Dividende. Termen de referinţă. Atribuire


Prin cererea înregistrată la Tribunalul Constanţa, reclamantul I.R. a chemat tn judecată pe pârâta S.C. „C.” S.A., pentru a fi obligată la plata dividendelor cuvenite pentru anul 1999 şi dobânda legală, motivat de faptul că Adunarea Generală a Acţionarilor din 7 aprilie 2000 a aprobat repartiţia dividendelor, data de referinţă fiind 8.04.2000.

Prin sentinţa civilă nr. 7005/18.10.2002, Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată acţiunea reclamantului, reţinând că pârâta a efectuat plata dividendelor către acţionarii îndreptăţiţi să le încaseze, conform datei de referinţă 7 aprilie 2000, fixată prin hotărârea A.G.A. nr. 2 din 7.04.2000. împrejurarea că ulterior executării plăţii, prin hotărâre judecătorească, s-a dispus anularea parţială a Hotărârii A.G.A. nr. 22/2000 şi s-a statuat asupra datei de referinţă ca fiind 8.02.2000, nu este de natură a afecta valabilitatea plăţii făcute unor creditori aparenţi, buna-credinţă fiind prezumată.

Recursul declarat de reclamant este fondat. Reclamantul a avut calitatea de acţionar la S.C. „C.” S.A. şi, prin cesiunea intervenită ulterior datei de referinţă 8.02.2000, şi-a înstrăinat acţiunile. Asupra datei de referinţă s-a statuat irevocabil prin sentinţa civilă nr. 2103/6 septembrie 2000 a Tribunalului Constanţa, care a dispus anularea art. 3 din Hotărârea A.G.A. nr. 22/2000, în sensul fixării1 datei de referinţă ca fiind 8.02.2000. Cum, în speţă, nu s-a făcut dovada că1 o dată cu cesiunea părţilor sociale din 20.03.2000 reclamantul şi-a înstrăinat şi dreptul la dividendele cuvenite pentru anul 1999, devin incidente dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 31/1990, din interpretarea cărora rezultă că dividendele de dinaintea transmiterii acţiunilor aparţin cedentului.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 278/COM din 17 martie 2003