Dividende. Plata acestora. Scadenţă. Daune moratorii


Prin cererea înregistrată la Tribunalul Constanţa, reclamanta A. V.A.B. a chemat în judecată S.C. „M.” S.A., pentru a fi obligată la plata sumei de 18.721.806 lei daune-interese moratorii, pentru achitarea cu întârziere a dividendelor cuvenite pentru anul 1999.

Prin sentinţa civilă nr. 3464/COM/25.05.2003, Tribunalul Constanţa a respins cererea ca nefondată, reţinând că A.G.A. nu a stabilit data plăţii dividendelor, astfel că obligaţia de plată a acestora devenea scadentă la data menţionării în şi publicării în Monitorul Oficial a hotărârii adunării generale a acţionarilor. Cum dividendele au fost plătite la 8 august 2000, anterior hotărârii adoptate la 8.12.2000, pretenţia pentru daune moratorii este neîntemeiată, cât timp datoria nu era exigibilă.

Recursul este fondat.

Aşa cum rezultă din procesul-verbal al A.G.A. din 4.05.2000, s-a aprobat bilanţul pentru exerciţiul financiar al anului 1999 şi repartizarea profitului, rezultând pentru reclamantă, în calitate de acţionar, suma de 172.780.891 lei, cu titlu de dividende, ce a fost achitată la 8.08.2000.

Faţă de dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 31/1990, s-a reţinut că în mod greşit instanţa de fond a determinat exigibilitatea dividendelor în raport de momentul menţionării hotărârii A.G.A. în registrul comerţului sau al publicării în Monitorul Oficial, cât timp aceste înregistrări au drept scop de a asigura opozabilitatea hotărârii faţă de terţi, pentru acţionari hotărârea producând efecte de la momentul adoptării ei.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 894/COM din 25 septembrie 2003