Citaţie. înmânare. Termen. Nerespectare. Nulitate


Potrivit dispoziţiilor art. 89 alin. 1 din Codul de procedură civilă, citaţia va fi înmânată părţii cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată, în pricinile urgente, termenul putând fi şi mai scurt, după aprecierea instanţei.

Nerespectarea acestei norme procesuale atrage sancţiunea nulităţii, expres prevăzută de legiuitor, sancţiune care operează fără a fi necesar ca partea neregulat citată şi care, fiind judecată în lipsă, a pierdut procesul să facă dovada vătămării.

Textul arătat nu face nici o distincţie între citaţia emisă pentru primul termen sau pentru termenele următoare fixate în cursul judecăţii.

Totodată, trebuie avute în vedere şi prevederile art. 1141 alin. 3 din Codul de procedură civilă, care instituie regula că, pentru primul termen de judecată, citaţia trebuie dată pârâtului astfel încât acesta să aibă la dispoziţie cel puţin 15 zile pentru a-şi pregăti apărarea, respectiv 5 zile în pricinile urgente.

(Decizia nr. 1010 din 28 iunie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin Sentinţa civilă nr. 9101 din 16.11.2001, Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială a admis acţiunea formulată de reclamanta S.C. “O.” S.A. şi a obligat pârâta S.C. “R.” S.A. să predea reclamantei balanţele de verificare privind activitatea desfăşurată în comun, în baza Contractului de asociere nr. 124/1998, încheiat între părţi, cu plata unor daune cominatorii pe zi de întârziere.

împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta, solicitând modificarea hotărârii şi, pe fond, respingerea cererii.

Recurenta a arătat că, la termenul din 09.11.2001, când instanţa a rămas în pronunţare, pârâta nu a fost legal citată, întrucât citaţia nu a fost înmânată părţii cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată, aşa cum prevede art. 89 din Codul de procedură civilă, susţinând totodată şi că dreptul material la acţiune al reclamantei este prescris.

Examinând hotărârea atacată, prin prisma criticii formulate, Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 89 din Codul de procedură civilă, citaţia, sub pedeapsa nulităţii, va fi înmânată părţii cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată.

Citaţia a fost înmânată pârâtei la 05.11.2001 pentru termenul de judecată din 09.11.2001, deci cu încălcarea dispoziţiilor sus-citate, în cauză nefiind aplicabile dispoziţiile art. 89 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Faţă de temeinicia acestei critici, apare ca irelevantă analiza celui de al doilea motiv de recurs.

în consecinţă, constatând întemeiată critica recurentei, Curtea a admis recursul declarat în conformitate cu dispoziţiile art. 312 alin. 5 din Codul de procedură civilă, raportat la art. 304 pct. 5 din şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe care urmează a analiza şi excepţia prescrierii dreptului material la acţiune al reclamantului.