Cauţiune. Obligativitate. Acţiune împotriva A.V.A.B.


Potrivit art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001, debitorii pot contesta în justiţie măsurile dispuse de A.V.A.B. potrivit ordonanţei de urgenţă menţionate şi pot face contestaţie la numai după depunerea unei cauţiuni egale cu 20% din valoarea activului bancar supus valorificării, nedepunerea cauţiunii constituind un fine de neprimire al cererii.

(Sentinţa nr. 43 din 11 aprilie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, sub nr. 7391 din 22.08.2001, reclamanta S.C. “C.” S.R.L. a chemat în judecată pârâtele A.V.A.B. şi S.C. “A.” S.R.L., solicitând să se constate nulitatea absolută a procesului-verbal de licitaţie nr. 24 din 29.01.2001 şi să se dispună anularea lui.

Prin Sentinţa civilă nr. 8234 din 26.10.2001, Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat cauza la Curtea de Apel Bucureşti, în temeiul art. 7 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/1999 şi art. 137 şi 158 din Codul de procedură civilă.

Cauza a fost înregistrată pentru soluţionare pe fond la Curtea de Apel Bucureşti sub nr. 440/2002 – Secţia a Vl-a comercială.

Prin încheierea de şedinţă de la termenul din 28.03.2002, Curtea a dispus în sarcina reclamantei achitarea unei cauţiuni în cuantum de 317.000.000 lei, având în vedere obiectul cererii de chemare în judecată, şi anume contestarea legalităţii Procesului-verbal de licitaţie nr. 24 din 29.01.2001, întocmit de A.V.A.B. în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999, în sensul constatării nulităţii absolute a acestuia.
în temeiul art. 84 din Codul de procedură civilă, art. 24 şi art. 1919 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001, Curtea a calificat cererea reclamantei drept contestaţie la executarea silită efectuată de A.V.A.B.

Potrivit art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001, debitorii pot contesta în justiţie măsurile dispuse de A.V.A.B. potrivit acestei ordonanţe de urgenţă şi pot face contestaţie la executare numai după depunerea unei cauţiuni egale cu 20% din valoarea activului bancar supus valorificării, iar dovada privind plata cauţiunii prevăzute la alin. (1) va însoţi în mod obligatoriu contestaţia debitorului, fără de care aceasta nu va putea fi înregistrată.

întrucât reclamanta nu s-a conformat obligaţiei legale de a depune cauţiunea stabilită de instanţă, în cuantum de 317.000.000 lei, Curtea va admite excepţia nedepunerii cauţiunii şi în consecinţă va respinge acţiunea.

NOTĂ:

Sentinţa a rămas irevocabilă prin nerecurare.