Dizolvare societate Societăţi comerciale


În fapt, din evidentele registrului comertului tinut de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Suceava, rezulta ca pârâta nu a depus situatiile financiare anuale, aferente anului 2008.

În drept, s-au invocat dispozitiile art. 112 si urm. Cod proc. civ., art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicata, Legea nr. 82/1991, republicata si Legea nr. 26/1990.

Analizând cererea de fata, instanta constata urmatoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, republicata, modificata prin Legea nr. 161/2003, „la cererea oricarei persoane interesate, precum si a ONRC, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii în cazurile în care: ……. b) societatea nu a depus, în cel mult 6 luni la de expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la Oficiul Registrului Comertului”.

Potrivit art. 35 din Legea nr. 82/1991 republicata, situatiile financiare anuale se depun cel târziu în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar pentru persoanele juridice care aplica reglementari contabile, conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Art. 28 din Legea nr. 82/1991 republicata, instituie, în sarcina societatilor comerciale, obligatia de a întocmi situatiile financiare anuale, iar art. 34 prevede obligativitatea publicarii acesteia.

Coroborând normele legale citate mai sus, instanta constata ca ultima zi pentru depunerea situatiilor financiare aferente anului 2008 a fost 31 mai 2009, astfel încât termenul de 6 luni prevazut de art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 republicata, modificata prin Legea nr. 161/2003, în prezent este depasit de catre pârâta.

Desi reclamantul a mediatizat obligatia de depunere a situatiilor financiare anuale si, desi pârâta a fost înstiintata de catre instanta pentru a face dovada depunerii situatiilor financiare anuale, aceasta nu s-a conformat solicitarilor reclamantului si instantei de judecata si nu a facut dovada respectarii dispozitiilor legale citate anterior.

În aceste conditii, cererea reclamantului întemeiata pe dispozitiile art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 republicata, modificata prin Legea nr. 161/2003 este întemeiata, instanta urmând a o admite si a dispune dizolvarea societatii pârâte.

Potrivit dispozitiilor art. 237 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicata, modificata prin Legea nr. 161/2003, hotarârea urmeaza a fi înregistrata în Registrul Comertului si va fi comunicata Directiei Generale a Finantelor Publice Suceava.

În baza aceluiasi temei juridic instanta va dispune publicarea sentintei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a.

Potrivit art. 237 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 republicata, modificata prin Legea nr. 161/2003, orice persoana interesata poate face recurs împotriva hotarârii de dizolvare în termen de 30 de zile de la data publicarii sentintei în Monitorul Oficial al României.