ca nu a fost prezent la locul de munca, in momentul in care ar fi la sediul unităţii din Bârlad, str. Epureanu, nr. 3, o echipă pentru a monta o sirena de alarmare.

Mai arată contestatorul că nu are atribuţii in acest sens, iar in lipsa şefului de serviciu din unitate, el nu îl poate înlocui.

Mai mult decât atat, el are cheie doar de la biroul său si nu are acces la celelalte birouri, unde se afla telefoanele si nici de la magazia cu materiale.

Apreciază contestatorul că sancţiunea dispusă este nelegala si abuzivă, deoarece în decursul activităţii sale, de aproximativ 14 ani de zile, nu a fost sancţionat niciodată pentru abateri disciplinare.

Cu toate acestea s-a dispus sancţionarea sa cu diminuarea salariului cu 20 %, deşi dispoziţiile legale prevăd sancţiuni cuprinse intre 5-20%.

Solicită admiterea contestaţiei şi în dovedirea acesteia s-a folosit de proba cu înscrisuri şi interogatoriul pârâtului.

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea contestaţiei formulate , ca fiind neintemeiată.

Arată pârâtul că BG contestat dispoziţia nr.3148/2010 emisa de Primarul Municipiului Bârlad, solicitând anularea acesteia si obligarea a plata drepturilor salariale ce i-au fost reţinute in baza dispoziţiei contestate.

La contestaţie i s-a răspuns prin adresa nr. 19181/10.12.2010, primită personal de contestator..

Potrivit dispoziţiilor art.8 din Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, poate sesiza instanţa de contencios administrativ persoana vătămata intr-un drept recunoscut de lege sau intr-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumita de răspunsul primit la plângerea prealabila sau care nu a primit nici un răspuns in termenul prevăzut la art.2 alin.l lit.h.

Având in vedere data la care reclamantul a luat cunoştinţa de rapunsul la plângerea prealabila – 10.12.2010 – si data promovării cererii de chemare in judecata – 08.12.2010 – pe cale de excepţie intimatul a invocat excepţia prematurităţii formulării cererii de chemare in judecata.

Pe fondul cauzei, consideră ca acţiunea formulată este neintemeiată.

Asa dupa cum rezulta din raportul comisiei de disciplina nr.46/03.11.2010, prin adresa inregistrată la Primăria Municipiului Bârlad sub nr. 15758 din 08.10.2010, domnul TA- şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta din cadrul Consiliului Local Municipal Bârlad – a sesizat instituţia Primăriei, cu privire la atitudinea si comportamentul domnului BG in exercitarea si indepinirea atribuţiilor de serviciu.

Astfel, in data de 28.09.2010 şeful S.V.S.U.Barlad, ing.TA, era plecat in delegaţie, in interes de serviciu, iar problemele curente de serviciu, precum si eventualele intervenţii, au fost preluate de inspectorii BG si JL, salariaţi ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta.

In aceeaşi zi, in timpul programului de lucru ( la ora 13,57), a fost contactat telefonic de către d-nul maior LV, comandantul Detaşamentului de Pompieri Bârlad, care 1-a informat ca, de aproximativ o ora, echipa de muncitori ai firmei „Vega” – cea care urma sa monteze sirena electronica de alarmare a municipiului Bârlad – sa afla la sediul S.V.S.U. Bârlad, din B-dul Epureanu nr.3, insa nu au găsit nici un salariat care sa-i primească in incinta si sa le asigure asistenta, pentru a-si putea desfăşura activitatea.

Inginerul TA i-a sunat pe cei doi angajaţi ai S.V.S.U., respectiv pe domnii BG si JL, cerandu-le lămuriri cu privire la lipsa lor de la serviciu, fiecare din cei doi angajaţi motivandu-si absenta de la sediul S.V.S.U. prin îndeplinirea anumitor sarcini de serviciu, specifice activităţii lor, dar fără să aibă aprobarea şefului de serviciu sau a celorlalţi sefi ierarhici superiori.

In conformitate cu dispoziţiile art.46 si art.47 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344 din 31.10.2007, privind normele de organizare si funcţionare a comisiilor de disciplina, cu modificările si completările ulterioare, comisia de disciplina a trecut la dezbaterea cazului.

In urma audierilor şefului S.V.S.U.Barlad – ing.TA, precum si a funcţionarului public a cărui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara, in urma analizării inscrisurilor depuse, comisia de disciplina a hotărât ca fapta domnului B G constituie abatere disciplinara si se incadreaza prevederile art.77 alin.3 lit.b din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările si completările ulterioare, motiv pentru care comisia de disciplina a propus sancţiunea disciplinara de diminuare a drepturilor salariale cu 20% pe o perioada de 3 luni de zile, de la data emiterii actului administrativ de sancţionare.

Prin adresa nr.47/04.22.1010, raportul comisiei de disciplina, cu privire la propunerea de sancţionare, a fost înaintat Primarului Municipiului Bârlad.

La data de 10.11.2010, a fost eliberata Dispoziţia nr.3148/2010, care formează obiectul contestaţiei din prezenta cauză.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instaţa reţine faptul că în speţă, este vorba de sancţionarea unui funcţionar public, căruia îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici.

În temeiul prevederilor art. 137 din Codul de procedură civilă, instanţa va analiza excepţia prematurităţii sesizării instanţei, invocată de către pârât.

Potrivit art. 80 din Legea nr. 188/1999, nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare.

Dispoziţiile prezentei legi prevăd la art. 106 alin. 1, că doar în cazul încetării raportului de serviciu, funcţionarul nemulţumit se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ.

În cazul de faţă, fiind vorba de contestarea unei sancţiuni disciplinare cu diminuarea salariului funcţionarului public, nu se impune urmarea procedurii prealabile de către funcţionarul nemulţumit, ceea ce duce la concluzia că acţiunea nu a fost introdusă prematur.

Instanţa va respinge astfel excepţia prematurităţii invocată de intimat.

Abaterea disciplinară reţinută în dispoziţia de sancţionare a contestatorului, respectiv părăsirea locului de muncă, fără aprobarea şefului de serviciu sau a celorlalţi şefi ierarhici superiori, nu se regăseşte printre abaterile disciplinare enumerate la art. 77 alin. 2 din Legea nr. 188/1999.

Instanţa reţine că şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Consiliului Local Bârlad a sesizat faptul că BG nu se afla în ziua de 28.09.2010 la sediul unităţii, când a fost contactat telefonic, pentru a asista la montarea unei sirene.

Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat faptul că BG se afla pe teren, în îndeplinirea sarcinilor de srviciu aşa cum sunt prevăzute în fişa postului.

De asemenea, instanţa reţine că nu a rezultat din probatoriul administrat că numitul BG ar fi fost desemnat printr-un ordin ca în ziua respectivă să fie prezent pentru activitatea ce urma să se desfăşoare, respectiv să asiste la montarea sirenei respective de către o firmă din Galaţi.

Această solicitare a fost făcută prin telefon de către şeful serviciului, TA.

Din cele arătate de contestator, reiese faptul că acesta şi-a îndeplinit sarcina de serviciu şi a prezentat în dovedirea susţinerilor sale, Nota de control nr. 124/28.09.2010 – fila 45 –pe care este menţionat că acesta s-a prezentat la Şcoala nr. 4, în ziua de 28.09.2010, în jurul orelor 13.

Este adevărat faptul că exista o sarcină de serviciu în care era planificat controlul instituţiilor publice subordonate Primăriei Bârlad, iar acest lucru era prevăzut să se facă între orele 8 – 12, însă aşa cum reiese din înscrisul depus la dosarul cauzei, această menţiune apare ca fiind făcută la data de 19.10.2010 – fila 42.

Faptul că în ziua de 28.09.2010, şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Consiliului Local Bârlad era plecat în delegaţie, iar activitatea în lipsa acestuia nu a fost organizată înainte, nu poate duce la sancţionarea unui alt salariat care îşi desfăşura sarcinile de serviciu obişnuite.

Chiar şi admiţând faptul că i-ar aparţine contestatorului culpa pentru faptul că se afla pe teren la ora la care a fost contactat de şeful său, sancţionarea disciplinară a acestuia tot nu îşi găseşte justificare.

Se impune a fi evidenţiat, cu privire la temeinicia sancţiunii aplicate şi faptul că în Raportul întocmit de comisia de discilplină, cât şi în dispoziţia contestată nu sunt descrise obligaţiile sau sarcinile de serviciu încălcate de contestator.

Mai mult decât atât, potrivit art. 77 alin. 4 din Legea nr. 188/1999 privind statutul la individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gardul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentei legi.

Din adresa nr. 18049/22.11.2010 rezultă că BG a obţinut în anii 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009 doar calificativul Foarte bine şi a beneficiat şi de salariu de merit.

Faţă de cele arătate, instanţa constată că sancţiunea aplicată contestatorului este nelegală şi netemeinică.

Instanţa urmează să admită contestaţia formulată, să anuleze dispoziţia contestată şi să oblige intimatul la plata drepturilor salariale reţinute în baza dispoziţiei nr. 3148/10.11.2010.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia prematurităţii acţiunii, invocată de intimat Primarul municipiului Bârlad.

Admite contestaţia formulată de contestator BG împotriva dispoziţiei de sancţionare nr. 3148/10.11.2010, emisă de intimat Primarul municipiului Bârlad şi în consecinţă

Anulează dispoziţia contestată şi obligă intimatul la plata drepturilor salariale reţinute în baza dispoziţiei nr. 3148/10.11.2010.

Definitivă.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.03.2011.