Cerere de radiere a unei menţiuni din registrul comerţului. Admisibilitate


Prin cererea înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş, la data de 30 iulie 2002, reclamanta SIF Banat – Crişana a solicitat radierea menţiunii privind hotărârea A.G.A. nr. 2/9.07.2001 a acţionarilor S.C. „T.T.” S.A. Timişoara, înregistrată la ORC Timiş sub nr. J/35/62/1991.

în motivarea cererii, reclamanta a arătat că hotărârea A.G.A. nr. 2/09.07.2001 a fost anulată de Curtea de Apel Timişoara în recurs, prin decizia civilă nr. 395/11.04.2002, care a modificat în totalitate sentinţa civilă nr. 2459/2001, pronunţată de Tribunalul Timiş, în sensul că s-a admis acţiunea şi s-a anulat hotărârea atacată. S-a făcut şi precizarea că hotărârea A.G.A. nr. 2/9.07.2001 se referă la divizarea S.C. „T.T.” S.A. Timişoara în trei societăţi comerciale. Cererea de radiere a fost înregistrată la ORC Timiş sub nr. 9075 din 13 august 2002, fiind trimisă Tribunalului Timiş, pentru competentă soluţionare.

Tribunalul Timiş, prin sentinţa civilă nr. 3928 din 6.12.2002, a respins ca inadmisibilă cererea de radiere a hotărârii A.G.A. nr. 2/9.07.2001 a acţionarilor S.C. „T.T.” S.A. Timişoara, formulată de reclamanta S.I.F. Banat -Crişana S.A. Arad. Pentru a hotărî astfel, s-a reţinut că art. 25 din Legea nr. 26/1990, modificată, prevede, în prezent, că radierea unei menţiuni se poate face în situaţia în care cel care se consideră prejudiciat nu are alte căi legale pentru a obţine aceasta. S-a mai precizat că, prin modificarea acestui articol, legiuitorul a înţeles să limiteze cazurile în care se poate cere radierea unei menţiuni, or, reclamanta avea la îndemână, în acest caz, calea recursului, cale de atac de care nu a uzat, astfel că cererea de radiere este inadmisibilă.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta S.I.F. Banat-Crişana S.A. Arad, solicitând modificarea acesteia şi admiterea cererii de radiere. Recurenta a susţinut că prima instanţă a interpretat greşit dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, modificată. Reclamanta recurentă a precizat că, în fapt, calea recursului este deschisă numai părţilor la care se referă încheierea, adică pârâtei S.C. „T.T.” S.A. Timişoara şi societăţilor înfiinţate după divizare, nicidecum acţionarilor.

Examinând recursul prin prisma criticilor formulate de reclamanta recurentă, s-a constatat că acesta este întemeiat. Astfel, în mod greşit prima instanţă a soluţionat cererea de radiere a hotărârii A.G.A. nr. 2/9.07.2001, a acţionarilor S.C. „T.T.” S.A. Timişoara, formulată de reclamanta S.I.F. Banat – Crişana S.A. Arad, pe cale de excepţie, respingând-o ca inadmisibilă. Instanţa de fond a interpretat greşit dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, modificată, în sensul că reclamanta avea posibilitatea să formuleze recurs împotriva încheierii prin care s-a dispus înscrierea menţiunilor la O.R.C., privind divizarea S.C. „T.T.” S.A. Timişoara. într-adevăr, legiuitorul, prin modificarea art. 25 din Legea nr. 26/1990, a înţeles să limiteze cazurile în care se poate cere radierea unei menţiuni însă în cazul de faţă reclamanta nu avea posibilitatea să formuleze recurs împotriva încheierii prin care s-a dispus înscrierea menţiunilor privind divizarea S.C. „T.T.” S.A. Timişoara, deoarece calea recursului este deschisă numai părţilor la care se referă încheierea, nicidecum acţionarilor. Având în vedere că singura cale legală pentru radierea menţiunii înscrise în baza unei hotărâri A.G.A. anulate, în cazul reclamantei recurente, care avea calitatea de acţionar la S.C. „T.T.” S.A. Timişoara, era cererea formulată în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990 modificată, s-a reţinut că în mod nelegal prima instanţă a soluţionat cererea de radiere formulată de reclamanta recurentă pe cale de excepţie.

Faţă de considerentele expuse mai sus, s-a impus admiterea recursului declarat de reclamanta S.I.F. Banat – Crişana S.A. Arad şi casarea sentinţei atacate, cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, pentru soluţionarea cererii pe fond.

Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 345/R din 26 martie 2003