Clauza penala. Aplicabilitate. Conditii Contracte


Codul civil, art. 969, art. 970, art. 1066

Întrucât reclamantul nu a prezentat, nu a invocat si, mai ales nu a dovedit ca pârâta si-a îndeplinit necorespunzator o anumita obligatie contractuala pentru ca aceasta sa datoreze penalitati de întârziere, ci dimpotriva, împrejurarile constatate de expertul tehnic judiciar conduc la concluzia ferma ca pârâta si-a îndeplinit toate obligatiile contractuale, clauza penala nu poate fi valorificata

(Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V a Comerciala decizia comerciala nr. 20/18.01.2010)

Prin sentinta comerciala nr. 658 din 29.09.2009 pronuntata de Tribunalul Ialomita – Sectia Civila în dosarul nr. 3130/98/2008 s-a dispus respingerea ca nefondata, a cererii formulata de reclamantul PS împotriva pârâtei SC C SRL, prin care se solicita obligarea acestuia la plata sumei de 472.728,66 lei reprezentând penalitati de întârziere calculate conform clauzelor contractuale pâna la punerea în functiune a obiectivului “statie de epurare ape uzate”.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, Tribunalul a retinut ca între parti, s-a încheiat contractul de lucrari F2 3096/30.04.2004 pentru executarea lucrarii “Statie de epurare ape uzate, gospodarie agrozootehnica”, pe o durata de 10 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrarilor (7.07.2004). Ulterior, termenul de executie a fost decalat de mai multe ori datorita, pe de o parte conditiilor meteo nefavorabile (ploi, inundatii, înghet) care au împiedicat accesul în santier, iar pe de alta parte, imposibilitatea asigurarii echipamentului pentru instalatia complexa “Bazin aerare” catre executant de la SC C. BISTRITA- deoarece aceasta din urma a pierdut licenta pentru distribuirea acestor echipamente.

Ca atare, retine tribunalul, prin raportul justificat de întârziere, pârâta înstiinteaza despre acest lucru, gaseste între timp un alt furnizor de echipamente si împreuna cu proiectantul lucrarii întocmesc Dispozitia de santier de unde rezulta ca se va întocmi si pune în executie un nou proiect numai pentru treptele biologice 1,2 de catre SC I.G.U.T SRL BRASOV, care împreuna cu SC A BAIA MARE (furnizorul de echipament automatizare declarat la ofertare) va pune în functiune toata instalatia tehnologica, inclusiv automatizarea.

Finalizarea lucrarilor este comunicata de pârâta, care solicita convocarea comisiei de receptie. La data de 14.12.2005 este încheiat procesul – verbal la terminarea lucrarilor nr. F2 6326/14.12.2005 cu propunerea comisiei de receptie de admitere a receptiei, cu mentiunea ca probele tehnologice în vederea punerii în functiune se vor executa ulterior, în conditii optime de temperatura, epurarea apelor uzate fiind rezultatul unui proces biologic, initiindu-se în conditii optime de temperatura mai mari de 15oC pe o perioada de timp de minim 20 de zile.

Receptia se amâna de mai multe ori, beneficiarul lucrarii apreciind ca lucrarea nu corespunde cerintelor impuse de documentatia tehnica în sensul ca nu functioneaza la capacitatea proiectata, cea de cca 100 mc /24 ore si nu functioneaza automatizat, adica senzorul de turbiditate nu comanda deschiderea electrovanei pentru evacuarea namolului la o anumita valoare a turbiditatii.

Ca atare, reclamantul solicita aplicarea articolului 23.1 din contract în sensul ca în cazul în care, din vina sa exclusiva executantul nu reuseste sa-si îndeplineasca obligatiile asumate prin contract achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,06% pe zi de întârziere din pretul contractului.

Pe parcursul judecarii cauzei s-a administrat proba cu expertiza tehnica din care a rezultat ca lucrarile executate de antreprenor corespund documentatiei tehnice, în constatarile comisiei de receptie care au împiedicat punerea în functiune a obiectivului sunt nejustificate si nu pot fi imputate antreprenorului.

De aceea, tribunalul a apreciat ca din probele administrate nu a rezultat ca pârâta are vreo culpa pentru faptul ca statia de epurare nu lucreaza la parametrii proiectati de 100 mc/24 h.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul, ce a fost înregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a V a Comerciala .

În motivarea apelului se arata ca solutia primei instante este netemeinica si nelegala deoarece potrivit articolului 7 punctul 7.1. alineat 1 din contractul dintre parti” executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile declarate de acesta în contract, va corespunde reglementarilor tehnice în vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate în contract”.

Pârâta nu a adus la cunostinta reclamantei pe parcursul derularii contractului, ca ar exista vreun neajuns al proiectului tehnic întocmit de SC A SRL si nici al celui ales de aceasta care s-o împiedice sa realizeze lucrarea în perioada ofertata cu prilejul licitatiei si parametrii proiectati.

Mai mult, sustine apelanta, intimata -pârâta a procedat la o modificare a proiectului initial impusa de achizitionarea de noi echipamente, iar potrivit articolului 122 alineat 3 din contractul de lucrari care prevede ca executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el, dar daca o parte a lucrarilor a fost proiectata de acesta, el va fi responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

Fata de proiectul de baza, mai precizeaza apelantul, treapta biologica a procesului de epurare a fost exceptata conform proiectului tehnic si detaliilor de executie impuse de furnizorul tehnologiei de epurare biologica cu aerare Stalhlermatic( IGUT Brasov).

În urma analizelor efectuate la apa rezultata din statia de epurare s-a constatat ca aceasta nu are calitatile impuse de proiectul initial, treptele biologice, reproiectate functionând doar la un debit mai mic astfel fiind determinata prezenta principalilor indicatori poluanti (materii în suspensie, CB05+substante organice,N-azot).

Referitor la cele retinute de prima instanta în sensul ca reclamanta nu a precizat punctual în ce consta culpa pârâtei, apelanta precizeaza ca:

a)intimata si-a asumat responsabilitatea executarii si punerii în functiune a acestei lucrari;

b)a pus în opera un proiect asupra caruia nu a avut obiectiuni de nici o natura si

c)intervine asupra proiectului general prin reproiectarea unei parti a fluxului tehnologic.

Apelanta considera ca antreprenorul nu a reusit sa execute lucrarea contractanta. Nu este în obligatia sa sa individualizeze eventuala greseala a pârâtei, ci era obligatia pârâtei sa daca sa functioneze lucrarea la parametrii proiectati.

În drept apelanta invoca articolele 282-298 Cod procedura civila.

Analizând sentinta apelata prin prisma criticilor invocate de apelanta, a probelor administrate în cauza si a dispozitiilor legale aplicabile, Curtea a apreciat ca apelul este nefondat si a fost respins ca atare, pentru urmatoarele considerente:

Asa cum corect a retinut si tribunal, pretentia reclamantei de a se dispune obligarea pârâtei la plata unor penalitati de întârziere este neîntemeiata, deoarece reclamanta nu a facut dovada ca pârâta nu si-a îndeplinit în mod culpabil vreuna din obligatiile asumate prin contractul dedus judecatii.

Potrivit articolului 1066 din Codul civil “Clauza penala este aceea prin care o persoana, spre a da asigurari pentru executarea unei obligatii, se leaga a da un lucru în caz de neexecutare din parte-i”.

Reclamantul pretinde obligarea pârâtei la plata de penalitati de întârziere ce au fost calculate începând cu data de 10.05.2007, însa nu a aratat expres care anume obligatie contractuala a fost executata necorespunzator sau neexecutata si de ce de la acea data.

Se observa din motivele de apel ca apelantul reclamant s-a rezumat în criticile sale la a reitera sustineri de fapt si dispozitii contractuale fara a explica în calea de atac (macar), modul cum un anumit comportament concret al pârâtei a fost interpretat gresit de prima instanta sau ce anume i se imputa pârâtei în ce priveste modul de a contractului.

De pilda, apelantul, criticând sentinta apelata precizeaza ca obligatiile încalcate sau executate necorespunzator de pârâta sunt: “intimata si-a asumat responsabilitatea executarii si punerii în functiune a acestei lucrari” (i). Cu privire la aceasta însa în procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor (fila 14 din dosarul Tribunalului ) se mentioneaza: “Lucrarile au fost executate conform proiectului tehnic de executie si autorizatiei de construire” (articolul 6). Mai mult, conform raportului de expertiza tehnica efectuat în cauza : “statia de epurare functioneaza automatizat conform proiectului” (fila 168 din dosarul Tribunalului) si “Obligatiile asumate de antreprenor au fost executate potrivit documentatiei tehnice” .

De asemenea, apelantul mai sustine ca “intimata a pus în opera un proiect asupra caruia nu a avut obiectiuni de nici o natura” (ii), împrejurare care nu are relevanta deoarece pârâta a executat ceea ce si-a asumat fata de reclamant, neavând relatii contractuale cu proiectantul. Cu alte cuvinte, pârâta în activitatea sa comerciala având drept scop obtinerea unui profit, nu avea caderea sa faca obiectiuni cu privire la un proiect ales de beneficiar (de reclamant) deoarece în acest caz nu ar mai fi fost interesata sa participe la licitatie si sa execute contra cost o lucrare profitabila. De aceea, calitatea îndoielnica a proiectului care ar putea fi cauza nefunctionarii la parametrii doriti de reclamant, nu poate fi imputabila pârâtei, ci altui partener contractual al reclamantului, fata de care pârâta este un tert.

În ce priveste sustinerea potrivit cu care pârâta ar fi intervenit asupra proiectului general prin reproiectarea unei parti a fluxului tehnologic, aceasta nu conduce nicidecum în mod automat la atragerea unei raspunderi contractuale respectiv incidenta clauzei penale deoarece nu s-a demonstrat prin probele administrate ca o atare modificare a condus la nefunctionarea statiei sau la functionarea defectuoasa a acesteia.

Curtea constata ca apelantul reclamant nu a prezentat, nu a invocat si, mai ales nu a dovedit ca pârâta si-a îndeplinit necorespunzator o anumita obligatie contractuala pentru ca aceasta sa datoreze penalitati de întârziere. Împrejurarile constatate de expertul tehnic judiciar conduc dimpotriva la concluzia ferma ca pârâta si-a îndeplinit toate obligatiile contractuale, respectând întocmai documentatia tehnica din proiectil care nu apartine pârâtei ( a se vedea raportul de expertiza din dosarul Tribunalului).

În raport cu aceasta expertiza, Curtea apreciaza ca nu au fost administrate probe cu caracter tehnic din care sa rezulte contrariul, asa cum afirma apelanta, astfel ca sustinerile sale vagi, neclare, nu vor putea fi retinute ca si critici fondate ale sentintei apelate.

Ca atare, Curtea în temeiul articolului 296 din Codul de procedura civila, raportat la articolul 969 Cod civil, la articolul 970 Cod civil, la articolul 1066 din Codul civil, a respins apelul ca nefondat ( E.R.).