Gaj. Efectele îndeplinirii obligaţiei principale. Principiul “accessorium sequitur principale”


In situaţia în care obligaţia de constituire a gajului a avut ca scop garantarea obligaţiei de efectuare a investiţiei, iar această investiţie s-a realizat, obligaţia accesorie s-a stins prin îndeplinirea obligaţiei pe care o garanta.

In acest caz, cererea de constituire a gajului este lipsită de interes.

(Decizia nr. 98 din 22 ianuarie 2002 – Secţia a V-a comercială)

Prin Sentinţa civilă nr. 6153 din 12.09.2001 a Tribunalului Bucureşti – Secţia comercială, a fost admisă excepţia lipsei de interes formulată de pârâta S.C. “L.” S.R.L. prin întâmpinare şi a fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta A.P.A.P.S. împotriva pârâtei, ca fiind făcută de o persoană lipsită de interes.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că reclamanta nu mai are un interes actual în promovarea acţiunii întrucât constituirea gajului a avut ca scop garantarea obligaţiei de efectuare a investiţiei, obligaţie care a fost respectată de pârâtă, iar obligaţia accesorie s-a stins prin îndeplinirea obligaţiei pe care o garanta.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta A.P.A.P.S., criticând-o sub următoarele aspecte:

Considerentul care a stat la baza formării eronate a convingerii instanţei de fond a fost acela că intimata şi-a îndeplinit obligaţiile investiţionale şi chiar a depăşit cuantumul acestora stabilit prin contract.

Investiţiile trebuiau efectuate în societatea privatizată, profitându-i acesteia în mod real. îndeplinirea acestei obligaţii nu poate fi dovedită decât prin evidenţierea, în contabilitatea intimatei, a achiziţionării de mijloace fixe din surse proprii, iar aceste achiziţii trebuie să se reflecte, în mod corespunzător şi nemijlocit, în contabilitatea societăţii privatizate, ca intrări de mijloace fixe.

Aflându-se în eroare, instanţa de fond a considerat obligaţia intimatei privind investiţiile ca fiind îndeplinită, ba chiar depăşită ca valoare, trăgând din aceasta concluzia că interesul A.P.A.P.S. nu mai este actual şi, pe cale de consecinţă, respingând cererea ca fiind introdusă de o persoană lipsită de interes.

Criticile aduse sentinţei sunt neîntemeiate.

Potrivit dispoziţiilor art. 8.10.2 din contractul încheiat între părţi, “Investiţia/aport de capital se consideră realizată la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a majorării capitalului social al societăţii cu aportul subscris şi integral vărsat de cumpărător.”

Această înregistrare a fost făcută la 09.11.2000.

Instanţa de fond a reţinut în mod corect că intimata-pârâtă şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i reveneau din contract.

Pe cale de consecinţă, nu se mai poate solicita înregistrarea constituirii gajului, câtă vreme obligaţia principală a fost executată şi s-a reţinut corect că acţiunea este lipsită de interes.

Faţă de aceste considerente, criticile aduse sentinţei sunt neîntemeiate şi, potrivit dispoziţiilor art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă, recursul a fost respins, ca nefondat.