Conciliere directă prealabilă. Mod de calcul


In conformitate cu prevederile art. 7201 alin. 5 din Codul de procedură civilă, înscrisul despre rezultatul concilierii ori, în cazul în care pârâtul nu a dat curs convocării stabilite prin alineatul 2 din acelaşi text, dovada că de la data primirii acestei convocări au trecut 30 de zile se anexează la cererea de chemare în judecată.

Pentru verificarea împlinirii intervalului de timp de 30 zile se va lua în calcul data primirii convocării, dovadă care poate fi efectuată prin mijloacele de comunicare arătate expres prin alineatul 2 al art. 7201 din Codul de procedură civilă, neavând relevanţă ziua fixată de reclamant pentru conciliere.

(Decizia nr. 1002 din 26 iunie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)
Prin cererea înregistrată la 24.08.2001 sub nr. 7468/2001 pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta Banca X a chemat-o în judecată pe pârâta S.C. “N.” S.R.L., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să se dispună obligarea acesteia la plata unei sume de bani, compusă din dobânzi neachitate şi cheltuieli de judecată.

Prin Sentinţa civilă nr. 1772 din 13.02.2002, pronunţată în Dosarul nr. 7468/2001, Tribunalul Bucureşti a admis excepţia prematurităţii cererii şi a respins acţiunea, instanţa apreciind că reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii procedurii de conciliere.

în speţă, nu s-a respectat termenul de 30 de zile stipulat de art. 7201 alin. 5 din Codul de procedură civilă.

împotriva acestei sentinţe, reclamanta a declarat recurs, prin unicul motiv invocat, fiind criticată soluţia instanţei de fond pentru greşita interpretare a dispoziţiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea a constatat că la dosarul de fond se află dovada convocării pârâtei, conţinând pretenţiile reclamantei şi temeiul acestora, fiind, de asemenea, anexată dovada de primire a convocării pentru data de 21.07.2001.

Potrivit art. 7201 alin. 5 din Codul de procedură civilă, termenul de 30 de zile se socoteşte de la data primirii convocării, şi nu de la data fixată pentru conciliere, cum în mod eronat a apreciat instanţa de fond.

Prin urmare, întrucât convocarea s-a făcut la 21.07.2001, iar acţiunea a fost introdusă la 24.08.2001, termenul stipulat în art. 7201 alin. 5 din a fost respectat.

Astfel fiind, în temeiul art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă şi art. 312 alin. 5 din Codul de procedură civilă a fost admis recursul formulat şi, în consecinţă, a fost casată hotărârea atacată, cauza fiind trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe.