Calitate procesuală activă. Primar


Potrivit dispoziţiilor art. 67 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu autorităţile publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

Conform art. 35 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954, persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale, alineatul 2 al aceluiaşi text de lege statuând că actele juridice făcute de organele persoanei juridice sunt actele persoanei juridice însăşi.

Rezultă că primarul sectorului administrativ are calitate procesuală activă, în virtutea căreia poate promova acţiune în justiţie, cu atât mai mult cu cât în speţă sunt incidente şi prevederile art. 1 şi 26 din Legea nr. 189/1998, potrivit cărora ordonatorii de credite urmăresc modul de încasare a veniturilor, primarul având obligaţia efectuării tuturor demersurilor în vederea recuperării sumelor datorate bugetului local.

(Decizia nr. 1116 din 16 septembrie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin Sentinţa civilă nr. 4738 din 02.04.2002, Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială a respins acţiunea formulată de reclamantul Primarul Sectorului 4 Bucureşti împotriva pârâtei S.C. “P.” S.R.L., ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a constatat că din dispoziţiile art. 94 şi 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 rezultă că acţiunile în justiţie se introduc de Municipiul Bucureşti – Sectorul 4, în speţă, cererea fiind introdusă în nume propriu.
Recursul promovat de reclamant a fost apreciat ca întemeiat, instanţa de control judiciar reţinând următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 67 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice, române sau străine, precum şi în justiţie.

Potrivit art. 35 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954 “persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale”, iar, potrivit alin. 2, actele juridice făcute de organele persoanei juridice sunt actele persoanei juridice însăşi.

Totodată, potrivit art. 1 pct. 1 coroborat cu art. 26 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 189/1998, ordonatorii de credite urmăresc modul de încasare a veniturilor, dispoziţie care instituie în sarcina primarului obligaţia efectuării tuturor demersurilor în vederea recuperării sumelor datorate bugetului local.

Astfel fiind, în mod greşit, s-a respins acţiunea ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

în consecinţă, în baza art. 312 din Codul de procedură civilă, a fost admis recursul, sentinţa recurată fiind casată şi trimisă cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială.