Contestaţie la tabelul obligaţiilor debitoarei Faliment


Dosar nr 42020/3/2008

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA A VII-A COMERCIALA

SENTINTA COMERCIALA NR 5312

ŞEDINTA PUBLICA DE LA 07.09.2010

Tribunalul constituit din

PREŞEDINTE – JUDECATOR SINDIC — SCUTELNICU OANA

GREFIER — DELCEA AURELIA

Pe rol fiind soluţionarea cauzei comerciale, având ca obiect cererea intemeiata pe dispozitiile legii 85/2006 privind procedura insolventei formulata de creditoarea NCC in contradictoriu cu debitoarea DHCP

Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta publica din data de 03.09.2010, cand instanta, pentru a da posibilitatea creditoarei CI sa depuna la dosar dovada timbrarii contestatiei cu taxa judiciara de timbru in suma de 120 lei si timbru judiciar de 0,3 lei, a amanat pronuntarea la 07.09.2010, cand a hotarat urmatoarele :

TRIBUNALUL

La data de 19.02.2010 creditorul CI a expediat prin servicul postal cererea de inscriere la tabelul obligatiilor societatii DHCP pentru creanta in cuantum de 636 798,24 eur reprezentand penalitati de intarziere calculate pana la data de 27.11.2009.

Drept temei al creantei a fost invocat contractul de lucrari perfectat la data de 23.04.2008 intre creditoare ,in calitate de beneficiar si debitoare in calitate de executant.

In sustinerea declaratiei de creanta s-a aratat ca ,societatea debitoare nu a executat corespunzator si la termen lucrarile ce au format obiectul conventiei partilor ,astfel ca au devenit incidente prev.3, sub aspectul aplicarii penalitatilor de intarziere de 2,3 la mie pe fiecare zi de intarziere de la data 23.06.2008 si pana la data de 27.11.2009.S-a mai aratat ca, societatea debitoare DHCP a efectuat in mod sporadic lucrarile ,iar la data de 9.12.2008,cand a fost semnat ultimul deviz de lucrari, executantul a parasit santierul si nu a mai efectuat nicio lucrare.

A apreciat creditorul ca suma la care se impun a fi calculate penalitatile de intarziere este de 530 400,54 euro ,care reprezinta contravaloarea lucrarilor ce nu au fost executate la termen .

Lichidatorul judiciar nu a dispus inscrierea la masa credala a creantei societatii creditoare apreciind declaratia de creanta formulata tardiv.Notificarea masurii neinscriererii a fost transmisa la data de 13.03.2010,conform art.72 alin.4 din legea insolventei ,fiind primita de societatea creditoare la data de 17.03.2010.

La data de 24.03.2010 prin serviciul postal a fost transmisa contestatia formulata de creditoarea CI la masura neinscriererii creantei .

In sustinerea contestatiei s-a aratat in esenta ca,lichidatorul judiciar nu a notificat cu respectarea prevederile legale faptul ca societatea debitoare se afla in insolventa ,in conditiile in care avea cunostinta de conventia partilor.Astfel,s-a aratat ca la data de 29.01.2010 a fost primita o notificare din partea S.C.P. TA in vederea concilierii directe pentru suma de 1010 235,85 lei reprezentand garantii la contractul din data de 23.04.2008.Ulterior,concilierii directe a fost formulata declaratie de crenta si societatea CI pentru contravaloarea penalitatilor de intarziere ,insa lichidatorul judiciar a respins declaratia de creanta ca fiind tardiv formulata.

Referitor la contestatia formulata , lichidatorul judiciar a apreciat ca aceasta este formulata tardiv fata de disp.art.21 alin.3 din legea insolventei.

Analizand actele si lucrarile dosarului ,instanta in conformitate cu prevedrile art.137 C.pr.civ,urmeaza sa se pronunte cu prioritate asupra exceptiei tardivitatii .

Se apreciaza neintemeiata exceptia tardivitatii ,avand in vedere ca fata de motivarea in fapt si scopul vizat de catre creditor prin formularea contestatiei ,in cauza nu este aplicabil textul de lege invocat de catre lichidator , care se refera la contestatia ce are ca obiect masurile dispune de catre lichidator ,ce vizeaza modalitatea de indeplinire a atributiilor in cadrul procedurii insolventei. Prin urmare,se apreciaza a fi incidente prev. art.73 si urm.din legea insolventei, pentru contestatiile ce vizeaza modalitatea de intocmire a tabelului obligatiilor societatii debitoare.

Retinand asadar ca nu este aplicabil termenul de 5 zile,dar nici disp. art.21 din Legea cu nr. 85/2006,instanta va respinge ca neintemeiata exceptia tardivitatii.

In ce priveste fondul contestatiei se retin urmatoarele:

Prin sentinta comerciala cu nr.2477 din data de 8.05.2009 s-a deschis procedura generala a insolventei impotriva debitoarei DHCP ,instanta stabilind termen limita de depunere a cererii de admitere a creantelor la data de 8.07.2009.Prin urmare,pentru creantele nascute anterior deschiderii procedurii si nu in perioada de observatie,potrivit art.41 alin.1 vor fi calculate penalitati de intarziere pana la data deschiderii procedurii insolventei,care in speta este 8.05.2009 si nu 27.11.2009 –ce corespunde cu alta etapa procedurala respectiv intrarea in faliment a societatii debitoare .

Referitor la creanta invocata de catre CI ,se impun a fi verificate de catre instanta cerintele de publicitate impuse de art.7 din Legea insolventei , atat in ce priveste hotararea judecatoreasca de deschidere a procedurii insolventei impotriva debitorului-respectiv a sentinta comerciala cu nr. 2477 din data de 8.05.2009 , si implicit a termenului limita pentru formularea declaratiilor de creanta .

Se apreciaza ca ,in speta nu poate fi retinuta sanctiunea decaderii prev. expres de catre art.76 din Legea cu nr. 85/2006 din dreptul de inregistrare a cererii de admitere a creantei ,deoarece nu au fost respectate insasi dispozitiile art.7 din Legea insolventei in conditiile in care din documentele contabile ale societatii debitoare reiesea faptul ca au avut loc raporturi contractuale cu societatea CI .Pe de alta parte ,se retine ca la intocmirea tabelului obligatiilor societatii debitoare ,lichidatorul a procedat si la inscrierea altor creante ce au fost formulate peste termenul fixat initial pentru data de 8.07.2009.

Pentru aceste considerente, se concluzioneaza in sensul ca nu poate fi aplicata sanctiunea decaderii din dreptul de a formula declaratia de creanta.

Referitor la creanta ce se solicita a fi inscrisa la masa credala,instanta constata ca nu a fost contestat faptul ca lucrarile nu au fost executate coresspunzator,astfel ca au devenit incidente prev.3, sub aspectul aplicarii penalitatilor de intarziere de 2,3 la mie pe fiecare zi de intarziere de la data 23.06.2008 si pana la data de 8.05.2009.

Apreciind insa caracterul imperativ al disp.art.41 alin.1 din legea insolventei ,ce sanctioneaza cu nulitatea absoluta adaugarea,calcularea de accesorii dupa data deschiderii procedurii ,instanta constata ca in mod nelegal societatea creditoare a perceput penalitati pana la data de 27.11.2009.Asadar,potrivit textului de lege anterior enuntat si raportat la data de 8.05.2009 ,ce constituie termenul limita pana la care puteau fi calculate penalitatile ,instanta va dispune inscrierea la masa credala pentru cele 322 zile de intarziere a creantei de 393 568,2 eur.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge ca neintemeiata exceptia tardivitatii formularii contestatiei .

Admite in parte contestatia formulata de creditorul CI cu sediul in Bucureşti, la tabelul obligatiilor societatii debitoare DHCP cu sediul in Bucureşti, intocmit de lichidatorul judiciar SCP TA.

Dispune in sarcina lichidatorului judiciar obligatia inscrierii creantei in cuantum de 393.568,2 euro in favoarea creditorului CI.

Termen in vederea continuarii procedurii 10.12.2010

Cu recurs in 7 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi 07.09.2010.

PRESEDINTEGREFIER

Red OS

3 ex/ 10.09.2010