Conciliere directă prealabilă. Efectuarea procedurii numai faţă de sucursală. Consecinţe


Faptul că procedura de conciliere prealabilă a fost efectuată numai faţă de sucursala unei societăţi, iar ulterior a fost chemată în judecată doar societatea mamă, nu este de natură să asigure îndeplinirea acestei proceduri şi faţă de aceasta din urmă.

(Decizia nr. 1309 din 17 octombrie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)
Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, societatea de S.C. “A.” S.A. a chemat-o în judecată pe pârâtă, societatea de asigurare S.C. “I.” S.A., solicitând obligarea acesteia la plata unei sume reprezentând contravaloarea reparaţiilor efectuate la un autovehicul, indicele de inflaţie şi dobânda legală, cu cheltuieli de judecată.

Prin Sentinţa civilă nr. 7922 din 11.06.2002, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a Vl-a comercială, a fost respinsă acţiunea ca prematur introdusă, motivat de faptul că nu au fost depuse la dosar dovezile în sensul că reclamanta a efectuat procedura prealabilă prevăzută de art. 7201 din Codul de procedură civilă.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, învederând faptul că la dosarul cauzei a fost depusă dovada convocării la conciliere a pârâtei. Convocarea a fost înmânată sub semnătură de primire sucursalei Bucureşti a intimatei-pârâte, subunitate la care a fost depusă şi cererea de despăgubiri.

Curtea a constatat că recursul este nefondat.

Astfel, este adevărat că recurenta-reclamantă a convocat la conciliere pe pârâtă, însă această convocare a fost depusă efectiv la sucursala Bucureşti a societăţii pârâte, pe considerentul că aceasta din urmă gestionează asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de circulaţie.

în atare situaţie, recurenta avea posibilitatea de a alege între a chema în judecată numai sucursala Bucureşti a intimatei-pârâte, faţă de care procedura prealabilă a concilierii a fost îndeplinită, şi a efectua această procedură şi faţă de societatea mamă şi să le cheme pe ambele în judecată.

în consecinţă, în temeiul art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă, recursul a fost respins, ca nefondat.