Citare. îndeplinirea procedurii de citare prin afişare. Condiţii


Deoarece, din dovada de îndeplinire a procedurii de citare, rezultă că citaţia a fost afişată atât pe “uşa principală a locuinţei destinatarului”, cât şi pe “uşa principală a clădirii”, există îndoială cu privire la modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare, respectiv cu privire la locul unde citaţia a fost afişată, încălcându-se formele de procedură, prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 105 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

(Decizia nr. 1629 din 26 noiembrie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia comercială, la data de 16.11.2001, creditoarea S.C. “L.” S.R.L. a solicitat pe calea somaţiei de plată obligarea debitoarei S.C. “C.” S.R.L. la plata sumei de 52.479.000 lei, reprezentând contravaloare servicii prestate, precum şi la plata dobânzii aferente de 206.242.470 lei.
Prin Sentinţa civilă nr. 9698 din 30.11.2001, Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială a admis cererea formulată de creditoare şi a somat debitoarea ca în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii să plătească următoarele sume: 52.479.000 lei sume, reprezentând comision, şi 206.242.470 lei, penalităţi de întârziere.

împotriva acestei sentinţe, debitoarea a formulat acţiune în anulare, care, prin Sentinţa civilă nr. 5447 din 16.04.2002, pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia a Vl-a comercială, a fost respinsă ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că, în speţă, cauza a fost soluţionată în condiţiile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 şi că factura emisă în temeiul contractului de prestări servicii a fost acceptată de reprezentantul societăţii debitoare.

Debitoarea a declarat recurs împotriva acestei sentinţe, criticând-o pentru următoarele motive:

1. Instanţa a ignorat apărarea pe fond, formulată în cadrul acţiunii în anulare.

2. Cererea creditoarei este inadmisibilă datorită lipsei procedurii de conciliere.

3. Ordonanţa a fost pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) şi (3) şi ale art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001.

4. în ceea ce priveşte procedura de citare, recurenta a arătat că a fost citată, cu rea-credinţă, la o altă adresă şi că citarea prin afişare s-a făcut în condiţiile în care legea interzice această modalitate de citare.

5. Neavând posibilitatea să depună întâmpinare, instanţa nu a avut suficiente elemente pentru a cerceta fondul cauzei.

6. Instanţa de fond a emis ordonanţa cu încălcarea principiului contradictorialităţii.

Examinând recursul, Curtea constată că acesta este întemeiat, având în vedere critica vizând nelegala citare a recurentei.

Astfel, art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, în forma nemodificată şi aflată în vigoare la data introducerii cererii de somaţie de plată, prevedea că atunci “Când consideră necesar pentru soluţionarea cererii, judecătorul poate, potrivit dispoziţiilor din referitoare la citarea în pricinile urgente, să citeze părţile pentru explicaţii şi lămuriri, precum şi pentru a stărui în efectuarea plăţii sumei datorate de debitor ori pentru înţelegerea părţilor asupra modalităţii de plată.”

în cauza de faţă, pentru soluţionarea cererii de somaţie de plată, s-a dispus citarea debitoarei, procedura de citare cu aceasta fiind nelegal îndeplinită, fiind încălcate dispoziţiile art. 100 alin. 2 pct. 4 şi 7 din Codul de procedură civilă, aşa cum rezultă din dovada de îndeplinire a procedurii de citare, fiind citată la o adresă incompletă.

Pe de altă parte, din citaţie rezultă că aceasta a fost afişată atât “pe uşa principală a locuinţei destinatarului”, cât şi pe “uşa principală a clădirii”, existând astfel îndoială cu privire la modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare, respectiv cu privire la locul unde citaţia a fost afişată.

în aceste condiţii, Sentinţa civilă nr. 9698 din 30.11.2001 a fost pronunţată cu încălcarea normelor de procedură, prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 105 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

în considerarea celor arătate, Curtea, în baza art. 304 pct. 5 şi art. 312 alin. 1 şi 5 din Codul de procedură civilă, va admite recursul, va casa sentinţa civilă atacată şi, în consecinţă, va admite acţiunea în anulare formulată, va anula Sentinţa civilă nr. 9698 din 30.11.2001 şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, care va analiza şi celelalte critici invocate de recurentă.

NOTĂ:

Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 295/2002, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2002, aprobată prin Legea nr. 5/2002.

în actuala reglementare, este obligatorie citarea părţilor la judecata cererilor privind somaţia de plată.