Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut de art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă. Condiţii


Potrivit dispoziţiilor art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare când procedura de citare a părţii pentru ziua când s-a judecat pricina nu a fost îndeplinită, conform cerinţelor legii, numai dacă acest motiv nu a putut fi invocat pe calea ordinară de atac.

(Decizia nr. 1700 din 4 decembrie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin Sentinţa civilă nr. 1599/2001 din 13.11.2001, Tribunalul Teleorman, prin judecătorul-sindic, a confirmat raportul final întocmit de lichidator, a respins cererea formulată de creditoarea “X”, privind autorizarea sa de a executa creanţele bugetare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996, pentru lipsa disponibilului bănesc rezultat din lichidări, a închis procedura de lichidare, a dispus dizolvarea S.C. “A.” S.A. Plopişor şi radierea societăţii din Registrul comerţului.

Prin Decizia nr. 569 din 12.04.2002, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a comercială a respins ca nefondate recursurile formulate de recurenţii F.F., D.G.F.P. Dolj şi C.J.P. Dolj şi a anulat ca netimbrat recursul declarat de recurentul S.D.
împotriva acestei decizii, la 24.05.2002, a formulat contestaţie în anulare contestatorul F.F., întemeiată pe dispoziţiile art. 317 alin. 1 şi art. 319 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

în motivarea contestaţiei, contestatorul a arătat că această decizie este o copie a Legii nr. 64/1995, a şi a Codului de procedură civilă, fără să arate ce a cerut prin recursul înaintat.

Curtea de Apel – Secţia a Vl-a comercială a constatat că cererea este nefondată.

Pentru a hotărî astfel, Curtea a reţinut următoarele:

Contestaţia a fost întemeiată în drept pe dispoziţia art. 317 alin. 1 şi 2, precum şi art. 319 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Potrivit art. 317 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă, “Hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare, pentru motivele arătate mai jos, numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului:

1. când procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii;

2. când hotărârea a fost dată de judecători cu călcarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă.

Cu toate acestea, contestaţia poate fi primită pentru motivele mai sus-arătate, în cazul când aceste motive au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanţa le-a respins pentru că aveau nevoie de verificări de fapt sau dacă recursul a fost respins fără ca el să fi fost judecat în fond.”

De asemenea, în conformitate cu art. 319 alin. 2 din Codul de procedură civilă, “Contestaţia se poate face înainte de începerea executării şi în tot timpul ei, până la săvârşirea ultimului act de executare. împotriva hotărârilor irevocabile care nu se aduc la îndeplinire pe cale de silită, contestaţia poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas irevocabilă.”

Contestatorul susţine că decizia contestată nu reţine ce a solicitat prin recurs şi că este o copie a Legii nr. 64/1995, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă. Prin contestaţie acesta a mai solicitat ca lichidatorii să fie chemaţi la interogatoriu şi să se prezinte o situaţie a utilajelor şi clădirilor vândute.

Faţă de temeiurile de drept invocate şi în raport cu motivarea în fapt a contestaţiei s-a reţinut că în speţă nu sunt îndeplinite cerinţele art. 317 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă.