Hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Acţiune în anulare. Calitate procesuală activă


Acţionarul care a luat parte la adunarea generală şi a votat hotărârea a cărei anulare se cere, fără a fi cerut inserarea unei obiecţiuni în procesul-verbal al şedinţei, nu se încadrează în prevederile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, şi nu are calitate procesuală activă.

(Decizia nr. 1609 din 2 decembrie 2002 – Secţia a V-a comercială)

Prin Sentinţa civilă nr. 5425 din 15.04.2002 a Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, a fost admisă cererea formulată de reclamantul K.G. în contradictoriu cu pârâta S.C. “T.” S.A., s-a dispus anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor din 3.12.2001 a S.C. “T.” S.A. şi s-a luat act că reclamantul a renunţat la judecata cererii de suspendare a executării hotărârii.

Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a reţinut că nu au fost respectate dispoziţiile art. 117 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, în sensul că nu s-a publicat convocarea adunării generale în Monitorul Oficial al României şi într-unui din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs S.C. “T.” S.A., criticând-o sub următoarele aspecte:

Hotărârea este nelegală deoarece acţiunea reclamantului este inadmisibilă faţă de dispoziţiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, care dispune că hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie numai de către acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.

în speţă, reclamantul a participat la această adunare, fapt confirmat de el însuşi, şi chiar a votat hotărârile, fără a cere inserarea nici unei obiecţiuni.

Criticile aduse sentinţei sunt întemeiate.

Reclamantul arată că a participat personal la adunarea generală care a avut loc la 3.12.2001. Din procesul-verbal al şedinţei rezultă că acesta a şi votat toate hotărârile şi nu a cerut să se insereze nici o obiecţie.

Dispoziţiile imperative ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, dispun că hotărârile adunării generale, contrare legii sau actului constitutiv, pot fi atacate în justiţie de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.

Faţă de aceste dispoziţii legale, reclamantul nu are calitate procesuală activă.

Pe cale de consecinţă, în mod greşit a fost admisă acţiunea reclamantului, considerându-se ca întemeiată.

Curtea a admis recursul şi a modificat în tot sentinţa, în sensul că a respins acţiunea, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.