Citare. Modul de îndeplinire a procedurii


Nesublinierea de către agentul însărcinat cu îndeplinirea procedurii de citare a rubricilor care corespund situaţiei reale constatate la faţa locului echivalează cu neîndeplinirea legalei citări a părţii respective.

Prin urmare, sublinierea pe dovada de îndeplinire a procedurii de citare a recurentei-pârâte a frazei “Am afişat actul: pe uşa principală a locuinţei destinatarului; pe uşa principală a clădirii; hotelului”, şi nu numai a cuvintelor care ar fi corespuns modului de îndeplinire a procedurii, conduce la crearea dubiului pentru instanţa de recurs cu privire la modul de îndeplinire a procedurii de citare cu această parte, făcând ca hotărârea recurată să fie supusă casării.

(Decizia nr. 286 din 19 februarie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin Sentinţa civilă nr. 8813 din 09.11.2001, pronunţată în Dosarul nr. 9944/2001, Tribunalul Bucureşti- Secţia comercială a admis acţiunea formulată de reclamanta S.C. “D.” S.R.L. împotriva pârâtei S.C. “E.” S.A., aceasta fiind obligată să emită decizia de numire a Comisiei de recepţie şi să stabilească data efectuării recepţiei unui număr de 24 coloane, executate de reclamantă la P.P. Km 216 – 800, în termen de 8 zile de la pronunţarea hotărârii.

Totodată, pârâta a fost obligată la plata către reclamantă a sumei de 500.000 lei pe zi de întârziere, cu începere de la expirarea termenului pentru emiterea deciziei menţionate mai sus şi până la îndeplinirea obligaţiei, cu titlu de daune cominatorii.

S-a luat act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Sentinţa a fost pronunţată cu menţiunea “vremelnică şi executorie”.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut din probele administrate faptul că reclamanta şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, respectiv a executat 24 coloane la P.P., coloane care însă nu au fost recepţionate de pârâtă conform contractului.

Tribunalul a mai reţinut că prin venirea anotimpului rece (iarna) aceste lucrări pot suferi modificări de ordin calitativ, producându-se astfel pagube iminente reclamantei şi care nu s-ar mai putea repara, fiind îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 581 din Codul de procedură civilă.
împotriva acestei sentinţe, în termen şi legal timbrat, pârâta a declarat recurs, solicitând admiterea acestuia, casarea ordonanţei preşedinţiale şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond.

în motivarea recursului, recurenta a invocat, în esenţă, că instanţa s-a pronunţat în condiţiile în care societatea sa nu a fost citată în cauză, fiind lipsită de posibilitatea de a se apăra.

în susţinerea acestui motiv, recurenta a arătat că citarea sa s-a realizat prin afişare, dovada de comunicare a citaţiei nefiind semnată şi nepurtând ştampila societăţii.

Examinând recursul declarat de recurentă în raport de motivul invocat şi în raport de actele şi lucrările cauzei şi având în vedere şi dispoziţiile art. 304 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că acesta este întemeiat, pentru considerentele ce se vor arăta.

Din dovada de îndeplinire a procedurii de citare a recurentei pentru termenul din 09.11.2001 rezultă că agentul însărcinat cu îndeplinirea acestei proceduri a subliniat următoarele cuvinte: “Am afişat actul: pe uşa principală a locuinţei destinatarului; pe uşa principală a clădirii; hotelului”, deşi avea obligaţia să sublinieze doar cuvintele care corespundeau modului de îndeplinire a procedurii.

Prin urmare, existând dubiu cu privire la modul de îndeplinire a procedurii de citare, Curtea apreciază că în această situaţie cauza a fost soluţionată de instanţa de fond cu încălcarea formelor de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 105 alin. 2 din Codul de procedură civilă, procedura de citare a recurentei-pârâte fiind nelegal îndeplinită.

în considerarea celor arătate, în baza art. 3041 din Codul de procedură civilă, cu referire la art. 304 pct. 5 şi art. 312 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă, Curtea a admis recursul declarat de recurentă, a casat sentinţa recurată şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.