Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni. Gaj. înregistrare în registrul acţionarilor societăţii. Plată parţială. Consecinţe


Plata parţială a acţiunilor nu presupune stingerea obligaţiei înregistrării gajului la registrul acţionarilor societăţii, întrucât această garanţie, potrivit convenţiei părţilor, s-a constituit avându-se în vedere plata integrală a acţiunilor, iar, pe de altă parte, gajul, ca măsură de garanţie, este indivizibil, stingându-se odată cu plata integrală a acţiunilor din contractul de vânzare-cumpărare.

(Decizia nr. 246 din 13 februarie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin cererea înregistrată în data de 15.06.2001 la Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, reclamanta A.P.A.P.S. a chemat-o în judecată pe pârâta Asociaţia P.A.S. “T.”, solicitând să se dispună obligarea pârâtei la înregistrarea gajului constituit asupra unui număr de 69.776 acţiuni, numerotate de la 17.445 la 87.226 inclusiv, în favoarea reclamantei, la registrul acţionarilor societăţii, în conformitate cu clauza 7.6 din Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 100 din 31.03.1995, precum şi obligarea aceleiaşi pârâte la plata de daune cominatorii de 1.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere în executarea obligaţiei de înregistrare a gajului, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti ce se va pronunţa.

Prin Sentinţa civilă nr. 7232, pronunţată la 05.10.2001 în Dosarul nr. 5714/2001, Tribunalul Bucureşti- Secţia comercială a admis acţiunea formulată de reclamantă şi a obligat pârâta la înregistrarea gajului asupra acţiunilor, conform Contractului nr. 100/1995, precum şi la plata de daune cominatorii de 1.000.000 lei pe zi întârziere în executare, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

împotriva acestei sentinţe civile, pârâta Asociaţia P.A.S. “T.” a declarat recurs, timbrat şi în termen legal, solicitând prin concluziile puse în cauză modificarea hotărârii atacate, în sensul respingerii acţiunii ca rămasă fără obiect.

Prin motivele de recurs formulate, s-a arătat că sentinţa civilă atacată este netemeinică şi nelegală, fiind pronunţată cu aplicarea greşită a legii, caz de modificare prevăzut de art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă. Astfel, în condiţiile în care recurenta a achitat chiar în avans un număr de 14 rate din cele 16 prevăzute în Contractul nr. 100/1005, pentru plata preţului acţiunilor cumpărate nu se mai justifică înscrierea gajului pentru întregul număr de acţiuni, ci cel mult proporţional cu suma care a mai rămas de achitat. Recurenta a depus la dosar declaraţia autentificată sub nr. 380 din 05.02.2002.

Intimata-reclamantă a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat.

Faţă de acestea, analizând actele şi lucrările dosarului cauzei, Curtea constată că recursul este nefondat, având în vedere următoarele considerente:

Astfel cum rezultă din cuprinsul clauzei 7.6 din Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 100/1995, încheiat între părţile în litigiu, pârâta şi-a asumat, pentru a garanta plata preţului acţiunilor cumpărate, obligaţia de a constitui gajul asupra acţiunilor respective, cât şi de a înregistra gajul la registrul acţionarilor societăţii.

Declaraţia autentificată cu nr. 380 din 05.02.2002 face dovada constituirii gajului, dar nu este în măsură să conducă la modificarea sentinţei civile atacate.

Aceasta deoarece întocmirea declaraţiei respective s-a făcut ulterior rămânerii definitive a sentinţei şi, ceea ce este mai relevant, obiectul litigiului nu îl constituie şi obligarea pârâtei la constituirea gajului, ci doar la înregistrarea acestuia la registrul acţionarilor societăţii, cu plata de daune cominatorii în caz contrar. Susţinerea recurentei, în sensul că a plătit 14 din cele 16 rate din preţul acţiunilor, astfel că nu se mai justifică înregistrarea gajului, decât proporţional cu valoarea celor două rate rămase neachitate, este neîntemeiată.

Din cuprinsul clauzei 7.6 din contractul părţilor, rezultă fără echivoc faptul că acestea au convenit gajarea întregului număr de acţiuni pentru plata preţului în integralitate, iar nu doar pentru o parte din ratele rămase neachitate, astfel că şi în situaţia în care pârâta ar mai avea de plătit doar 2 rate din preţ, obligaţia asumată, în sensul înregistrării gajului, cu privire la întregul număr de acţiuni cumpărate, trebuie adusă la îndeplinire, din moment ce preţul nu a fost achitat integral.

De altfel, atitudinea recurentei în acest context apare ca fiind contradictorie, deoarece a constituit, conform declaraţiei menţionate anterior, gajul asupra întregului număr de acţiuni, dar nu înţelege să-l şi înregistreze, decât în parte, deşi obligaţiile de constituire şi înregistrare au acelaşi regim juridic, şi, de asemenea, deşi susţine înregistrarea în parte a gajului, consideră că acţiunea e lipsită de obiect.

în consecinţă, având în vedere considerentele arătate şi reţinând că sentinţa civilă atacată este temeinică şi legală, Curtea, în baza art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă, a respins recursul formulat, ca nefondat.