Citare. Persoană juridică. Procedura prealabilă a concilierii directe


In cazul persoanelor juridice, procedura de citare este legal îndeplinită prin afişare în cazul în care s-a constatat lipsa oricărei persoane la sediul acestora, iar eventuala neregularitate poate fi invocată doar de partea vătămată prin actul de procedură respectiv.

Notificarea pârâtei, deşi prealabilă formulării acţiunii, nu constituie dovada îndeplinirii concilierii directe, din moment ce nu cuprinde elementele obligatorii instituite prin dispoziţiile art. 7201 din Codul de procedură civilă.

(Decizia nr. 179 din 4 februarie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin Sentinţa civilă nr. 6798, pronunţată la 25.09.2001 în Dosarul nr. 6431/2001, Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială a respins, ca prematur introdusă, acţiunea formulată de reclamanta S.C. “U.” S.A. împotriva pârâtei S.C. “S.” S.A., prin care s-a solicitat obligarea acesteia din urmă la plata sumei de 11.898.011 lei, reprezentând despăgubiri, cu cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că reclamanta nu a dovedit îndeplinirea procedurii prealabile a concilierii directe în condiţiile prevăzute de art. 7201 din Codul de procedură civilă.

împotriva acestei sentinţe civile, reclamanta S.C. “U.” S.A. a declarat recurs, criticând hotărârea atacată ca netemeinică şi nelegală.

în motivarea recursului s-a arătat, în raport cu prevederile art. 304 pct. 5 din Codul de procedură civilă, că judecata în primă instanţă s-a făcut cu încălcarea prevederilor art. 921 din Codul de procedură civilă, procedura de citare a pârâtei fiind îndeplinită prin afişare, deşi se impunea repetarea acesteia în vederea predării citaţiei unui salariat al societăţii respective, sub semnătură şi cu aplicarea ştampilei.

S-a mai arătat de către recurentă, în raport cu prevederile art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, că cerinţele impuse prin dispoziţiile art. 7201 din au fost respectate. Astfel, prin adresele nr. 3063/2000, nr. 295/2001 şi nr. 391/2001, reclamanta a încercat soluţionarea litigiului prin conciliere directă înaintea formulării acţiunii. Adresele respective au rămas însă fără răspuns, reprezentanţii pârâtei nedând curs solicitărilor reclamantei.
Examinând sentinţa atacată în raport cu motivele de fapt şi de drept invocate, Curtea a reţinut că recursul este nefondat, având în vedere considerentele expuse în continuare.

Astfel, cum rezultă din cuprinsul dovezii aflate la dosarul cauzei, citarea pârâtei pentru termenul de judecată s-a efectuat la adresa indicată de reclamantă şi cu respectarea prevederilor art. 921 din Codul de procedură civilă, în condiţiile în care îndeplinirea procedurii de citare prin afişare a fost motivată de lipsa oricărei persoane la sediul părţii respective, neimpunându-se deci repetarea citării. De altfel, neregularitatea citării poate fi invocată, potrivit art. 105 alin. 2 din Codul de procedură civilă, numai de partea vătămată prin aceasta.

Pe de altă parte, adresele menţionate de recurentă reprezintă notificări adresate pârâtei şi nu cuprind elementele obligatorii instituite potrivit art. 7201 din Codul de procedură civilă, referitoare la convocarea părţii adverse pentru concilierea directă, fixarea datei întâlnirii părţilor, cuantumul şi temeiul legal al pretenţiilor, comunicarea actelor doveditoare, astfel că aprecierea primei instanţe în sensul neefectuării procedurii prealabile a concilierii directe este întemeiată.

în consecinţă, având în vedere considerentele arătate, Curtea a respins recursul ca nefondat.