Contestaţie act administrativ fiscal Acte ale autorităţilor publice


La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care.

Mersul dezbaterilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 12 mai 2010, când s-a amânat pronunţarea pe data de 19 mai 2010, apoi pe data de 26 mai 2010, apoi pe data de azi, încheieri ce fac parte din prezenta hotărâre.

T R I B U N A L U L

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 30.10.2009, sub nr. 2.513/102/2009, reclamantul XXXX XXXXX a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Mureş anularea Deciziei de impunere nr.249/15.07.2009 emisă de pârâtă.

În motivare, reclamantul a arătat în esenţă că, obligaţia de plată din decizia atacată fost stabilită având în vedere veniturilor sale din dividendele realizate la S.C. Izorep S.R.L. în sumă de 257.036 lei, în anul 2005, de care a beneficiat numai în anul 2006.

Reclamantul a mai arătat că, obligaţia de plată stabilită în baza Legii nr. 95/2006 a încălcat atât principiul constituţional al neretroactivităţii legii cât şi prevederile art. 257 alin. 2 lit. e din Legea nr. 95/2006.

În drept a invocat prevederile Legii nr. 554/2004, art. 15 alin. 2 din României, Legea nr. 95/2006 şi Codul de procedură civilă.

În probaţiune a depus la dosar următoarele înscrisuri: decizie de impunere nr.249/15.07.2009, situaţia contribuţiilor declarate, încasate şi restante şi a dobânzilor şi penalităţilor calculate, încasate şi restante, adresa nr.12.762 din 21.08.2009 emisă de Casa de Asigurări de Sănătate Mureş (f. 3-6)

Pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Mureş a formulat întâmpinare şi a solicitat respingerea cererii reclamantului .

În motivare, pârâta a arătat în esenţă că, susţinerile reclamantului sunt neîntemeiate iar forma precizată de reclamant a art. 257 din Legea nr. 95/2006 s-a modificat odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr.93/2008 însă relevant este textul legal sub forma în care era în vigoare în momentul naşterii creanţei respectiv anul 2006.

Pârâta a depus la dosar următoarele înscrisuri: declaraţia nr. 4822/25.05.2006, contestaţia nr. 12173/11.08.2009, răspuns la contestaţie nr. 12762/21.08.2009.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Decizia nr. 249/15.07.2009 emisă de pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Mureş s-a stabilit în sarcina reclamantului obligaţia de plată a sumei de 16.707 lei, cu titlu de contribuţie de 6,5% datorată la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 şi 18.719 lei, cu titlu de dobânzi.

Potrivit art. 215 din Legea nr. 95/2006, obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane pe bază de contract individual de muncă ori în baza unui statut special prevăzut de lege, precum şi persoanelor fizice, după caz.

Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii sunt obligate să depună lunar la casele de asigurări alese în mod liber de asiguraţi declaraţii nominale privind obligaţiile ce le revin faţă de fond şi dovada plăţii contribuţiilor.

Prevederile mai înainte menţionate se aplică şi persoanelor care exercită profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi independente.

Conform art. 259 alin. 4 din Legea nr. 95/2006, persoanele care nu sunt salariate, dar au obligaţia să îşi asigure sănătatea potrivit prevederilor prezentei legi, sunt obligate să comunice direct casei de asigurări alese veniturile, pe baza contractului de asigurare, în vederea stabilirii şi achitării contribuţiei de 6,5% .

Instanţa reţine că, reclamantul la data de 25.05.2006, a depus la Casa de Asigurări de Sănătate Mureş declaraţia privind obligaţiile de constituire şi plată la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate .

În urma depunerii declaraţiei mai înainte menţionate s-a născut raportul juridic fiscal în conţinutul căruia intră obligaţia de plată a reclamantului a contribuţiei de 6,5% datorată la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi s – a emis decizia atacată pentru suma totală de 35.426 lei.

Instanţa mai reţine că, susţinerea reclamantului în sensul că, prevederile Legii nr. 95/2006 s-au aplicat retroactiv nu este întemeiată întrucât la data de 25.05.2006, data naşterii raportului juridic fiscal, Legea nr. nr.95/2006 era în vigoare şi era aplicabilă raportului juridic născut între părţi. Nu are relevanţă data realizării veniturilor ci data depunerii declaraţiei, data când organul fiscal a luat cunoştinţă de veniturile realizate şi era în stare să calculeze contribuţia de 6,5% datorată la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, nu este întemeiată susţinerea reclamantului în sensul că, nu mai are obligaţia de a plăti contribuţia pentru realizarea de venituri din dividende întrucât prevederile art. 257 alin. 2 lit. f din Legea nr. 95/2006, la data de 25.05.2006, nu prevedeau derogări de la obligaţia de a plăti contribuţia pentru realizarea de venituri din dividende.

Faţă de cele arătate mai sus, instanţa va respinge cererea formulată de reclamant, ca fiind neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de reclamantul XXXX XXXXX, cu domiciliul în Tg. Mureş, str. Strâmbă, nr.11, jud. Mureş în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Mureş, cu sediul în Tg. Mureş, str. Aurel Filimon, nr.19, jud. Mureş, ca fiind neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi 28 Mai 2010