Exceptie de nelegalitate a hotarârii Consiliului Judetean pentru instituire taxa de utilizare a drumurilor judetene. Impozite şi taxe


Art.5, art.30 – Legea nr.273/2006

Art.282 – Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

Directiva/2006/38/CE a Parlamentului European

Prin încheierea de sedinta pronuntata la data de 02.12.2009 de Tribunalul Constanta în dosarul nr.1015/256/2009 a fost sesizat Tribunalul Constanta – Sectia comerciala, de contencios-administrativ si fiscal cu solutionarea exceptiei de nelegalitate a Hotarârii Consiliului Judetean Constanta nr.223/2008, exceptie invocata de catre recurenta – petenta SC T.U.D. SRL Tulcea în contradictoriu cu intimatul – organ constatator Consiliul Judetean Constanta în cadrul plângerii contraventionale formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr.0000004/16.02.2009.

Reclamanta petenta a invocat urmatoarele motive de nelegalitate a HCJ Constanta nr.223/2008:

-aplicarea taxei speciale pentru utilizarea drumurilor judetene, care este, conform Directivei C.E.62/1999, modificata de Directivele C.E.38/2006 si 103/2006, un tarif de utilizare a infrastructurii rutiere, denatureaza concurenta între transportatorii rutieri deoarece nu au fost analizate efectele introducerii acestei taxe speciale asupra populatiei, în general, si asupra transportatorilor, în special;

-taxa dezavantajeaza în mod nejustificat utilizatorii ocazionali ai retelei rutiere, deoarece orice taxa de acest tip, care afecteaza concurenta în domeniul transporturilor, nu poate fi adoptata decât în mod coordonat la nivel national si astfel încât sa reflecte costurile pentru constructia, reabilitarea, modernizarea si întretinerea drumurilor luate în considerare;

-nu este asigurata plata acestei taxe speciale în puncte de vânzare importante pentru transportatori, ci doar la sedii de primarii, de sectii de drumuri ori de posta, care nu pot fi accesate cu usurinta de transportatorii în trafic greu;

-nu este asigurata plata taxei 24h din 24h la fiecare din punctele de tranzit, nu se poate face plata taxei din afara României, nu se poate face plata taxei prin utilizarea tuturor mijloacelor obisnuite de plata;

-anumite valori ale taxei speciale depasesc valorile maxime impuse prin directiva, iar în aproape toate cazurile depasesc valorile impuse pentru roviniete în cazul utilizarii drumurilor nationale;

-valorile taxei speciale nu au la baza decât declarativ principiul recuperarii costurilor infrastructurii, nu sunt proportionale cu utilizarea infrastructurii de catre un anumit tip de vehicul, deoarece nu exista un studiu privind modul de calcul al acestei taxe si nicio analiza cost-beneficiu privind introducerea acestei taxe;

-nu exista dovada informarii Comisiei Europene asupra introducerii acestei taxe speciale, cu minim 4 luni înainte de punerea în aplicare, astfel cum prevede Directiva CE 62/1999, modificata de Directivele CE 38/2006 si 103/2006, astfel ca aceasta comisie nu si-a dat avizul cu privire la taxa în discutie, aspect ce afecteaza imaginea României ca urmare a nerespectarii legislatiei comunitare.

Legal citat, intimatul Consiliul Judetean Constanta, în calitate de emitent al actului, nu a formulat întâmpinare fata de exceptia de nelegalitate invocata.

În conformitate cu disp. art.13 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, intimatul a depus la dosarul cauzei HCJ Constanta nr.223/2008 privind completarea HCJ Constanta nr.5/2007 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2007 si documentatia care a stat la baza emiterii acesteia; dovezi privind aducerea la cunostinta publicului a HCJ Constanta nr.223/2008, respectiv: dovada afisarii pe site-ul emitentului, comunicate de presa din datele de 03.02.2009, 10.02.3009, 12.023.2009, articole din presa scrisa; alte înscrisuri.

Prin Sentinta civila nr.398/01.04.2010 pronuntata de Tribunalul Constanta – Sectia comerciala si de contencios-administrativ a fost admisa exceptia de nelegalitate invocata de reclamant si s-a constatat nelegalitatea HCJ Constanta nr.223/13.08.2008.

Pentru a pronunta aceasta solutie, tribunalul a retinut ca prin HCJ Constanta nr.223/13 august 2008 s-a completat HCJ Constanta nr.5/2007 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2007 cu articolele 41-44, care, în esenta, prevad urmatoarele:

– se instituie taxa de utilizare a drumurilor judetene, precum si modalitatea de aplicare a acesteia, în sensul ca taxa de utilizare a drumurilor judetene se instituie în temeiul art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este fundamentata pe necesitatea asigurarii sigurantei în trafic pe reteaua de drumuri judetene aflate în proprietatea Judetului Constanta, si este utilizata pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare a Regiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, în calitate de administrator, în scopul prevenirii evenimentelor rutiere datorate starii drumurilor judetene si evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si mediului;

– taxa este datorata de persoanele fizice si juridice care detin/utilizeaza autovehicule de transport marfa si persoane, pentru utilizarea retelei de drumuri judetene, grupate dupa capacitatea portanta;

– taxa se stabileste în functie de masa totala maxima autorizata, pentru autovehicule destinate transportului de marfa si, în functie de capacitatea autovehiculului, pentru autovehicule destinate transportului de persoane;

– în vederea controlului traficului, taxarii si obtinerii autorizatiilor zilnice se amplaseaza puncte permanente în 17 locatii pe drumurile judetene aflate în proprietatea Judetului Constanta, cu posibilitatea achizitionarii si a unor autorizatii lunare/anuale si a platii taxei în numerar la punctele de încasare autorizate cât si prin ordin de plata în contul Consiliului Judetean Constanta;

– sustragerea de la plata taxei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 1500 lei si 2500 lei;

– contravaloarea taxei se face la bugetul judetean, va fi utilizata pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare a Regiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, în calitate de administrator al drumurilor judetene, în scopul asigurarii desfasurarii în conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile judetene;

– taxa de utilizare a drumurilor judetene se colecteaza într-un cont distinct, deschis în afara bugetului judetean, si va fi utilizata în scopul pentru care a fost instituita, iar sumele ramase neutilizate la sfârsitul anului se vor folosi în anul urmator cu aceeasi destinatie;

– se aproba Regulamentul de adoptare a taxei de utilizare a drumurilor judetene prevazut în anexa 1 (anexa 4e) modelul cererii tip pentru obtinerea autorizatiei de circulatie prevazut în anexa 2 (anexa 4f), precum si modelele autorizatiilor de circulatie prevazute în anexa 3 (anexa 4g), anexele 1-3 facând parte integranta din H.C.J. Constanta nr. 223/2008 .

Instanta de fond a constatat ca fiind nefondate criticile de nelegalitate ale HCJ Constanta nr.223/2008 fundamentate pe încalcarea disp. Directivei 2006/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului, de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa a taxelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri, întrucât taxa de utilizare a drumurilor judetene instituita prin HCJ Constanta nr.223/2008 nu se aplica pentru pe drumuri incluse în reteaua transeuropeana de drumuri, paralele sau în concurenta directa cu reteaua rutiera transeuropeana.

S-au apreciat ca nefondate si criticile de nelegalitate ale HCJ Constanta nr.223/2008 derivate din imposibilitatea platii acestei taxe speciale în puncte de vânzare importante pentru transportatori, platii taxei 24h din 24h la fiecare din punctele de tranzit, nu din afara României, sau prin utilizarea tuturor mijloacelor obisnuite de plata, acestea fiind chestiuni ce tin de ce tin de temeinicia plângerii contraventionale în situatia în care o astfel de împrejurare, de imposibilitate obiectiva de plata a taxei, este dovedita.

În ceea ce priveste criticile de nelegalitate referitoare la denaturarea concurentei între transportatorii rutieri, deoarece nu au fost analizate efectele introducerii acestei taxe speciale asupra populatiei si asupra transportatorilor, precum si nerespectarea principiului recuperarii costurilor infrastructurii, disproportionalitatea cu utilizarea infrastructurii de catre un anumit tip de vehicul, deoarece nu exista un studiu privind modul de calcul al acestei taxe si nicio analiza cost-beneficiu privind introducerea acestei taxe, s-a retinut ca aceste motive de nelegalitate sunt fondate.

Astfel, instanta a retinut ca, potrivit Legii nr.52/21.03.2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, autoritatilor administratiei publice le revine o obligatie de transparenta, respectiv de a de a informa si de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative si la minutele sedintelor publice, cu mentiunea ca în întelesul acestei legi, potrivit art.3, termenul de act normativ are semnificatia de act emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generala.

În scopul îndeplinirii principiilor care guverneaza aceasta lege, prin dispozitiile art. 6 si 7 din acest act normativ s-au stabilit procedurile privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la cel de luare a deciziilor.

HCJ Constanta nr.223/2008 este un act normativ, în sensul Legii nr.52/2006, cu relevanta asupra mediului de afaceri, activitatea de transport marfa/persoane desfasurându-se de catre operatori de transport rutier autorizati în conditiile OUG nr.109/2005 privind transporturile rutiere.

S-a retinut ca intimatul a facut dovada aducerii la cunostinta publicului a HCJ Constanta nr.223/2008 prin afisare pe site-ul emitentului, comunicate de presa din datele de 03.02.2009, 10.02.3009, 12.02.2009, articole din presa scrisa, prezentari de radio si televiziune, fiind astfel îndeplinite cerintele de publicitate impuse de art.4 alin.3 din OG nr.2/2001, precum si ale art.30 alin.4 din Legea nr.273/2006, dar nu si a respectarii dispozitiilor legale cuprinse în art.6 din Legea nr.52/2003, privind procedura de elaborare a actelor normative, în sensul ca nu se face dovada publicarii anuntului referitor la intentia de adoptare a taxei în cauza în site-ul propriu, a afisarii acestuia la sediul propriu, într-un spatiu accesibil publicului, a-l transmiterii catre mass-media centrala sau locala precum si asociatiilor de afaceri si altor asociatii, în speta asociatiilor de transportatori, care pot fi identificate atât pe site-ul Ministerului Transporturilor, în evidenta caruia sunt luate potrivit art.52 alin.1 din OG nr.26/2000, precum si în Registrul National ONG, disponibil pe site-ul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

Din analiza textului HCJ Constanta nr.223/2008 s-a constatat ca taxa de utilizare a drumurilor judetene nu are la baza nicio fundamentare tehnico-economica care sa justifice introducerea acestui tip de taxa locala. Astfel, desi au fost depuse expunerea de motive si raportul pentru aprobarea hotarârii, în continutul acestora nu se regaseste fundamentarea instituirii taxei contestate. În cuprinsul HCJ Constanta nr.223/2008 se face precizarea ca taxa este fundamentata pe necesitatea asigurarii sigurantei în trafic pe reteaua de drumuri judetene aflate în proprietatea Judetului Constanta, si este utilizata pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare a Regiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, în calitate de administrator, în scopul prevenirii evenimentelor rutiere datorate starii drumurilor judetene si evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, dar aceasta mentiune nu este sustinuta de o documentatie care sa justifice necesitatea instituirii acestei taxe în conditiile în care Regia Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, constituita ca unitate sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta, beneficiaza de fonduri banesti alocate de la bugetul judetean, si nu este dovedita împrejurarea ca bugetul acesteia nu este suficienta si pentru întretinerea drumurilor judetene, fiind necesara introducerea unei noi taxe.

De asemenea, s-a retinut ca nu se face nicio referire la fondurile alocate pâna la acea data pentru reparatia sau întretinerea drumurilor respective – deci nu exista termen de comparatie, si nici la planul considerat pentru reparatia sau întretinerea drumurilor respective.

Nici hotarârea si nici Regulamentul nu fac mentiuni cu privire la necesarul de fonduri si nici la sursele existente în prezent având ca destinatie reparatia sau întretinerea drumurilor judetene, si nici unul dintre documentele care stau la baza adoptarii hotarârii nu prezinta un studiu cost/beneficiu din care sa reiasa modul de calcul al valorii prevazute pentru aceasta taxa.

Întrucât actul administrativ în litigiu nu cade sub incidenta prevederilor art.6 alin.9 din Legea nr.52/2003, privind adoptarea unor acte normative în procedura de urgenta, iar pe de alta parte nu exista o fundamentare obiectiva si pertinenta a taxei de utilizare a drumurilor judetene instanta a constatat ca HCJ Constanta nr.223/2008 este nelegala prin nerespectarea procedurilor reglementate în art.6 alin.1-8 din Legea nr.52/2003 si art.5 din Legea nr. 273/2006.

Împotriva sentintei mentionate a declarat recurs intimatul Consiliul Judetean Constanta, în temeiul art.304 pct.8 si 9 si art.3041 din Codul de procedura civila, criticând-o ca fiind nelegala si netemeinica pentru urmatoarele motive:

– hotarârea se bazeaza pe date nereale întrucât proiectul HCJ Constanta nr.223/2008 a fost supus dezbaterii publice, respectându-se dispozitiile art.6 din Legea nr.52/2003.

Astfel, la data de 11.07.2008, anuntul referitor la supunerea dezbaterii publice a proiectului hotarârii, proiectul în sine, anexele acestuia, precum si documentatia aferenta adoptarii hotarârii (expunerea de motive si rapoartele directiilor si comisiilor de specialitate) au fost afisate pe site-ul propriu al Consiliului Judetean Constanta, potrivit procesului verbal nr.9475/11.07.2008, si la Centrul de Informare pentru Cetateni, pe usa principala de la sediul din Bd. T. nr.51, conform procesului verbal nr.947/11.07.2008.

Totodata, înscrisurile mentionate au fost înaintate, potrivit procesului verbal nr.9477/11.07.2008, purtatorului de cuvânt în vederea transmiterii catre mass-media centrala sau locala, iar la data de 12-13 iulie 2008 anuntul referitor la procedura transparentei decizionale, proiectul de hotarâre si documentatia aferenta acestuia au fost publicate în cotidianul local Liderul de opinie.

– în ceea ce priveste cel de al doilea considerent al admiterii exceptiei de nelegalitate, si anume cel al nerespectarii art.5 din Legea nr.273/2006, se apreciaza ca interpretarea instantei de fond asupra legalitatii HCJ nr.223/2008 prin prisma aplicarii dispozitiilor acestui articol este total eronata.

Hotarârea cuprinde toate avizele comisiilor si directiilor de specialitate, inclusiv cele ale Directiei generale de buget-finante si ale Comisiei de specialitate pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului, astfel încât nu era necesara o fundamentare tehnico-economica care sa justifice adoptarea ei în sensul atasarii unei documentatii suplimentare care sa justifice necesitatea instituirii acestei taxe în conditiile în care, asa cum a afirmat instanta, RAJDP Constanta beneficiaza de fonduri banesti alocate de la bugetul judetean si nu este dovedita împrejurarea ca bugetul regiei nu este suficient si pentru întretinerea drumurilor judetene.

Prevederile art.5 din Legea nr.273/2006 au referire strict la veniturile si cheltuielile bugetare asa cum sunt ele strict previzionate în bugetele anuale ale autoritatilor publice locale, iar taxa de utilizare a drumurilor judetene, adoptata prin HCJ nr.223/2008, este instituita în temeiul art.282 din Legea nr.571/2003 modificata si completata privind Codul fiscal.

A motivat recurentul ca taxa de utilizare a drumurilor judetene este fundamentata pe necesitatea asigurarii sigurantei în trafic pe reteaua de drumuri judetene aflate în proprietatea judetului Constanta si este utilizata pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare a Regiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, în calitate de administrator, în scopul prevenirii evenimentelor rutiere datorate starii drumurilor judetene si evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si mediului.

În atare conditii, taxa în cauza, fiind o taxa speciala adoptata în vederea functionarii unui serviciu public local, îi sunt aplicabile dispozitiile art.30 din Legea nr.273/2006, text de lege din a carui interpretare rezulta fara echivoc modalitatea de adoptare a hotarârilor autoritatilor publice referitoare la acest tip de taxe, carui tip de subiecte impozabile sau taxabile li se aplica precum si faptul ca aceste taxe speciale se încaseaza într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile în care au fost înfiintate, iar contul de executie al acestora se aproba de autoritatile deliberative.

Prin urmare, taxa nu reprezinta un venit previzionat în cadrul unui exercitiu bugetar anual astfel încât sa poata fi analizata si cuantificata, pe de o parte prin prisma celor mai sus aratate, iar, pe de alta parte, datorita faptului ca, fiind utilizata pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare a Regiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, în calitate de administrator, în scopul prevenirii evenimentelor rutiere datorate starii drumurilor judetene si evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, nu s-ar putea face niciodata o estimare precisa si viitoare a evenimentelor rutiere sau a starii drumurilor tocmai datorita numarului de utilizatori care la folosesc si a conditiilor meteo.

Facând o paralela cu tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România impus prin art.1 alin.(2) din OG nr.15/2002 modificata prin Legea nr.415/2004, recurentul a sustinut ca Guvernul României, în cuprinsul actului normativ mentionat, nu a justificat adoptarea tarifului de utilizare a drumurilor nationale prin calcule referitoare la bugetul insuficient al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România SA, desi si aceasta beneficiaza de fonduri banesti alocate de la bugetul statului, si nici nu a trebuit sa dovedeasca împrejurarea ca bugetul administratorului drumurilor nationale nu este suficient si pentru întretinerea drumurilor nationale.

În dovedirea sustinerilor sale, recurentul a depus la dosarul cauzei, în copie, înscrisuri privind procedura efectuata conform Legii nr.52/2003, respectiv: anunt – procedura transparenta decizionala, proces verbal încheiat la data de 11.07.2008, hotarârea Consiliului Judetean Constanta privind stabilirea unor taxe speciale de acces pe drumurile judetene însotita de lista drumurilor judetene pe care se instituie taxe speciale, lista punctelor de control permanent, lista cu taxele speciale de acces pe drumurile judetene pentru autovehiculele cu masa totala mai mare de 7,5 tone, expunere de motive la proiectul de hotarâre, raport la proiectul de hotarâre, dovada publicarii anuntului privind procedura decizionala în ziarul Actualitatea.

Intimata reclamanta, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului ca nefondat, reluând apararile formulate în fata primei instante.

Referitor la motivele de recurs, învedereaza ca modalitatea de publicitate a actului normativ, desi necesara conform art.6 din Legea nr.52/2003, nu a fost si suficienta pentru a conduce la dezbateri publice cu toti „actorii” de pe „piata” domeniului de reglementare, având în vedere ca si dezbaterea respectivului act normativ nu a fost adusa în discutia cu reprezentantii intereselor transportatorilor rutieri în relatiile cu autoritatile române.

Apreciaza ca este corecta si completa motivatia instantei de fond cu privire la lipsa de fundamentare tehnico-economica pentru instituirea taxei contestate, în sensul ca desi în cuprinsul HCJC nr.223/2008 se face precizarea ca taxa este fundamentata pe necesitatea asigurarii sigurantei în trafic pe reteaua de drumuri judetene si pentru cheltuielile de administrare a RJDP Constanta, nu exista o documentatie care sa justifice necesitatea de fonduri suplimentare, peste cele alocate de la bugetul judetean, cum de altfel nu s-a facut o justificare a modului de decontare a fondurilor deja alocate, pentru a exista un termen de comparatie asupra necesitatii de noi fonduri prin instituirea unei noi taxe, fiind astfel încalcate procedurile prevazute de art.6 alin. 1-8 din Legea nr.52/2003 si art.5 din Legea nr.273/2006.

A mai aratat intimata ca prin edictarea HCJC nr.223/2008 a fost denaturata concurenta între transportatori, mai ales pe arii diferentiate de acoperire a teritoriului, având în vedere ca niciun alt judet din tara nu a conceput o astfel de taxa, întrucât nu au fost analizate efectele introducerii acestei taxe, în general, si în special asupra transportatorilor, nerespectându-se astfel principiul recuperarii costurilor infrastructurii, iar în lipsa unui studiu privind modul de calcul si a unei analize cost-beneficiu pentru justificarea taxei se evidentiaza o disproportionalitate a utilizarii infrastructurii de catre un anumit tip de autovehicul, spre exemplu comparativ cu taxa pentru utilizarea retelei de drumuri nationale, având în vedere ca anumite valori ale taxei speciale depasesc valorile maxime impuse prin directiva, iar în aproape toate cazurile, depasesc de departe valorile impuse pentru rovinieta în cazul utilizarii drumurilor nationale (max.1210 lei/an TURDN, fata de 6300 lei/an pentru drumurile judetene din jud. Constanta).

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constata ca recursul este fondat.

Astfel, prin Hotarârea nr.223/13.08.2008 adoptata de Consiliul Judetean al Municipiului Constanta s-a instituit, în temeiul art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, taxa de utilizare a drumurilor judetene, taxa fundamentata pe necesitatea asigurarii sigurantei în trafic pe reteaua de drumuri judetene aflate în proprietatea Judetului Constanta, fiind utilizata pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare a Regiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, în calitate de administrator, în scopul prevenirii evenimentelor rutiere datorate starii drumurilor judetene si evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si mediului.

Prin actul administrativ cu caracter normativ mentionat s-a stabilit ca taxa este datorata de persoanele fizice si juridice care detin/utilizeaza autovehicule de transport marfa si persoane, pentru utilizarea retelei de drumuri judetene, grupate dupa capacitatea portanta, aceasta stabilindu-se în functie de masa totala maxima autorizata, pentru autovehicule destinate transportului de marfa si, în functie de capacitatea autovehiculului, pentru autovehicule destinate transportului de persoane.

În mod corect instanta de fond a constatat ca fiind nefondate criticile de nelegalitate a HCJ Constanta nr.223/2008 fundamentate pe încalcarea disp. Directivei 2006/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului, de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa a taxelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri, având în vedere ca taxa de utilizare a drumurilor judetene astfel instituita nu se aplica pentru pe drumuri incluse în reteaua transeuropeana de drumuri, paralele sau în concurenta directa cu reteaua rutiera transeuropeana.

De asemenea, criticile privind imposibilitatea platii acestei taxe speciale în puncte de vânzare importante pentru transportatori, platii taxei 24h din 24h la fiecare din punctele de tranzit, din afara României, sau prin utilizarea tuturor mijloacelor obisnuite de plata exced controlului de legalitate deoarece vizeaza aspecte ce tin de punerea în a hotarârii si nu de conformitatea acesteia cu dispozitiile legale în executarea carora a fost edictata.

În ceea ce priveste însa motivele de nelegalitate referitoare la denaturarea concurentei între transportatorii rutieri, deoarece nu au fost analizate efectele introducerii acestei taxe speciale asupra populatiei si asupra transportatorilor, precum si nerespectarea principiului recuperarii costurilor infrastructurii, disproportionalitatea cu utilizarea infrastructurii de catre un anumit tip de vehicul, deoarece nu exista un studiu privind modul de calcul al acestei taxe si nicio analiza cost-beneficiu privind introducerea acestei taxe, în mod gresit instanta le-a retinut ca fiind întemeiate.

Astfel, instanta a apreciat ca la adoptarea hotarârii au fost încalcate dispozitiile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica deoarece nu se face dovada publicarii anuntului referitor la intentia de adoptare a taxei în cauza în site-ul propriu, a afisarii acestuia la sediul propriu, într-un spatiu accesibil publicului, a-l transmiterii catre mass-media centrala sau locala precum si asociatiilor de afaceri si altor asociatii, în speta asociatiilor de transportatori.

Se constata ca o astfel de dovada a fost facuta în fata instantei de recurs, fiind depuse la dosarul cauzei, în copie, urmatoarele înscrisuri: anunt privind supunerea dezbaterii publice a proiectului hotarârii, dovada publicarii anuntului si proiectului de hotarâre în mass-media si pe pagina de internet a institutiei, precum procesul verbal din 11.07.2008 privind afisarea anuntului, proiectului de hotarâre cu anexele corespunzatoare, a expunerii de motive si rapoartelor aferente la sediul propriu al institutiei, într-un spatiu accesibil publicului.

Prin urmare, recurentul a facut dovada respectarii disp. art.6 din Legea nr.52/2003, un astfel de motiv de nelegalitate fiind neîntemeiat.

De asemenea, referitor la fundamentarea economico-tehnica a taxei de utilizare a drumurilor judetene, Curtea apreciaza ca trimiterea instantei de fond la disp. art.5 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale nu prezinta relevanta în cauza, acestea referindu-se strict la fundamentarea bugetelor locale.

Legiuitorul a instituit obligatia tuturor persoanelor fizice si juridice prevazute de titlul IX din Codul fiscal, în calitatea lor de contribuabili, de a contribui prin taxele si impozitele locale, stabilite de consiliile locale în limitele si conditiile legii, la cheltuielile publice locale.

În acceptiunea Codului fiscal (art.282), taxele speciale sunt acelea instituite pentru functionarea unor servicii publice locale create în interesul unor persoane fizice sau juridice. Ele pot fi adoptate de consiliile locale pentru servicii publice locale, în anumite domenii si cuantumuri stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006.

Potrivit disp. art.30 din Legea nr.273/2006, „(1) Pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, aproba taxe speciale.

(2) Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiintarea serviciilor publice de interes local, precum si pentru finantarea cheltuielilor curente de întretinere si functionare a acestor servicii.

(3) Prin regulamentul aprobat de autoritatile deliberative se vor stabili domeniile de activitate si conditiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.

(4) Hotarârile luate de autoritatile deliberative, în legatura cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice si juridice platitoare, vor fi afisate la sediul acestora si publicate pe pagina de internet sau în presa.

(6) Taxele speciale se încaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

(7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încaseaza într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiintate, iar contul de executie al acestora se aproba de autoritatile deliberative.”

În speta, recurentul a respectat dispozitiile legale mentionate, iar instituirea taxei a fost fundamentata, potrivit expunerii de motive, pe rapoartele întocmite de Directia generala de buget-finante si Directia tehnic, investitii, precum si pe raportul tehnic de specialitate întocmit de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, în calitate de administrator al drumurilor judetene.

Faptul ca Regia Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, constituita ca unitate sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta, beneficiaza de fonduri banesti alocate de la bugetul judetean, nu justifica solutia de constatare ca nelegala a taxei de utilizare a drumurilor judetene. Consiliul judetean este îndreptatit sa instituie o astfel de taxa, iar taxa este suportata de acele persoanele care beneficiaza de serviciile prestate, respectiv de catre persoanele fizice si juridice care detin/utilizeaza autovehicule de transport marfa si persoane, pentru utilizarea retelei de drumuri judetene.

În rapoartele prezentate de catre emitentul hotarârii se arata ca, în conditiile intensificarii traficului greu si foarte greu si producerii de degradari si cedari ale structurilor rutiere pe traseele judetene, se impune o reanalizare a masurilor necesare pentru reducerea degradarilor în scopul asigurarii sigurantei circulatiei pe drumurile judetene.

Prin urmare, scopul instituirii taxei este acela de a acoperi parte din cheltuielile de administrare aferente infrastructurii de transport de interes judetean, cheltuieli la care utilizatorii drumurilor judetene trebuie sa participe în mod proportional cu gradul de utilizare a acestora, fara a fi necesara vreo dovada în sensul ca bugetul RAJDP Constanta este sau nu suficient pentru întretinerea drumurilor judetene.

Curtea considera ca autoritatea publica judeteana este tinuta sa dovedeasca doar faptul ca taxa se încaseaza în baza unui regulament aprobat, numai de la persoanele fizice si juridice care utilizeaza drumurile judetene prin rularea vehiculelor grele de marfa sau de persoane si este utilizata în scopurile pentru care a fost înfiintata, proba facuta în cauza de catre recurent.

Pentru considerentele expuse, apreciind ca motivele de nelegalitate retinute de prima instanta nu sunt întemeiate, urmeaza a admite recursul în baza art.312 alin.1 si 304/1 Cod procedura civila si a modifica în tot hotarârea în sensul respingerii exceptiei de nelegalitate ca nefondata.