Competenţă materială. Declinare. Recurs. Termen. Indicare greşită în cuprinsul hotărârii. Consecinţe


Potrivit art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă, dacă instanţa învestită cu soluţionarea unei pricini se declară necompetentă, împotriva hotărârii se poate exercita recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.

Declararea recursului peste termenul de 5 zile de la pronunţarea hotărârii, chiar dacă în cuprinsul acesteia s-a menţionat că hotărârea este supusă recursului în termen de 15 zile de la comunicare, face ca recursul să fie tardiv declarat, întrucât termenul de formulare a recursului, în situaţia declinării de competenţă, rezultă din lege.

(Decizia nr. 252 din 13 februarie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)
Prin Sentinţa civilă nr. 8234 din 26.10.2001, pronunţată în Dosarul nr. 7391/2001, Tribunalul Bucureşti- Secţia comercială a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat în favoarea Curţii de Apel Bucureşti competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamanta S.C. “C.” S.R.L., în contradictoriu cu pârâtele A.V.A.B. şi S.C. “A.” S.R.L., având ca obiect constatarea nulităţii absolute a Procesului-verbal de licitaţie nr. 24 din 29.01.2001.

împotriva acestei sentinţe, la data de 5.12.2001, data poştei, menţionată pe plicul de expediere, a declarat recurs, legal timbrat şi motivat, reclamanta S.C. “C.” S.R.L.

Anterior examinării cererii de recurs, prin prisma motivelor invocate, Curtea a verificat data depunerii acesteia, constatând că a fost înregistrată după expirarea termenului legal.

Astfel, potrivit art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă, dacă instanţa se declară necompetentă, împotriva hotărârii se poate exercita recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.

Este adevărat că în cuprinsul sentinţei civile recurate se menţionează că aceasta este supusă recursului în 15 zile de la comunicare, însă termenul rezultă din lege, în sentinţă eronat indicându-se termenul respectiv.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 158 coroborat cu art. 103 şi art. 101 din Codul de procedură civilă, Curtea a respins recursul ca tardiv declarat. Pe cale de consecinţă, a constatat că îi aparţine competenţa de soluţionare a cauzei declinate prin sentinţa civilă recurată şi s-a format dosar separat.