Comercial: Acţiune în restituirea sprijinului financiar acordat sub incidenţa dispoziţiilor oug nr. 123/2006. Preexistenţa unor probatorii anterior introducerii acţiunii. Renunţarea la judecată


Deliberând asupra recursului de faţă, constată:

1.) – Obiectul plângerii

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr.9288/200/2011 din  2 .05.2011 reclamanta  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Buzău a chemat în judecată pe pârâtul T. Gh. solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat la plata sumei de 875 lei reprezentând sprijin financiar acordat sub formă de bonuri valorice , actualizată cu majorările şi penalităţile de întârziere calculate în conformitate cu dispoziţiile OUG  nr92/2003 privind  Codul de procedură fiscală, de la data întocmirii procesului verbal de recepţie şi restituire , până la data efectivă a plăţii.

2.) – Motivarea acţiunii

2.1.) – În fapt, reclamanta a susţinut că, deşi , în baza Ordinului MADR nr.687/2007 , urmare cererii înregistrată la Centrul Local Buzău sub nr.407/7.09.2007 , pârâtul a beneficiat de un sprijin financiar sub formă de bonuri valorice în valoare de 875 lei pentru înfiinţarea culturii grâului în toamna anului 2007 pe o suprafaţă de 1,75 ha , acesta nu a realizat şi nu a înfiinţat cultura respectivă , astfel cum rezultă din procesul verbal de recepţie şi restituire nr.407/15.06.2008,  datorând suma ce face obiectul acţiunii .

2.2) – În drept , reclamanta a invocat dispoziţiile OUG nr.123/2006 , ale Ordinului MADR nr. 850/2006 , ale Ordinului MADR  nr.687/2007 , precum şi ale art.1079 – 1081 din Codul civil .

3.) – Probe

În sprijinul acţiunii reclamanta a depus înscrisuri la filele 5-8 dosar.

4.) – Întâmpinarea

Legal citat , pârâtul nu a formulat întâmpinarea conform art.115 Cod procedură civilă, nu a solicitat administrarea de probe în apărare şi nici nu s-a înfăţişat în instanţă .

5.) – Soluţia instanţei fondului

5.1.) – Prin sentinţa nr.9555/21.11.2011 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis acţiunea ca întemeiată , pârâtul fiind obligat să plătească reclamantei suma de 875 lei reprezentând sprijin financiar acordat sub formă de bonuri valorice precum şi la plata penalităţilor datorate pentru creanţele bugetare conform OG nr.92/2003, de la data de 14.04.2009 până la achitarea integrală a debitului .

5.2.) – Hotărând astfel , instanţa fondului a reţinut în baza prevederilor OUG nr.123/2006 şi ale Ordinului MADR nr.687/2007 , că pârâtul datorează suma de bani acordată la care se adaugă şi penalităţile aferente , întrucât deşi, a beneficiat de sprijin financiar sub formă de bonuri valorice în valoare de 875 lei pentru înfiinţarea culturii grâului în toamna anului 2007 pe o suprafaţă de 1,75 ha , acesta nu a realizat şi nu a înfiinţat cultura respectivă , astfel cum rezultă din procesul verbal de recepţie şi restituire nr.407/15.06.2008.

6.) – Recursul

6.1.) – Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâtul în termen legal conform art.301 din Codul de procedură civilă, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse în scris la dosar în baza art.303.

6.2.) – În expunerea motivelor de recurs , pârâtul a invocat greşita admitere a acţiunii , în condiţiile în care nu datorează nici o sumă de bani reclamantei , urmare contestării debitului pretins , astfel cum rezultă din adresa nr.41679/30.08.2011, nedepusă însă la fond .

6.3.) – La primul termen de judecată fixat pentru soluţionarea recursului din 23.02.2010 intimata reclamantă a depus la dosar o cerere de renunţare la judecarea acţiunii introductive , înregistrată sub nr.2873/14.02.2012 invocând dispoziţiile art.246 alin.2 Cod procedură civilă .

7.) – Soluţia tribunalului

Având în vedere adresa nr.2873/14.02.2012 emisă de intimata reclamantă, depusă la fila 13 dosar recurs , în s-a modificat sentinţa atacată în sensul că în baza art.246 se va lua act de renunţarea reclamantei la judecarea acţiunii în pretenţii promovate .