Imbogăţire fără justă cauză. Acţiune în restituire. Admisibilitate


Cum îmbogăţirea fără justă cauză este faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este mărit pe seama patrimoniului altei persoane, fără ca pentru aceasta să existe un temei juridic, reiese că acţiunea în restituire este admisibilă.

(Decizia nr. 148 din 30 ianuarie 2002 – Secţia a V-a comercială)

Prin cererea înregistrată sub nr. 8654/2001 pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, reclamanta S.C. “F.” S.A., prin lichidator, a chemat-o în judecată pe pârâta S.C. “A.”, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa aceasta să fie obligată la plata unei sume de bani, reprezentând contravaloare debit.

Prin Sentinţa civilă nr. 10179 din 03.09.2001, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, s-a admis excepţia necompetenţei materiale şi s-a declinat cauza spre soluţionare în favoarea Tribunalului Bucureşti – Secţia comercială, înregistrându-se sub nr. 8862/2001.

Prin Sentinţa civilă nr. 7942 din 22.10.2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, a fost respinsă cererea formulată de reclamantă, ca nefondată.
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut ca din fila cec ş. chitanţa depuse nu rezultă că plata sumelor de bani s-a efectuat de ca re reclamanta in vederea stingerii obligaţiei asumate prin acceptarea la plata a facturii fiscale emise de către pârâtă.

împotriva Sentinţei civile nr. 7942 din 22.10.2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti- Secţia comercială, reclamanta, prin lichidator, a formulat recurs arătând că debitul solicitat reprezintă diferenţa de sumă achitată în plus.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine că recursul este fondat pentru următoarele considerente:

Din înscrisurile existente la Dosarul cauzei nr. 8654/2001 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti rezultă că recurenta-reclamantă a achiziţionat produse de la intimata-pârâtă.

Factura a fost achitată conform chitanţei şi filei cec de la dosar cu o diferenţă în plus.

Având în vedere considerentele arătate, precum şi principiul îmbogăţirii fără justă cauză, în sensul că aplicarea acestuia instituie obligaţia de restituire atunci când are loc mărirea patrimoniului unei persoane pe seama patrimoniului altei persoane, Curtea, în baza dispoziţiilor art. 312 din Codul de procedură civilă, a admis recursul, a modificat sentinţa civilă recurată în sensul că a admis acţiunea şi a obligat pârâta la plata sumei reprezentând diferenţa achitată în plus.