Apel. Termen. Momentul de la care începe să curgă. Apel peste termen. Repunere în termen. Condiţii


Potrivit art. 284 alin. 1 din Codul de procedură civilă, “Termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel”.

Conform art. 103 alin. 1 din Codul de procedură civilă, “Neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei.”

Faptul că, în intervalul de timp prevăzut de lege pentru declararea apelului, consilierul juridic se afla în concediu medical nu constituie o împrejurare care să justifice declararea apelului peste termen sau repunerea în termenul de apel.

(Decizia nr. 201 din 13 februarie 2002 – Secţia a V-a comercială)

Prin cererea înregistrată sub nr. 2907/2000, reclamanta S.C. “T.” S.A. Bucureşti l-a chemat în judecată pe pârâtul l.l. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea acestuia la plata sumei de 3.532.592 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare.

Prin Sentinţa civilă nr. 3998 din 15.11.2000, pronunţată de Judecătoria Alexandria, a fost anulată acţiunea civilă în baza dispoziţiilor art. 112 din Codul de procedură civilă, în sensul că i s-a pus în vedere reclamantei să facă demersuri pentru aflarea domiciliului pârâtului, conform dispoziţiilor art. 95 din Codul de procedură civilă.

împotriva Sentinţei civile nr. 3998 din 15.11.2000, pronunţată de Judecătoria Alexandria, a declarat apel S.C. “T.” S.A. Bucureşti.
Prin Decizia civilă nr. 391/A din 04.04.2001 a fost respins apelul, ca tardiv formulat.

Pentru a se pronunţa astfel, s-a reţinut că în baza dispoziţiilor art. 284 din apelul a fost tardiv declarat, reclamanta primind sentinţa, aşa cum reiese din dovada de comunicare, la 27.11.2000, declarând apel la 16.01.2001, cu mult peste termenul de 15 zile prevăzut de lege.

împotriva Deciziei civile nr. 391/A din 04.04.2001, pronunţată de Tribunalul Teleorman, a declarat recurs S.C. “T.” S.A., arătând că consilierul juridic al societăţii şi totodată reprezentantul legal în susţinerea litigiului societăţii la orice nivel s-a aflat în concediu medical în perioada 18.09.2000 – 21.12.2000, iar după această dată societatea nu a activat până la 02.01.2001, conform clauzelor contractului colectiv de muncă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine că recursul este nefondat pentru următoarele considerente:

Conform dispoziţiilor art. 284 alin. 1 din Codul de procedură civilă “Termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel”.

Din actele existente la dosarul cauzei rezultă că Sentinţa civilă nr. 3998, pronunţată de Judecătoria Alexandria, a fost comunicată la 27.11.2000, iar recurenta-reclamantă a declarat apel cu mult peste cele 15 zile prevăzute de lege, respectiv, la 16.01.2001.

De asemenea, Curtea reţine că motivul invocat de recurenta-apelantă -consilierul juridic se afla în concediu medical – nu este de natură a justifica declararea apelului peste termen sau repunerea în termenul de declarare a apelului, nefiind îndeplinite dispoziţiile art. 103 din Codul de procedură civilă.

Având în vedere considerentele arătate, Curtea, în baza dispoziţiilor art. 312 din Codul de procedură civilă, a respins recursul, ca nefondat, instanţa de fond făcând o corectă aplicare a dispoziţiilor legale în funcţie de situaţia de fapt existentă.