Dreptul ofertantului de a obţine despăgubiri în cazul încălcării de către autoritatea contractantă a prevederilor legale referitoare la atribuirea contactului de achiziţie publică de bunuri. Condiţiile exercitării dreptului de a obţine despăgubiri. Limite


Temei legal: O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Şansa reală a unui ofertant, de a i se atribui contractul de achiziţie publică, compromisă de autoritatea contractantă, ca urmare a încălcării procedurilor prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006, trebuie apreciată exclusiv în funcţie de procedura de achiziţie aleasă şi de regulile ce o guvernează. Opţiunea autorităţii contractante pentru o licitaţie deschisă, chiar dacă aceasta includea şi o a doua etapă, respectiv etapa licitaţiei electronice, nu exclude posibilitatea ca cea de-a doua etapă să se desfăşoare şi cu un singur ofertant, ca urmare a înlăturării celui de-al doilea ofertant, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă.

Nivelul despăgubirilor, reprezentat de profitul nerealizat, ca urmare a neatribuirii contractului, nu se poate aprecia decât în raport de elementele ce sunt evidenţiate în evidenţele contabile ale părţilor implicate, respectiv funcţie de suma plătită de achizitor în baza contractului, şi de rezultatele evidenţiate în Contul de profit şi pierderi al prestatorului, acesta neputând depăşi rata medie a profitului pe perioada în care contractul s-a încheiat şi executat.

Decizia nr. 627/CA din 11 iulie 2011