Drept administrativ. Achizitii publice. Suspendare procedura licitatie. Conditii necesare a fi îndeplinite pentru luarea masurii. Licitatie încheiata prin perfectarea contractului de lucrari. Consecinte – lipsa obiectului recursului. Licitaţii


În fapt se arata ca reclamanta a participat la procedura de licitatie organizata de C.N. APMC SA si având ca obiect „Închiriere de platforme situate în incinta Portului Constanta în vederea realizarii investitiei” Centrala eoliana si Adaptare Statie Electrice Port 3” fiind declarata câstigatoare.

Ulterior prin Hotarârea CN AMPC SA s-a decis unilateral anularea procedurii licitatiei.

În acest context reclamanta a formulat convocare la conciliere directa (adresa nr. 25867 din 15.10.2007).

Desi pârâta avea cunostinta de efectuarea procedurii prealabile declansarii litigiului judiciar având ca obiect licitatia initiala, aceasta a hotarât initierea unei noi licitatii.

Reclamanta considera ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 14 din Legea 554/2004 privind suspendarea.

Se arata ca a formulat plângere prealabila în conformitate cu art. 7 din Legea 554/2004.

În ceea ce priveste existenta unui caz bine justificat este fara îndoiala ca din împrejurarile cauzei rezulta o îndoiala puternica si evidenta asupra prezumtiei de legalitate a hotarârii de organizare a noii licitatii.

Reclamanta solicita instantei, fara a analiza fondul sa observe ca oferta financiara prezentata la prima licitatie corespunde cerintelor exprimate la pct. C4 din Fisa de Date a licitatiei si în cuprinsul ofertei.

Mai mult, din documentatia aferenta noii licitatii rezulta ca, pentru lucrarile preconizate, pârâta ar fi dispusa sa achite o suma de 8.000.000 Eur + TVA, în conditiile în care solutia tehnica propusa de reclamanta era mai complexa, mai putin costisitoare, iar pârâta nu achita nici o suma de bani.

Referitor la iminenta judecarii unei pagube, este evident ca tinerea noii licitatii si eventual adjudecarea acesteia unui tert persoane ar produce consecinte iremediabile, în sensul ca s-ar vatama interesul reclamantei în încheierea contractului aferent primei licitatii.

În drept invoca art. 14 alin. 2 din Legea 554/2004.

Prin sentinta civila nr.1251 din 7 decembrie 2007 Tribunalul Constanta a respins exceptia lipsei de interes invocata de pârâta si a respins cererea de suspendare, formulata de reclamanta SC R. SRL, în contradictoriu cu pârâta C.N.A.P.M. SA, a procedurii de licitatie având ca obiect „Trecerea la 110 kv a Statiei de Transformare 20/6 kv – Port III”.

Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut ca, art. 14 din Legea 554/2004 arata ca în cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizarea în conditiile art. 7, a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierahice superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ unilateral pâna la pronuntarea instantei de fond.

S-a mai retinut de catre instanta ca, în speta, reclamanta nu a aratat care este actul administrativ unilateral a carui suspendare se solicita, ori art. 14 din Legea 554/2004 reglementeaza suspendarea executarii unui act administrativ unilateral.

Chiar si în ipoteza în care instanta ar fi analizat cererea de suspendare a hotarârii de organizare a licitatiei instanta retine:

– reclamanta nu a facut dovada procedurii prealabile;

Conform art. 2 din Legea 554/2004 reclamanta avea obligatia de a anexa la actiune copie a plângerii prealabile formulata în temeiul art. 7 din Legea 554/2004, certificata prin numar si data înregistrarii la autoritate precum si orice înscris care face dovada îndeplinirii procedurii prealabile.

În dosar exista la filele 12-14 un înscris – plângere prealabila – care însa nu este certificata prin numar si data înregistrata la autoritate.

– Hotarârea C.N. APM Constanta nu a fost depusa la dosar desi reclamanta avea obligatia conform art. 12 din Legea 554/2004, deci nu s-a facut dovada existentei ei.

Instanta retine ca, pârâta în timpul dezbaterilor, dar si în concluziile scrise nu a facut nici o referire la existenta unei astfel de hotarâri.

Pârâta a aratat, la fila 152 din dosar, ca în lipsa precizarii de catre reclamanta a carui act administrativ se solicita suspendarea, nu poate decât presupune ca acest act este reprezentat de anuntul de participare publica la 19.10.2007 pe care îl depune.

Pentru aceste considerente instanta apreciaza ca, nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 14 din Legea 554/2004 privind suspendarea executarii actului, motiv pentru care va respinge cererea de suspendare a procedurii de licitatie.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta sustinând ca sentinta este nelegala pentru ca a fost data cu încalcarea dispozitiilor art.14 din Legea nr.554/2004 – pentru ca a facut cerere de anulare a hotarârii de organizare a licitatiei – si exista un caz bine justificat pentru suspendarea licitatiei pentru ca sunt adjudecatarii vechii licitatii asa încât exista o îndoiala puternica asupra legalitatii hotarârii.

La termenul din 10 ianuarie 2008 pârâta a invocat lipsa obiectului recursului, dat fiind ca în prezent licitatia a fost închisa prin încheierea contractului de lucru nr.415 din 09.01.2008.

Exceptia este fondata.

Obiectul cererii de chemare în judecata si a recursului îl constituie suspendarea licitatiei având ca obiect Trecerea la 110 KV a statiei de transformare de 20/6KV– Port III.

Potrivit art.56 din O.U.G. nr.34/2006 autoritatea contractanta are obligatia de a trimite spre publicare un anunt de atribuire în cel mult 48 zile dupa ce:

a)a finalizat procedura de atribuire – licitatie deschisa, licitatie restrânsa, dialog competitiv sau negociere prin atribuirea contractului de achizitie publica sau încheierea acordului – cadru.

b)din dispozitiile art. 200-205 din O.U.G. nr.34/2006 rezulta ca închiderea licitatiei are loc prin stabilirea de catre autoritatea contractanta a ofertei câstigatoare si încheierea contractului în conditiile art. 204 din acelasi act normativ.

Din cele ce preced rezulta ca, dupa încheierea contractului licitatia a fost încheiata, iar anularea acestuia si a procedurii de atribuire a contractului se fac în conditiile art.209 si urmatoarele din O.U.G. nr.34/2006.

Asa fiind, tinând seama ca obiectul recursului îl constituie suspendarea licitatiei, iar aceasta a fost încheiata prin perfectarea contractului de lucrari, se constata de Curte ca exceptia lipsei obiectului este fondata, si pe cale de consecinta este admisa, iar în baza art.312 Cod procedura civila, se respinge recursul ca nefondat.