Comercial: Acţiune în restituirea sprijinului financiar acordat în temeiul dispoz. oug nr. 123/2006. Compensarea sumei pretinse cu soldul tva îndreptăţit a fi recuperat de la stat


Deliberând asupra recursului de faţă, constată :

1.) – Obiectul acţiunii

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Rm. Sărat sub nr.1373/287/2011 din 18.04.2011 , reclamanta Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Buzău a chemat în judecată pe pârâta SC ,,A” SRL/ Bălăceanu , judeţul Buzău , solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 31.116 lei reprezentând sprijin financiar acordat în baza OUG nr.123/2006, actualizată cu majorările şi penalizările  de întârziere calculate în conformitate cu dispoziţiile OUG nr.92/2003.

2.) – Motivarea acţiunii

2.1.) – În fapt, reclamanta a susţinut că urmare cererii pârâtei înregistrată sub nbr.14619/2.09.2009, s-a acordat acesteia suma de 31.116 lei cu titlu de sprijin financiar pentru producţia de plante medicinale şi aromatice şi valorificarea acesteia, apreciindu-se că sunt îndeplinite cerinţele art.2 din Anexa K la Ordinul MAPDR  nr.850/2006 . Ulterior , s-a constat , însă , că la data depunerii cererii , pârâta avea datorii bugetare restante , aspect de natură să conducă la  restituirea sumei de ca fiind încasată necuvenit .

2.2.) – În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. OUG nr.123/2006 , Ordinul MAPDR nr.850/2006 şi art.1079 – 1081 Cod civil.

3.) – Întâmpinarea

Pârâta a formulat întâmpinare conform prevederilor art.115 – 118 Cod procedură civilă , solicitând respingerea acţiunii ca  neîntemeiată , întrucât la data înregistrării cererii nu avea datorii la bugetul de stat , conform ordinului de plată nr.63/31.08.2009 şi certificatului de atestare fiscală nr.2974/08.09.2009 ( fila 28).

4.) – Probe

În sprijinul susţinerilor formulate prin cererea introductivă  şi prin întâmpinare , părţile în proces au depus la dosar înscrisuri ( filele 6 – 21 , 29 – 31).

5.) – Soluţia instanţei fondului

5.1.) – Prin sentinţa nr.2276 din 6.10.2011 pronunţată de Judecătoria Râmnicu Sărat s-a respins acţiunea ca neîntemeiată .

5.2.) – Pentru a hotărî astfel , instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că pârâta , în calitate de agent economic , a beneficiat în mod corect de sprijinul financiar în sumă de 31.116 lei acordat pentru cultivarea plantelor medicinale , în condiţiile în care la data înregistrării cererii nr.14619 din 2.09.2009 întrunea cumulativ cerinţele art.2 din Anexa K la Ordinul MAPDR nr.850/2006, inclusiv sub aspectul lipsei datoriilor la bugetul de stat şi bugetul local.

6.) – Recursul

6.1.) – Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta în termen legal conforma rt.301 Cod procedură civilă , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art.303 .

6.2.) – În expunerea motivelor de recurs, reclamanta a invocat adresa nr.14920 din 10.11.2011 prin care Administra Finanţelor Publice a municipiului Râmnicu Sărat  certifică existenţa unei obligaţii fiscale în sarcina pârâtei, la data de 2.09.2009, în sumă de 143 lei reprezentând impozit pe veniturile din salarii.

6.3.) – Prin întâmpinarea depusă la filele 11 – 12 dosar, pârâta a solicitat motivat respingerea recursului ca neîntemeiat.

7.) – Analiză . Constatări

Examinând sentinţa atacată în raport de actele şi lucrările dosarului , de prevederile legale incidente cauzei , de criticile formulate  precum şi din oficiu conform art.304? Cod procedură civilă , tribunalul constată că recursul declarat este neîntemeiat.

În acest sens , se are în vedere:

7.1.) – În baza probatoriului administrat , instanţa fondului a reţinut în mod just şi motivat că pârâta , în calitate de agent economic , a beneficiat în mod legal de sprijinul financiar în sumă de 31.116 lei acordat pentru cultivarea plantelor medicinale , în condiţiile în care la data înregistrării cererii nr.14619 din 2.09.2009 întrunea cumulativ cerinţele art.2 din Anexa K la Ordinul MAPDR nr.850/2006, inclusiv sub aspectul lipsei datoriilor la bugetul de stat şi bugetul local.

7.2.) – Hotărând astfel , instanţa fondului a avut în vedere adresa înregistrată la dosar la 5.10.2011 , fila 45 , prin care Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Râmnicu Sărat  confirmă că societatea pârâtă nu figurează cu datorii la bugetul de stat şi local la data de 2.09.2009.

7.3.) – De necontestat , ulterior pronunţării sentinţei atacate , pe fondul investigaţiilor efectuate de către reclamantă , Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Râmnicu Sărat  face cunoscut cu adresa nr.14920 din 10.11.2011 că la data de 2.09.2009 , pârâta avea o datorie  la bugetul local de 143 lei , dar şi un sold TVA de recuperat de la stat  în sumă de 95.270 lei ( aspect reconfirmat , la cererea tribunalului  şi cu adresa nr.5614 din 23.03.2012 ( fila 33) .

7.4.) – Or , în contextul expus , în raport de situaţia financiară a societăţii pârâte , prin raportare la cele două datorii reciproce : 143 lei ( pârâta către stat ) şi respectiv 95.270 lei ( statul către pârâtă ) , tribunalul apreciază , fundamentat şi pe regula compensaţiei,  că sprijinul financiar acordat pârâtei  nu poate fi calificat drept necuvenit.

8.) – Soluţia tribunalului

Pentru considerentele expuse , apreciindu-se asupra legalităţii şi temeiniciei sentinţei atacate , sub motivarea reţinută în baza înscrisurilor noi depuse la dosar , s-a  respins recursul ca neîntemeiat , în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă.