Exceptie de nelegalitate a hotarârii autoritatii publice invocata în cadrul plângerii contraventionale. Contravenţii. Închisoare contravenţionalăImpozite şi taxe


Art.16 – Legea nr.13/2007

Prin încheierea de sedinta pronuntata la data de 12.05.2010 de Judecatoria Medgidia în dosar nr.1270/256/2010 a fost sesizat Tribunalul Constanta – Sectia comerciala, de contencios-administrativ si fiscal cu solutionarea exceptiei de nelegalitate a Hotarârii Consiliului judetean Constanta nr.223/2008, exceptie invocata de catre E.D.D. SA în contradictoriu cu organul constatator Consiliul Judetean Constanta, în cadrul plângerii contraventionale formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr.0002062/05.02.2010 .

Cauza a fost înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta – Sectia comerciala, de contencios-administrativ si fiscal sub nr.1270/256/2010 .

S-au invocat de catre reclamanta urmatoarele motive de nelegalitate a H.C.J. Constanta nr.223/2008: neconcordanta dispozitiilor H.C.J. Constanta nr.223/2008 cu dispozitiile Legii nr.13/2007 care prevad clar scutirea reclamantei, titular al licentei de distributie a energiei electrice acordate în temeiul Legii nr.13/2007, de la plata de taxe instituite de autoritati publice centrale si locale, scutire recunoscuta în mod expres de catre intimatul Consiliul Judetean Constanta în cuprinsul întâmpinarii formulate de catre acesta din urma într-un alt demers judiciar.

Intimatul Consiliul Judetean Constanta, în calitate de emitent al actului, nu a formulat întâmpinare fata de exceptia de nelegalitate invocata. În conformitate însa cu disp. art.13 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, a depus la dosarul cauzei H.C.J. Constanta nr.223/2008 privind completarea H.C.J. Constanta nr.5/2007 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2007 si documentatia care sta la baza emiterii acesteia.

Prin Sentinta civila nr.901/04.08.2010 Tribunalul Constanta a respins exceptia de nelegalitate a H.C.J. Constanta nr.223/2008,ca nefondata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, tribunalul a retinut ca prin H.C.J. Constanta nr.223/13 august 2008 se completeaza H.C.J. Constanta nr.5/2007 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2007 cu art.41-44, care, în esenta, prevad urmatoarele :

– se instituie taxa de utilizare a drumurilor judetene, precum si modalitatea de aplicare a acesteia, în sensul ca taxa de utilizare a drumurilor judetene se instituie în temeiul art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este fundamentata pe necesitatea asigurarii sigurantei în trafic pe reteaua de drumuri judetene aflate în proprietatea Judetului Constanta, si este utilizata pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare a Regiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, în calitate de administrator, în scopul prevenirii evenimentelor rutiere datorate starii drumurilor judetene si evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si mediului;

– taxa este datorata de persoanele fizice si juridice care detin/utilizeaza autovehicule de transport marfa si persoane, pentru utilizarea retelei de drumuri judetene, grupate dupa capacitatea portanta;

– taxa se stabileste în functie de masa totala maxima autorizata, pentru autovehicule destinate transportului de marfa, si în functie de capacitatea autovehiculului, pentru autovehicule destinate transportului de persoane ;

– în vederea controlului traficului, taxarii si obtinerii autorizatiilor zilnice se amplaseaza puncte permanente în 17 locatii pe drumurile judetene aflate în proprietatea Judetului Constanta, cu posibilitatea achizitionarii si a unor autorizatii lunare/anuale si a platii taxei în numerar la punctele de încasare autorizate cât si prin ordin de plata în contul Consiliului Judetean Constanta ;

– sustragerea de la plata taxei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 1500 lei si 2500 lei;

– contravaloarea taxei se face la bugetul judetean, va fi utilizata pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare a Regiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, în calitate de administrator al drumurilor judetene, în scopul asigurarii desfasurarii în conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile judetene ;

– taxa de utilizare a drumurilor judetene se colecteaza într-un cont distinct, deschis în afara bugetului judetean, si va fi utilizata în scopul pentru care a fost instituita, iar sumele ramase neutilizate la sfârsitul anului se vor folosi în anul urmator cu aceeasi destinatie .

– se aproba Regulamentul de adoptare a taxei de utilizare a drumurilor judetene prevazut în anexa 1 (anexa 4e) modelul cererii tip pentru obtinerea autorizatiei de circulatie prevazut în anexa 2 (anexa 4f), precum si modelele autorizatiilor de circulatie prevazute în anexa 3 (anexa 4g), anexele 1-3 facând parte integranta din H.C.J. Constanta nr.223/2008 .

În cuprinsul H.C.J. Constanta nr.223/2008 nu este prevazuta nici o scutire, reducere sau alta facilitate la plata taxei de utilizare a drumurilor judetene.

Potrivit art.16 alin.12 din Legea nr.13/2007 a energiei electrice: Titularii de autorizatii si licente, beneficiari ai drepturilor de uz si de servitute asupra proprietatii publice sau private a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, sunt scutiti de plata de taxe, impozite si alte obligatii de plata, instituite de autoritatile publice centrale si locale.

Rezulta în aparenta, instanta de administrativ nefiind chemata a se pronunta asupra acestui aspect, ca reclamanta, în calitatea reclamata de titular al licentei de distributie a energiei electrice, ar fi scutita de la plata taxelor, impozitelor si altor obligatii de plata, instituite de autoritatile publice centrale si locale, inclusiv a taxei instituite prin H.C.J. Constanta nr.223/2008.

Aceasta împrejurare nu este însa de natura a conduce la nelegalitatea H.C.J. Constanta nr.223/2008, ci chestiune ce tine de solutionare plângerii contraventionale.

Ceea ce invoca reclamanta este o problema de aplicare a legii – lato sensu, instanta investita cu solutionarea plângerii contraventionale fiind cea chemata sa stabileasca daca reclamanta este titulara licentei de distributie a energiei electrice, daca beneficiaza de scutirea de la plata oricarei taxe locale, conform art.16 alin.12 din Legea nr.13/2007, si daca, în ipoteza existentei acestei scutiri, poate subzista raspunderea contraventionala ca urmare a neplatii taxei instituite de H.C.J. Constanta nr.223/2008 .

Instanta investita cu solutionarea plângerii contraventionale urmeaza a avea în vedere dispozitiile art.79 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.

Împrejurarea însa ca în cuprinsul H.C.J. Constanta nr.223/2008 nu sunt prevazute toate scutirile, reducerile sau orice facilitati de care categorii determinate de persoane fizice/juridice beneficiaza în temeiul unor legi sau alte acte de nivel superior este, asa cum s-a aratat, o chestiune de aplicare a legii, prin aplicarea criteriilor de ierarhizare a actelor normative.

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal, a declarat recurs recurenta reclamanta E.D.D. SA, criticând-o ca fiind nelegala si netemeinica pentru urmatoarele motive:

HCJC nr. 223/2008 prevede in mod expres si limitativ categoriile de autovehicule exceptate de la plata taxei: “Sunt exceptate de la plata taxei autovehiculele care apartin institutiilor care efectueaza servicii publice de urgenta, precum si ale administratorului drumurilor judetene”, fara a include in mod expres in aceasta enumerare si autovehiculele utilizate de societatea noastra, titulara licentei de distributie in zona, care presteaza un serviciu de utilitate publica conform legii.

In ceea ce priveste motivarea instantei in sensul ca o eventuala neconcordanta dintre actul administrativ si actele normative cu o forta juridica superioara este o “chestiune de aplicare a legii” si nu un motiv de nelegalitate. consideram ca este lipsita de temei legal, întrucât controlul judecatoresc de legalitate a actelor administrative se exercita, de regula, pe calea contenciosului administrativ si in speta nu suntem in situatia unei exceptii de la aceasta regula.

Instanta, in loc sa exercite controlul judecatoresc de legalitate cu care a fost investita, se limiteaza la a indica instantei investita cu solutionarea plângerii contraventionale dispozitiile cuprinse in Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, respectiv art.79. conform caruia reglementarile cuprinse in hotarârile consiliilor judetene nu pot contraveni Constitutiei României si reglementarilor din actele normative de nivel superior.

Exceptia de nelegalitate reprezinta o garantie legala a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor împotriva unor acte administrative care le-ar putea dauna. In speta, având in vedere necuprinderea in sfera persoanelor exceptate de la plata taxei in cuprinsul HCJC nr. 223/2008. in conditiile in care exceptiile sunt prevazute expres si limitativ, iar prin lege suntem exceptati de la plata acestei taxe, instanta ar fi trebuit sa constate nelegalitatea acesteia si sa admita exceptia invocata.

Raportat la dispozitiile legale invocate, HCJC nr. 223/2008. cu toate ca este un act normativ emis de o autoritate administrativa publica, nu a respectat niciuna din dispozitiile legale cuprinse in art.6 din Legea nr. 52/2003, privind procedura de elaborare a actelor normative.

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotarârii si care au fost încadrate în dispozitiile art.304 pct.9 dar si potrivit art.3041 din Codul de procedura civila Curtea constata ca este nefondat pentru urmatoarele considerente:

Exceptia de nelegalitate reprezinta un mijloc de aparare prin care, în cadrul unui proces în curs de judecata pentru alte temeiuri decât nevalabilitatea actului administrativ, una din parti , amenintata sa i se aplice un act ilegal, se apara invocând acest viciu si cere ca actul sa nu fie luat în considerare la solutionarea spetei.

În cauza , prin H.C.J. Constanta nr.223/13 august 2008 s-a completat H.C.J. Constanta nr.5/2007 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2007 cu art.41-44, care, prevad instituirea taxei de utilizare a drumurilor judetene, precum si modalitatea de aplicare a acesteia, în sensul ca taxa de utilizare a drumurilor judetene se instituie în temeiul art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este fundamentata pe necesitatea asigurarii sigurantei în trafic pe reteaua de drumuri judetene aflate în proprietatea Judetului Constanta, si este utilizata pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare a Regiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, în calitate de administrator, în scopul prevenirii evenimentelor rutiere datorate starii drumurilor judetene si evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si mediului;

Prin art.4 1 al.5 s-au prevazut si exceptii de la plata taxei pentru autovehiculele care apartin institutiilor care efectueaza servicii publice de urgenta, precum si ale administratorului drumurilor judetene.

Desi prin exceptia formulata în fata Judecatoriei Medgidia, recurenta invoca nelegalitatea întregului act administrativ unilateral în realitate criticile sale vizau doar art. 4 1 al.5 având in vedere necuprinderea in sfera persoanelor exceptate de la plata taxei in cuprinsul HCJC nr. 223/2008, în conditiile in care exceptiile sunt prevazute expres si limitativ, iar prin Legea nr.13/2007 este exceptata de la plata acestei taxe.

Ceea ce urmareste recurenta prin exceptia de nelegalitate invocata este cuprinderea sa în cadrul exceptiilor de la plata acestei taxe, ori asa cum în cazul exceptiei de neconstitutionalitate Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului, exceptia de neconstitutionalitate fiind inadmisibila, si în cazul exceptiei de nelegalitate prin omisiune instanta nu poate modifica sau completa actul administrativ.

Aceasta împrejurare nu este însa de natura a conduce la nelegalitatea H.C.J. Constanta nr.223/2008 câta vreme actul administrativ a fost adoptat de autoritatea competenta, în limitele competentei sale, în temeiul Legii nr.571/2003, în forma specifica si cu respectarea procedurii de tehnica legislativa, ci o chestiune ce tine de solutionare plângerii contraventionale.

Împrejurarea însa ca în cuprinsul H.C.J. Constanta nr.223/2008 nu sunt prevazute toate scutirile, reducerile sau orice facilitati de care categorii determinate de persoane fizice/juridice beneficiaza în temeiul unor legi sau alte acte de nivel superior este, asa cum s-a aratat, o chestiune de aplicare a legii, prin aplicarea criteriilor de ierarhizare a actelor normative.

Curtea apreciaza legalitatea hotarârii recurate, tribunalul retinând corect ca ceea ce invoca reclamanta este o problema de aplicare a legii – lato sensu, instanta investita cu solutionarea plângerii contraventionale fiind cea chemata sa stabileasca daca reclamanta este titulara licentei de distributie a energiei electrice, daca beneficiaza de scutirea de la plata oricarei taxe locale, conform art.16 alin.12 din Legea nr.13/2007, si daca, în ipoteza existentei acestei scutiri, poate subzista raspunderea contraventionala ca urmare a neplatii taxei instituite de H.C.J. Constanta nr.223/2008 .

Celelalte argumente expuse de recurenta prin cererea de recurs, vizând nerespectarea de catre autoritatea deliberativa a dispozitiile legale cuprinse in art.6 din Legea nr. 52/2003 privind procedura de elaborare a actelor normative, exced limitelor investirii instantei de fond, ele fiind invocate pentru prima data în recurs iar analizarea lor ar duce la privarea partii de un grad de jurisdictie si implicit la încalcarea principiului “non omisso medio”, ceea ce este inadmisibil.

Concluzionând, fata de considerentele aratate mai sus Curtea retine ca hotarârea tribunalului este legala, criticile aduse de recurenta nefiind de natura a atrage modificarea acesteia, motiv pentru care în temeiul art.312 din Codul de procedura civila recursul va fi respins ca nefondat.