Contestatie la executare art. 712 Cod Procedura Civila


Prin contestatia la executare promovata, contestatoarea C.S. a solicitat instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa oblige intimata INVESTCAPITAL LTD la la restituirea sumelor indisponibilizate prin infiintarea popririi, in temeiul art. 723 CPC ca urmare a constatarii împlinirii termenului de prescripție a executării silite, ce face obiectul dosarului  executional nr.1236/2022 al  BEJ G. C., cu consecinta anularii tuturor procedurilor de executare silită prezente si viitoare demarate împotriva subsemnatei, precum si anularea executarii silite insesi, ca urmare a constatarii  implinirii termenului de prescriptie ,

In fapt, intre contestatoare si ING  a fost incheiat contractul de credit nr. 1679847/02.04.2014. Creditul a fost acordat pentru o perioada de 60 luni ( 5 ani) cu scadenta la data de 02.04.2019.

La data de 01.09.2022 executorul judecatoresc emite actele de executare silita, pe care le comunica in data de 05.09.2022.

În acest sens au fost menționate următoarele:

În baza art. 706 NCPC, ținând cont de faptul că procedurile de executare silită au fost demarate în anul 2022, dreptul de a cere executarea silită s-a prescris întrucât au trecut mai mult de 3 ani  de la data la care  creditoarei i s-a nascut acest drept. Data la care s-a născut dreptul de a cere executarea silită este data la care debitoarea contstatoare nu a mai achitat ratele aferente contractului de imprumut, respectiv, data la care contractul de credit a ajuns la scadenta, in cazul de fata fiind aplicabila  nasterea dreptului de a executa silit creanta de la data impliirii termenului de rambursare, respectiv, 02.04.2019.

Tehnic aplicand  regula calcularii termenului de prescriptie extinctiva, este necesar a ne raporta la datele de referinta ale nasterii raporturilor juridice dintre contestatoare si  Banca.

Astfel, este pretinsa creanta ce izvoraste dintr-un imprumut eliberat si consumat in 02.04.2014, care devine scadent in data de 02.04.2019 si pentru care s-a inceput procedura executarii silite in data de 01.08.2022 ( data inregistrarii cererii de executare silita la biroul executoriului judecatoresc) , fara ca intre aceste intervale de timp – intre data scadentei creditului si data demaratarii pocedurii executarii silite sa intervina vreo cauza care sa intrerupa cursul prescriptiei.

De asemenea, in ceea ce privește creanta contestatoarei, niciuna dintre condițiile de suspendare sau întrerupere a cursului prescripției  nu se aplică, in conditiile prevazute de dispozitiile art.708, respectiv, 709 NCPC.  Aceasta, nu si-a sustras veniturile şi bunurile de la urmărire, nu a îndeplinit, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, niciun  act voluntar de executare a obligaţiei prevăzută în titlul executoriu.

Totodata, nici condiția de repunere în termen  nu se aplică ( art.710 NCPC), întrucât creditorul nu a fost împiedicat să ceară executarea silita inauntrul termenului de prescriptie.

Ca o consecinta a implinirii termenului de prescriptie, conform dispozitiilor art. 707,alin.2 CPC, prescriptia stinge dreptul de a obtine executarea silita si orice tiltu executoriu isi pierde puterea executorie.

In art. 706 Cod Procedura Civila termenul de prescripţie este prezentat dupa cum urmeaza – (1)Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani. (2) Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.

Trebuie sa avem in vedere ca termenul general este de 3 ani, mai exact daca societatea de creditare nu incepe procedura de recuperare a sumelor de bani in termen de 3 ani de la ultima plata efectuata sau de la data scadentei creditului, atunci creditul, cel cu executare succesiva, este prescris.

Momentul în care se sfârşeşte termenul de prescripţie se determină potrivit regulilor de calcul al termenelor procedurale prevăzute de art. 181 C. proc. civ.; astfel, termenele pe zile se calculează pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început să curgă, nici ziua când s-a sfârşit termenul; termenele pe ani, luni sau săptămâni se sfârşesc în ziua anului, lunii sau săptămânii corespunzătoare zilei de plecare; termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfârşeşte într-o lună care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din urmă a lunii; termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat, se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

Astfel stand lucrurile, contestatoarea a solicitat ca instanta sa constate ca, prin implinirea termenului de presciptie titlul executoriu isi pierde puterea executorie, sanctiune ce este opozabila oricarui creditor ce ar pretinde executarea acestuia.

In cauza data a invederat urmatoarele:

 SCENARIU AL IMPLINIRII TERMENULUI DE PRESCRIPTIE

  • s-a acordat in data de 02.04.2014.
  • Contractul de imprumut a ajuns la scadenta in data de 02.04.2014, astfel ca de la aceasta data incepe sa curga termenul de prescriptie al dreptului material la actiune- dreptul creditorului de a cere executarea silita- termen care s-a implinit in data de 02.04.2022.
  • De la data implinirii prescriptiei si pana la data declansarii executarii silite creditorul a mai lasat sa treaca o perioada de  4 luni, formuland cererea de executare silita in data de 01.08.2022 astfel ca, la momentul executarii silite creanta este prescrisa de 4 luni.

Cererea de executare silita s-a inregistrat la biroul executorului silit in data de 01.08.2022, deci, dupa  4 luni de la implinirea termenului de prescriptie.

Fata de aceste precizari a solicitat sa se constatate implinit termenul de prescriptie al dreptului de a executa silit creanta.

Prin sentinta civila nr. 5609/2022  pronuntata in data de 08.12.2022, ramasa definitiva prin neapelare, Judecatoria G. s-a pronuntat in sensul: Admite contestaţia la executare formulată de contestator C. S. în contradictoriu cu intimat INVESTCAPITAL LTD PRIN KRUK ROMANIA. Anulează toate actele de executare silită întreprinse faţă de contestator în dosarul de executare nr. 1237/2022 aflat pe rolul BEJ G.C. Dispune întoarcerea tuturor sumelor de bani ce au fost retinute prin poprire. Admite cererea contestatorului de acordarea a cheltuielilor de judecată.