Drept administrativ. Contestatie împotriva procedurii de atribuire prin licitatie publica deschisa a contractelor de achizitie publica. Termen înlauntrul caruia se poate formula contestatia. ContracteLicitaţii


Prin decizia nr. 3603/C1/3785/03.12.2007 contestatia a fost respinsa ca tardiva.

În motivarea acestei solutii s-a aratat ca deschiderea licitatiei a avut loc la 12.09.2007 ora 13, fiind prezenti si reprezentantii ofertantilor. În acest sens a fost încheiat procesul verbal de deschidere a procedurii nr. 7782/12.09.2007 urmat de procese verbale de sedinta intermediara. Cu toate ca SC G. SRL contesta decizia de atribuire a comisiei de evaluare, în continutul contestatiei se formuleaza critici doar cu privire la participarea Directiei Judetene de Paza Constanta, fapt despre care a avut cunostinta din 12.09.2007.Astfel, nu a fost respectat termenul de 10 zile prevazut de art. 272 alin. 2 din OUG nr. 34/2006.

Împotriva contestatiei se formuleaza în termen plângere de catre SC G. SRL.

În motivarea plângerii se arata ca prin procesul verbal de deschidere a procedurii nr. 7782/12.09.2007 au fost enumerate si consemnate doar existenta documentelor de calificare solicitate prin caietul de sarcini si nu a fost emisa o solutie care sa atraga producerea de efecte juridice care sa prejudicieze societatea. În consecinta, primul act ce putea fi contestat este cel prin care s-a emis o astfel de solutie si anume cel prin care a fost declarat cîstigator ofertantul Directia de paza a judetului Constanta. Mai mult, la data deschiderii documentelor de calificare a fost facuta o opozitie de catre reprezentantul lor, fapt ce a determinat întocmirea unei note prin care s-a explicat ofertantilor ce documente au fost depuse de catre Directia de paza a judetului Constanta. Totodata, la acea data nu s-a efectuat o analiza amanuntita a documentelor de calificare care sa arate ca acestea sunt conforme cu caietul de sarcini si fisa de date a achizitiei, aceasta realizându-se într-o sedinta ulterioara care a avut loc la 28.09.2007, data la care s-a luat decizia de a se solicita clarificari de la ofertanti. În concluzie, nici la aceasta data nu se cunostea solutia posibila în cadrul procedurii.

Abia la 04.10.2007 li s-a adus la cunostinta cu comunicarea nr. 8636 ofertantul câstigator, si anume Directia de paza a judetului Constanta. În urma contestatiei formulata s-a constatat si ca autoritatea contractanta a calificat ofertantul luând în calcul un act afectat de termen.

Contestatoarea solicita si suspendarea procedurii de atribuire si a deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, în temeiul art. 284 alin. 1 din OG nr. 94/2007.

În aparare autoritatea contractanta depune întâmpinare prin care arata ca societatea contestatoare a luat cunostinta de participarea Directiei de paza a judetului Constanta la 12.09.2007 si a semnat procesul verbal nr. 7782. Prin urmare, solutia de respingere a contestatiei ca tardiva este una corecta.

În ceea ce priveste cererea de suspendare, se arata ca o eventuala suspendare a procedurii si a deciziei ar produce grave prejudicii, punându-se în pericol întregul sistem energetic national.

Instanta retine urmatoarele:

La 12.09.2007 a fost încheiat procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor, în cuprinsul acestuia fiind precizata si denumirea ofertantilor.

Cu adresa nr. 8636/04.10.2007 contestatorul este informat ca oferta sa nu a fost declarata câstigatoare, pretul fiind mai mare decât al ofertei Directiei de paza a judetului Constanta care a fost declarata câstigatoare.

La 08.10.2007 se formuleaza de catre SC G. SRL plângere având ca obiect participarea la licitatie a Directiei Judetene de Paza, calificarea si atribuirea contractului catre aceasta directie.

În cuprinsul plângerii se arata ca Directia Judeteana nu putea sa participe la licitatie întrucât în legea nr. 371/2004 se precizeaza ca aceasta directie functioneaza numai pentru a asigura paza obiectivelor de interes judetean. În acest sens sunt amintite si prevederile art. 91 pct.4 lit. c) din legea nr. 215/2001.

Se mai arata ca o „nota” a Consiliului judetean Constanta nu putea tine loc de licenta de functionare care trebuie eliberata de catre Inspectoratul General al Politiei potrivit Legii nr. 333/2003, în acest sens fiind si fisa de date a achizitiei (capitolul V alin. 2 lit. b) pe care autoritatea contractanta nu o respecta.

Totodata, prin fisa de date a achizitiei a fost solicitat un certificat constatator emis de catre Oficiul registrului Comertului de pe lânga tribunalul teritorial iar Directia de paza a prezentat doar o „nota” eliberata de consiliul judetean, aceasta putând fi valabila doar pentru „uz intern”.

În cadrul sedintei de deschidere a ofertelor din 12.09.2007 au fost prezentate si documentele de calificare ale tuturor ofertantilor (potrivit dovezilor existente la dosar), toate înscrisurile enumerate în cuprinsul plângerii fiind cunoscute de catre petenta la data de 12.09.2007.

Potrivit art. 255 alin. 1 si 4 din OUG nr. 34/2006: ”persoana care se considera vatamata într-un drept al sau ori într-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, cu încalcarea dispozitiilor legale în materia achizitiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdictionala, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, sau în justitie, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Este considerat act al autoritatii contractante:

a) orice act administrativ;

b) lipsa emiterii unui act administrativ sau a oricarui alt act al autoritatii contractante ori refuzul de a-l emite;

c) orice alt act al autoritatii contractante, altele decât cele prevazute la lit. a) sau b), care produce sau poate produce efecte juridice.

În temeiul art. 272 alin. 1 si 2 din OUG nr. 34/2006:”contestatia poate fi depusa în toate fazele procedurii de atribuire si împotriva oricarui act al autoritatii contractante, astfel cum este definit la art. 255 alin. (4).

În cazul în care valoarea estimata conform prevederilor cap. II sectiunea a 2-a a contractului/acordului-cadru care urmeaza sa fie atribuit/încheiat este mai mare decât pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2), contestatia poate fi depusa în cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, de catre contestator, de un act al autoritatii contractante pe care acesta îl considera nelegal”.

Atâta timp cât petenta contesta tocmai participarea Directiei de paza a judetului Constanta datorita unor elemente cunoscute cu ocazia deschiderii ofertelor la data de 12.09.2007, contestatia putea fi formulata în termen de 10 zile de la aceasta data, conform art. 272 alin. 2 din OUG nr. 34/2006. Din continutul plângerii îndreptata împotriva deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor se desprinde concluzia ca petenta spera ca Directia de paza a judetului Constanta sa nu fie declarata câstigatoare si abia în acest moment a semnalat o serie de nereguli sesizate înca din 12.09.2007. Dovada sesizarii acestor nereguli înca din 12.09.2007 rezulta din nota de la sfârsitul procesului verbal prin care se semnaleaza tocmai lipsa licentei de functionare si a certificatului constatator emis de catre O.R.C., aspecte reluate în cuprinsul plângerii. În aceste conditii nu se poate afirma nici ca abia în sedinta din 28.09.2007 au aflat ca documentele depuse nu sunt conforme cu caietul de sarcini.

Pentru aceste considerente, Curtea respinge plângerea ca nefondata.

Fata de dispozitiile art. 284 alin. 1 din OUG nr. 34/2006 potrivit cu care: ”la cerere, instanta poate dispune suspendarea procedurii de atribuire si/sau a deciziei Consiliului, pâna la solutionarea plângerii formulate împotriva deciziei Consiliului”, cererea de suspendare este respinsa ca urmare a solutionarii irevocabile a plângerii formulate.